Teksti suurus:

Aasnelgi ja kuninga-kuuskjala Loo püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.08.2015, 3

Aasnelgi ja kuninga-kuuskjala Loo püsielupaiga moodustamine ja kaitse-eeskiri

25.08.2015 12:32
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus jõustumise kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Vastu võetud 19.08.2015 nr 50

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 „I ja II kaitsekategooriana kaitse alla võetavate liikide loetelu” § 5 lõike 3 punktide 39 ja 801 kohaselt II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide aasnelgi (Dianthus superbus) ja kuninga-kuuskjala (Pedicularis sceptrum-carolinum) väljaspool kaitstavaid alasid asuvad esinduslikud populatsioonid ja kasvukoht, mida tuleb kaitsta nende liikide soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Aasnelgi ja kuninga-kuuskjala kasvukoha kaitse alla võtmine

  (1) Loo püsielupaigana võetakse kaitse alla aasnelgi ja kuninga-kuuskjala kasvukoht Harju maakonnas Jõelähtme vallas Liivamäe külas ja Loo alevikus.

  (2) Püsielupaiga välis- ja vööndi piir on kantud määruse lisas esitatud kaardile1.

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Püsielupaiga valitseja on Keskkonnaamet.

§ 4.   Kaitse alla võtmise ja piirangute põhjendused

  Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
  1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
  2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
  3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
  4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndi piiri kulgemise kohta;
  5) kaitsekorra kohta.

§ 5.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.

  (2) Püsielupaigas kehtib looduskaitseseaduses sätestatud kaitsekord käesoleva määruse erisustega.

  (3) Püsielupaigas on keelatud sõiduki ja maastikusõidukiga sõitmine väljaspool teid, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, koosluste hooldamisel, püsielupaiga kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel, püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel ning kaitse-eeskirjaga lubatud töödel:

  (4) Püsielupaigas on lubatud:
  1) inimeste viibimine ja kuni 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine. Rohkem kui 30 osalejaga rahvaürituse korraldamine on lubatud üksnes püsielupaiga valitseja nõusolekul;
  2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
  3) jahipidamine.

  (5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on lubatud:
  1) poollooduslike koosluste ilme ja liigikoosseisu tagamiseks ning kaitsealuste liikide elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus, sealhulgas rohu niitmine, loomade karjatamine ning puu- ja põõsarinde kujundamine;
  2) tootmisotstarbeta ehitise püstitamine püsielupaiga tarbeks;
  3) Erma kergliiklustee rajamine;
  4) tehnovõrgu rajatise püstitamine;
  5) olemasolevate ehitiste hooldustööd;
  6) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine püsielupaiga liigikoosseisu säilimise tagamiseks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 7.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. veebruari 2014. a käskkirjaga nr 152 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 8.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 kohaselt ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json