Teksti suurus:

Põllumajandusministri 29. novembri 2011. a määruse nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2018, 3

Põllumajandusministri 29. novembri 2011. a määruse nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded” muutmine

Vastu võetud 19.09.2018 nr 55

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 78 lõike 9 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 29. novembri 2011. a määrust nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 6 ja § 4 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Välditakse puhtimiskoha ja veoki saastumist puhtimiseks kasutatava taimekaitsevahendiga ning puhitud seemnega. Puhtimiskoha või veoki saastumisel puhtimiseks kasutatud taimekaitsevahendiga puhastatakse need hoolikalt.

(5) Puhitud seemet hoitakse hoiuruumis, selleks ettenähtud konteineris või kapis, eraldi toidust, ravimitest ja söödast, et vältida nende saastumist puhtimiseks kasutatava taimekaitsevahendiga. Puhitud seemet on keelatud vedada koos ravimite, toidu või söödaga ning kasutada toiduks või söödaks.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Puhitud seemne kasutamisel järgitakse §-des 2 ja 3 sätestatud nõudeid.

(7) Kasutamata puhitud seeme antakse üle ohtlike jäätmete käitlejale.”;

4) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Avalikus kohas, elamu vahetus läheduses ja metsamaal taimekaitsetöö tegemise ohutusnõuded

(1) Avalikus kohas ja elamu vahetus läheduses tehakse taimekaitsetööd juhul, kui taimehaigusi ja -kahjureid või umbrohtu ei ole võimalik tõrjuda agrotehniliste ega muude meetmetega.

(2) Avalik koht selle määruse tähenduses on eelkõige haljasala, spordiala, kooliala ja laste mänguväljak ning ala tervishoiuasutuse vahetus läheduses, samuti trammi- ja raudtee ooteplatvorm ning ületamiseks ettenähtud ülesõidukoht ja ülekäigukoha vahetu lähedus, gaasitrass, kattega tee ja kruusatee eraldusriba, teepeenar ja haljasriba, tänava eraldusriba, teemaa ja tänavaäärne haljasala.

(3) Avalikus kohas, korterelamu vahetus läheduses ja metsamaal ei tehta taimekaitsetööd kõrvalise inimese juuresolekul.

(4) Tööooteajaga taimekaitsevahendi puhul paigaldatakse avalikku kohta, korterelamu vahetusse lähedusse ja metsamaale enne taimekaitsetööga alustamist hoiatussilt, millel on vähemalt teave kasutatava taimekaitsevahendi ja tööooteaja kohta, mille möödumise järel on ala lubatud taas kasutada. Metsamaale paigaldatakse enne taimekaitsetööga alustamist hoiatussildid selliselt, et iga sildi juurest oleks nähtav järgmine silt.

(5) Taimekaitsetöö tegemise korral välditakse avalikus kohas ning korterelamu vahetus läheduses paikneva rajatise ja muu objekti saastamist taimekaitsevahendiga. Juhul kui taimekaitsevahend satub rajatisele või objektile taimekaitsetöö käigus, pestakse need hoolikalt.”.

§ 2.   Paragrahvi 1 punkt 4 jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Marko Gorban
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json