Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 "Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2011, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 "Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm" muutmine

Vastu võetud 16.09.2011 nr 89

Määrus kehtestatakse "Meresõiduohutuse seaduse" § 111 lõike 8 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruses nr 40 “Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm” (RTL 2006, 39, 672; 2009, 29, 374) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas asendatakse sõnad “turvalisuse ülevaatuse“ sõnaga “turvaülevaatuse“;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad „turvalisuse ülevaatusele“ sõnaga „turvaülevaatusele“;

3) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Taotlus ülevaatuse läbiviimiseks

Taotluse turvaülevaatuse läbiviimiseks Eesti sadamas peab reeder esitama Veeteede Ametile vähemalt 7 kalendripäeva ning turvaülevaatuse läbiviimiseks välisriigi sadamas vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud ülevaatust.“;

6) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Ülevaatuse aruanne koostatakse kahes eksemplaris. Laeva jääb üks ülevaatuse aruande originaal ning Veeteede Ametile jääb teine originaal.“;

7) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvid 10–13 tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json