Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.08.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.08.2012, 2

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vastu võetud 16.08.2012 nr 66

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruses nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „ning Keskkonnaministeerium”;

2) paragrahvi 4 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „Veeteede Amet,”;

3) paragrahvi 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” osas;”;

4) paragrahvi 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) prioriteetsete suundade „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” ning „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” osas;”;

5) paragrahvi 6 punktis 4 asendatakse sõnad „Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus „Innove”” sõnadega „Sihtasutus Innove”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json