Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmisega Kaitseministeeriumi valitsemisalasse

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.07.2022, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Politsei- ja Piirivalveameti laevade üleandmisega Kaitseministeeriumi valitsemisalasse

Vastu võetud 18.07.2022 nr 71

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 10 lõike 3 ja § 15 lõike 3, Kaitseväe korralduse seaduse § 3 lõike 3 ja § 12 lõike 1, kaitseväeteenistuse seaduse § 31 lõike 6, Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse § 2, riigikaitseseaduse § 43 lõike 2, riigipiiri seaduse § 8 lõike 3, § 96 lõike 8, § 14 lõike 2 punktide 1 ja 5 ning § 141 lõike 2, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 ja veeseaduse § 143 lõike 7 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 144 „Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015. a määruse nr 144 „Kaitseväe ja Kaitseliidu politsei ülesannete täitmisse, päästesündmuse lahendamisse ning eriolukorra tööde tegemisse kaasamise kord” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei ülesanded käesoleva määruse tähenduses on Kaitseväe kaasamise korral politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktides 1, 5, 6 ja 8 sätestatud ülesanded ning Kaitseliidu kaasamise korral politsei ja piirivalve seaduse § 3 lõike 1 punktides 1, 4–6 ja 8 sätestatud ülesanded.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruse nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. juuni 2018. a määruses nr 45 „Kaitseväe põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) valvata ja kaitsta Eesti õhuruumi.”;

2) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktidega 4–6 järgmises sõnastuses:

„4) valvata ja kaitsta Eesti merepiiri;
5) tagada ja korraldada olukorrateadlikkust merel;
6) korraldada merereostuse avastamist ja likvideerimist Eesti merealal.”;

3) paragrahvi 19 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) patrull-laevade divisjon.”;

4) paragrahvi 19 lõiget 31 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) patrull-laevade divisjon.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a määruse nr 45 „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded” § 62 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse § 3910 lõike 1 alusel tegevteenistusse asuda sooviva isiku terviseseisundi vastavust tegevväelase tervisenõuetele hinnatakse vastavalt §-s 5 sätestatule.

(4) Lõikes 3 sätestatud juhul loetakse isiku terviseseisund tegevväelase ametikohal teenistusülesande täitmiseks laevapere liikmena ettenähtud tegevväelase A1-taseme tervisenõuetele vastavaks kuni meresõiduohutuse seaduse § 26 lõike 7 alusel kehtestatud tervisenõuetele vastavust kinnitava tervisetõendi kehtivusaja lõpuni.”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 119 „Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruses nr 119 „Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja täiendatakse pärast sõna „politseiasutuste” sõnaga „, Kaitseväe”;

2) paragrahvi 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „Päästeameti” sõnaga „, Kaitseväe”;

3) paragrahvi 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Abiandja väljasaatmine kiirabi vajavale sündmusele kiirabibrigaadi puudumisel”;

4) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „politseipatrulli” sõnadega „või Kaitseväele laeva”;

5) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „päästemeeskond” sõnadega „, Kaitseväe laev”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveametit” sõnaga „, Kaitseväge”;

2) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sisemerre siseneva laeva kapten on kohustatud sisenemisest teavitama Kaitseväge ning Politsei- ja Piirivalveametit. Piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse siseneva laeva kapten on sisenemisest kohustatud teavitama Politsei- ja Piirivalveametit. Teavitada tuleb kaks tundi enne laeva sisenemist sisemerre või piiriveekogu Eestile kuuluvatesse vetesse.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sadamakapten on kohustatud sisemerest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest teavitama Kaitseväge ning Politsei- ja Piirivalveametit vähemalt üks tund enne sadamasse sisenemist või enne sadamast väljumist. Piiriveekogu Eestile kuuluvatest vetest sadamasse saabuvatest ja sadamast lahkuvatest laevadest tuleb teavitada Politsei- ja Piirivalveametit.”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2021. a määruse nr 78 „Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 29. juuli 2021. a määruses nr 78 „Loetelu hädaolukorda põhjustada võivatest sündmustest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, plaani koostamise nõuded ja kord ning selle koostamist juhtivad asutused, hädaolukorra lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused, hädaolukordade loetelu, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ning selle korraldamise eest vastutavad asutused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „merereostus” sõnadega „reostus piiriveekogus”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kaitsevägi juhib Eesti merealal merereostusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist, selle kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja riskikommunikatsiooni korraldamist.”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruse nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 1996. a määruses nr 83 „Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonist tulenevate õigusaktide kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määrusega kinnitatud „Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise korra” punktis 1 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveameti Pääste- ja Koordinatsioonikeskusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

