Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.08.2012, 1

Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määruse nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad” muutmine

Vastu võetud 16.08.2012 nr 65

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 52 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2004. a määruses nr 299 „Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ja majandusvööndis

(1) Alates 1. jaanuarist 2010. a on Eesti Vabariigi territooriumil ja majandusvööndis paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heidete summaarsed piirkogused järgmised:”;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõike 1 alusel kehtestatud heidete summaarsed piirkogused ei hõlma:
1) riikidevahelisest mereliiklusest pärinevaid heiteid;
2) õhusõidukite heiteid, välja arvatud maandumis- ja starditsükli heited.”;

3) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Õhusõiduki maandumis- ja starditsükkel on tsükkel, mille moodustavad iga käitamismooduli järgmised ajavahemikud:
1) maandumisrajale lähenemine – 4,0 minutit;
2) ruleerimine/tühikäik – 26,0 minutit;
3) start – 0,7 minutit;
4) tõus – 2,2 minutit.”;

4) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus

(1) Alates 1. jaanuarist 2012. a on põlevkiviküttel olevatest suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus 25 000 tonni kalendriaastas.

(2) Lõike 1 tähenduses käsitatakse põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmetena vaid selliseid põlevkiviküttel olevaid suuri põletusseadmeid, mis on spetsiaalselt selle kütuse põletamiseks projekteeritud ja milles mitme kütuse kasutamise korral on põlevkivi osakaal kogu kütuse aasta koguses energiaühikuteks ümberarvutatuna vähemalt 50%.”;

5) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Saasteainete heitkoguste riigi koondaruannete ja saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside koostamine

(1) Keskkonnaministeerium korraldab käesolevas määruses nimetatud saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside koostamist.

(2) Keskkonnateabe Keskus korraldab saasteainete heitkoguste riigi koondaruannete koostamist ning käesolevas määruses nimetatud saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside esitamist Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaagentuurile ja rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister keskkonnaministri ülesannetes

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json