Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 "Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2011, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 "Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid" muutmine

Vastu võetud 16.09.2011 nr 88

Määrus kehtestatakse "Meresõiduohutuse seaduse" § 6 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruses nr 3 “Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” (RT I, 21.01.2011, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad “meresõiduohutuse alane“ sõnaga “meresõiduohutusalane“;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alane auditeerimine viiakse läbi 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud «Laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvahelise koodeksi» (International Safety Management Code) (edaspidi ISM koodeks), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (edaspidi määrus nr 336/2006) ning IMO resolutsiooni A.1022(26) «Juhend administratsioonidele meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamiseks» alusel.“;

3) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad “meresõiduohutuse alane“ sõnaga “meresõiduohutusalane“;

5) paragrahvi 2 punktis 5 asendatakse sõnad “hädaolukordades tegutsemise kirjeldust“ sõnaga “hädaolukordades tegutsemise juhendeid“;

6) paragrahvi 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“9) oluline mittevastavus (Major non-conformity) on tuvastatav kõrvalekalle, mis kujutab tõsist ohtu personalile, laevale või keskkonnale ja mis nõuab viivitamatut parandusmeetmete kasutusele võtmist, või ISM koodeksi nõuete ebaefektiivne ja mittesüstemaatiline täitmine.“;

7) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(1) Reeder peab looma, evitama ja töös hoidma SMS-i, et tagada reederi ohutuse ja keskkonnakaitse strateegia järgimine vastavalt ISM koodeksile või määrusele nr 336/2006 olenevalt laeva tüübist ja sõidupiirkonnast.

(2) SMS peab tagama laevaoperatsioonide ohutu läbiviimise, tööohutuse, sisaldama meetmeid riskifaktorite tuvastamiseks ning õnnetuste ja ohtlike juhtumite analüüsimiseks eesmärgiga vältida nende kordumist, täiustama kaldapersonali ja laevapereliikmete meresõiduohutuse korraldamise oskusi, sealhulgas valmisolekut hädaolukorras tegutsemiseks.“;

8) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠4. Reederi SMS-i hindamine

(1) Auditi käigus antakse hinnang reederi SMS-i vastavusele ISM koodeksis või määruses nr 336/2006 sätestatud ohutuse ja keskkonnakaitse nõuetele. Auditi käigus hinnatakse:
1) SMS-i vastavust rahvusvahelistele merendusalastele konventsioonidele ja Eesti õigusaktidele;
2) erinevate rahvusvaheliste merendusalaste koodeksite, juhendite ja standardite arvestamist SMS-s;
3) rahvusvaheliste merendusalaste konventsioonide, Eesti õigusaktide, volitatud klassifikatsiooniühingute reeglite ning laeva ja laevaseadmete valmistajatehaste juhendite täitmist reederi poolt;
4) laeva ja selle seadmete korrashoiu tagamist ülevaatuste vahelisel perioodil;
5) reederi välja töötatud protseduure, mis tagavad punktis 2 nimetatu rakendamise nii reederi kaldastruktuurides kui ka laevas;
6) laevaoperatsioonide nõuetekohast täitmist.

(2) Auditi läbiviimisel lähtutakse järgmistest tõenditest:
1) dokumenteeritud laevaoperatsioonide protseduurid ja juhendid;
2) laeva vanemohvitseride poolt läbiviidavad dokumenteeritud kontrollid igapäevaste laevaoperatsioonide üle.
3) reederi töötajatega läbi viidud intervjuude tulemused.“;

9) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Auditeerimise eeldus

Auditi, välja arvatud lisaauditi, läbiviimise eelduseks on reederi poolt kaldastruktuurides ning laevades eelnevalt siseauditi läbiviimine vähemalt kord 12 kuu jooksul.“;

11) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa “ISM koodeksi, määruse nr 336/2006“ tekstiosaga “ISM koodeksi või määruse nr 336/2006“;

12) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Reederi auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal reederile. Laeva auditeerimisel jääb üks auditi aruande originaal laeva ja reeder saab ühe auditi aruande koopia.“;

13) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu  “ISM koodeksile“ sõnadega “või määrusele nr 336/2006“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json