2) määrusega kinnitatud „Läänemere merekeskkonna reostusavariidest teatamise korra” punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

3. Politsei- ja Piirivalveamet või sadam edastab teate viivitamata Kaitseväele ja Keskkonnaametile.”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määruse nr 51 „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2020. a määruses nr 51 „Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Merel, Narva jõel ja Peipsi järvel ohtlike ning kahjulike ainete käitlemise kord ja nimistu ohtlikest ainetest, mida ei ole lubatud sisemerel transiidina vedada”;

2) määruse preambulit täiendatakse pärast sõna „kehtestatakse” tekstiosaga „riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 5 ja”;

3) paragrahvi 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõna „teisele” sõnaga „lastina”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Sisemerel ei ole lubatud transiidina vedada lisas 3 nimetatud ohtlikke aineid.”;

5) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Laeva kaptenil on õigus muuta käitlemiskohta, mille ta kooskõlastab teise laeva kapteniga, ning kui tegevus toimub merel, teavitab sellest elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu Kaitseväge ja Transpordiametit. Kui elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu teavitamine ei ole võimalik, teavitab laeva kapten viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit. Politsei- ja Piirivalveamet registreerib teate ja edastab selle viivitamata Kaitseväele ja Transpordiametile.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kavandatavast ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale ümberlaadimisest teatab laev või laeva agent elektroonilise mereinfosüsteemi kaudu vähemalt 72 tundi ette ning punkerdamisest vähemalt 48 tundi ette Keskkonnaametile, Transpordiametile ja Kaitseväele. Kui teavitamine mereinfosüsteemi kaudu ei ole võimalik, teavitab laev või laeva agent viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit. Politsei- ja Piirivalveamet registreerib teate ja edastab selle viivitamata Kaitseväele, Keskkonnaametile ja Transpordiametile.”;

7) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveamet” sõnaga „Kaitsevägi”;

8) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Aset leidnud reostusjuhtumist on käitlemisel osaleva laeva kapten kohustatud kohe teavitama Politsei- ja Piirivalveametit, kes viivitamata edastab teabe Keskkonnaametile ning merel aset leidnud reostusjuhtumi korral ka Kaitseväele.”;

9) määrust täiendatakse lisaga 3 „Nimistu ohtlikest ainetest, mida ei ole lubatud sisemerel transiidina vedada” (lisatud).

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruses nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 56 asendatakse sõna „politsei” sõnaga „Kaitseväe”;

2) punktis 57 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveameti” sõnaga „Kaitseväe”;

3) punktis 62 asendatakse läbivalt sõnad „Politsei- ja Piirivalveametiga” sõnaga „Kaitseväega”;

4) punkt 63 sõnastatakse järgmiselt:

63. Territoriaal- ja sisemerel kabotaaživedusid tegeval laeval on keelatud ilma Kaitseväe loata välisvetest saabuvalt või sinna suunduvalt laevalt isikuid ja kaupu peale võtta või üle anda. Piiriveekogu Eestile kuuluvates vetes kabotaaživedusid tegeval laeval on keelatud ilma Politsei- ja Piirivalveameti loata välisvetest saabuvalt või sinna suunduvalt laevalt isikuid ja kaupu peale võtta või üle anda.”;

5) punktis 64 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveametile informatsiooni, mida Politsei- ja Piirivalveamet nõuab” sõnadega „Kaitseväele või Politsei- ja Piirivalveametile informatsiooni, mida need nõuavad”;

6) punktis 65 asendatakse läbivalt sõna „politsei” sõnadega „Kaitsevägi või Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

7) punkti 752 täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveametit” sõnadega „ja Kaitseväge”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruses nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Politsei- ja Piirivalveametile”;

2) paragrahvi 2 lõikest 11 jäetakse välja sõnad „, Politsei- ja Piirivalveametile”;

3) paragrahvi 2 lõikes 5 asendatakse sõnad „ja ameti peadirektor või nende” sõnadega „või tema”;

4) paragrahvi 3 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveametit” sõnaga „Kaitseväge”;

5) paragrahvi 3 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „valitsusasutustele,” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile,”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord” § 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja Politsei- ja Piirivalveametile”.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 28. juuli 1998. a määrus nr 170 „Nende ohtlike ainete nimistu, mida ei ole lubatud sisemerel vedada transiidina, kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

  (2) Määruse § 3 jõustub 1. oktoobril 2022. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Nimistu ohtlikest ainetest, mida ei ole lubatud sisemerel transiidina vedada

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json