Teksti suurus:

Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.08.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.08.2012, 3

Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, lenduvate orgaaniliste ühendite ja ammoniaagi heidete summaarsed piirkogused ja nende saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 20.09.2004 nr 299
RT I 2004, 68, 472
jõustumine 30.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.08.2012RT I, 21.08.2012, 124.08.2012

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 52 lõike 1 alusel.

§ 1.  Paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest eralduvate saasteainete heidete summaarsed piirkogused Eesti Vabariigi territooriumil ja majandusvööndis
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]

  (1) Alates 1. jaanuarist 2010. a on Eesti Vabariigi territooriumil ja majandusvööndis paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heidete summaarsed piirkogused järgmised:
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]
  1) vääveldioksiid (SO2) – 100 000 tonni kalendriaastas;
  2) lämmastikoksiidid (NOx = NO + NO2, ümberarvutatuna NO2-ks) – 60 000 tonni kalendriaastas;
  3) lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ-d) – 49 000 tonni kalendriaastas;
  4) ammoniaak (NH3) – 29 000 tonni kalendriaastas.

  (2) Lõike 1 alusel kehtestatud heidete summaarsed piirkogused ei hõlma:
  1) riikidevahelisest mereliiklusest pärinevaid heiteid;
  2) õhusõidukite heiteid, välja arvatud maandumis- ja starditsükli heited.
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]

  (3) Õhusõiduki maandumis- ja starditsükkel on tsükkel, mille moodustavad iga käitamismooduli järgmised ajavahemikud:
  1) maandumisrajale lähenemine – 4,0 minutit;
  2) ruleerimine/tühikäik – 26,0 minutit;
  3) start – 0,7 minutit;
  4) tõus – 2,2 minutit.
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]

§ 2.  Põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmete vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus

  (1) Alates 1. jaanuarist 2012. a on põlevkiviküttel olevatest suurtest põletusseadmetest välisõhku eralduva vääveldioksiidi heite summaarne piirkogus 25 000 tonni kalendriaastas.

  (2) Lõike 1 tähenduses käsitatakse põlevkiviküttel olevate suurte põletusseadmetena vaid selliseid põlevkiviküttel olevaid suuri põletusseadmeid, mis on spetsiaalselt selle kütuse põletamiseks projekteeritud ja milles mitme kütuse kasutamise korral on põlevkivi osakaal kogu kütuse aasta koguses energiaühikuteks ümberarvutatuna vähemalt 50%.
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]

§ 3.  Lubade andmisel heidete summaarsete piirkoguste arvestamine

  Paragrahvides 1 ja 2 esitatud saasteainete heidete summaarsed piirkogused võtab keskkonnakompleksloa ja välisõhu saasteloa andja aluseks lubade andmisel.

§ 4.  Saasteainete heitkoguste riigi koondaruannete ja saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside koostamine

  (1) Keskkonnaministeerium korraldab käesolevas määruses nimetatud saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside koostamist.

  (2) Keskkonnateabe Keskus korraldab saasteainete heitkoguste riigi koondaruannete koostamist ning käesolevas määruses nimetatud saasteainete summaarsete heitkoguste prognooside esitamist Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaagentuurile ja rahvusvaheliste konventsioonide sekretariaatidele.
[RT I, 21.08.2012, 1 - jõust. 24.08.2012]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. septembril 2004. a.


1 Euroopa Parlamendi ja EL nõukogu direktiiv 2001/81/EÜ teatud saasteainete riiklike piirnormide kohta (EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22–30), muudetud 2003. aasta Euroopa Liidu ühinemise lepinguga (RT II 2004, 3, 8)

/otsingu_soovitused.json