Teksti suurus:

Struktuuritoetuse finantskorrektsioonidega seonduvate määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2022, 1

Struktuuritoetuse finantskorrektsioonidega seonduvate määruste muutmine

Vastu võetud 15.09.2022 nr 90

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 1, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 6 ja § 46 lõike 2 ning perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõike 6 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruses nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „5“ tekstiosaga „kuni kolm“;

2) paragrahvi 226 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
Keelatud huvide konflikt, kokkumäng ja pettusega seotud rikkumine“;

3) paragrahvi 226 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Kui riigihangete seaduse rikkumine on seotud Euroopa Liidu finantshuve kahjustava karistusseadustiku §-s 201, 209, 2091, 210, 294, 296, 298, 391, 393, 394 või 3941 nimetatud süüteoga või sellele kihutamise, kaasaaitamise või süüteokatsega, mille on kindlaks teinud selleks pädev asutus, kohaldatakse hankelepingule 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.“;

4) paragrahvi 227 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui hankelepingu või raamlepingu muutmise korral ei ole järgitud riigihangete seaduse § 123 lõiget 1, kohaldatakse hankelepingu väärtusele 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(2) Kui hankelepingu väärtusele on muudatusest tulenevalt lisandunud väärtus üle 50 protsendi algse hankelepingu maksumusest, kohaldatakse algsele hankelepingu väärtusele lõikes 1 sätestatud finantskorrektsiooni määra ning hankelepingu muudatuse väärtusele 100-protsendilist finantskorrektsiooni määra.

(3) Kui hankelepingu algsele väärtusele on muudatusest tulenevalt lisandunud väärtus kuni 50 protsenti algse hankelepingu maksumusest, kohaldatakse hankelepingu muudatuse väärtusele lisaks lõikes 1 sätestatud finantskorrektsiooni määrale 25-protsendilist finantskorrektsiooni määra.“.

§ 2.   Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 12. mai 2022. a määruses nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõna „maksmata“;

2) paragrahvis 36 asendatakse sõna „väljamaksmise“ sõnaga „maksmise“;

3) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§-s 41“ tekstiosaga „§ 41 lõike 1 punktides 1–12 ja 20–26“;

4) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 41“ tekstiosaga „lõike 1“.

§ 3.   Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 2 punkti 2 täiendatakse pärast tekstiosa „209,“ tekstiosaga „2091,“.

§ 4.   Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord“ § 111 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „5“ tekstiosaga „kuni kolm“.

Kaja Kallas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json