Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 251

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks

Vastu võetud 21.08.2014 nr 133
RT I, 26.08.2014, 6
jõustumine 29.08.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.2018RT I, 18.09.2018, 321.09.2018
15.09.2022RT I, 21.09.2022, 124.09.2022
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 308.07.2023

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 6 ja § 22 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavade elluviimiseks nõuded ja tingimused struktuuritoetuse (edaspidi toetus) taotlejale, partnerile ja toetuse taotlusele (edaspidi taotlus), taotluse menetlemisele, taotluse rahuldamisele ja rahuldamata jätmisele ning taotluse rahuldamise otsuse muutmisele ja kehtetuks tunnistamisele, mis peavad sisalduma rakendusasutuse juhi kehtestatavas toetuse andmise tingimuste määruses.

  (2) Käesolevas määruses sätestatut võib kohaldada toetuse andmise tingimuste määrusega kehtestatava investeeringute kava koostamise tingimuste ja korra kehtestamisel, välja arvatud, kui käesolevas määruses on sätestatud teisiti.

  (3) Toetuse andmise tingimuste määruses võib ette näha täiendavaid taotlemise ja taotluste menetlemise nõudeid ja tingimusi, arvestades toetatava valdkonna projektide eripära, käesolevas määruses sätestatud nõudeid ning käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel riigisisestes ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid.

2. peatükk NÕUDED TAOTLEJALE, PARTNERILE JA TAOTLUSELE 

§ 2.   Nõuded taotlejale ja partnerile

  Taotleja ja partner peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) neil on perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse ja struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tagasi makstud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud;
  2) neil või nende seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 2091, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust;
[RT I, 21.09.2022, 1 - jõust. 24.09.2022]
  3) neilt ei ole toetust tagasi nõutud või toetust ei ole tühistatud tootmise ümberpaigutamise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469), artikli 125 lõike 3 punkti f kohaselt, kui toetuse taotleja või partner on saanud tootmistegevuse jaoks toetust;
  4) nende toetatava tegevusega seotud majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud;
  5) neil on omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus vastavalt §-le 3;
  6) neil on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt toetuse andmise tingimuste määrusele.

§ 3.   Omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus

  (1) Taotlejal ja partneril peab olema omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus nõuetele vastava taotluse esitamise hetke seisuga.

  (2) Taotlejal ja partneril on omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) nende maksu- või maksevõlg riigile koos intressiga ei ole suurem kui 100 eurot või see on ajatatud;
  2) nad ei ole pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel;
  3) nad ei ole Euroopa Liidu õiguse kohaselt raskustes ettevõtjad, kui nad on riigiabi saajad.

  (3) Toetuse andmise tingimuste määrus võib peale lõikes 2 nimetatud tingimuste näha ette lisatingimusi taotleja ja partneri omafinantseeringu ning mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkuse hindamiseks.

  (4) Kui kohaliku omavalitsuse üksus või tema arvestusüksus panustab investeeringuprojekti omafinantseeringusse või mitteabikõlblike kulude katmisse, on taotlejal ja partneril selliste kulude tasumise suutlikkus, kui peale käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuete on täidetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 341 lõikes 1 nimetatud nõuded ja kohaliku omavalitsuse üksusel või tema arvestusüksusel on vahendid sama seaduse § 341 lõigete 2 ja 3 kohaselt.

  (5) Lõikes 4 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 341 lõike 1 nõudeid ei kohaldata tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses tervishoiuteenuste osutaja suhtes.

  (6) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium annab rakendusasutuse või rakendusüksuse taotlusel arvamuse lõikes 4 nimetatud asjaolude kohta viie tööpäeva jooksul arvamusnõude saamisest arvates. Kui Regionaal- ja Põllumajandusministeerium vajab arvamuse kujundamiseks kohaliku omavalitsuse üksuselt täiendavat finantsteavet, teavitab ta rakendusasutust või rakendusüksust arvamuse andmise eeldatavast uuest tähtpäevast.
[RT I, 05.07.2023, 3 - jõust. 08.07.2023]

  (7) Investeeringute kava alusel toetuse andmisel kohaldatakse lõikeid 4−6.

§ 4.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud viisil ja vormil koos nõutud dokumentidega;
  2) taotlus sisaldab toetuse andmise tingimuste määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
  3) taotluse on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik;
  4) toetust taotletakse toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele;
  5) projekti tulemusnäitaja sihttasemega panustatakse meetme tegevuse väljundinäitaja sihttasemesse;
  6) taotluses on nimetatud iga toetatava tegevuse väljundinäitaja koos sihttasemega, mis aitab kaasa projekti tulemuse sihttaseme saavutamisele;
  7) taotluses on kirjeldatud, milline mõju on projekti tulemusel regionaalarengu, keskkonnahoiu ja kliima, võrdsete võimaluste, riigivalitsemise või infoühiskonna eesmärkide edendamisele, kui see on asjakohane;
  8) toetatavad tegevused tehakse toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud abikõlblikkuse perioodil, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2023. a;
  9) toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud;
  10) toetatavate tegevuste elluviimise koht on Eestis, välja arvatud, kui elluviimise koht on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 70 lõikega 2 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470−486), artikli 13 lõigetega 2 ja 3;
  11) toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest vastavad toetuse andmise tingimuste määrusele;
  12) struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud kohustuse tagamise abinõusid on piisavalt kirjeldatud, sealhulgas on määratletud projekti püsikulud ja nende suurus ning katmise allikad;
  13) taotlus sisaldab projekti partneri kaasamisel partneri andmeid ja partneri tehtavaid toetatavaid tegevusi;
  14) toetust ei taotleta kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
  15) taotlus sisaldab teavet taotlejale dokumentide ja teabe kättetoimetamise viisi kohta, kui teabe edastamise viis ei ole kindlaks määratud toetuse andmise tingimuste määrusega;
  16) toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud muudele nõuetele.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi kinnitusi:
  1) partneri nõusolek projektis osalemise kohta;
  2) taotleja on teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel;
  3) taotleja on teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse;
  4) taotleja on teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  5) taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega;
  6) taotleja ja partner nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Kui taotlust ei esitata tähtaegselt, jäetakse taotlus vastu võtmata ning selle kohta tehakse struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 3 alusel otsus.

  (2) Kui taotlus tuleb esitada struktuuritoetuse registri (edaspidi register) või rakendusüksuse infosüsteemi kaudu ja registri või infosüsteemi töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, siis loetakse taotluse esitamise tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

§ 6.   Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Kui taotlus on vastu võetud, kontrollitakse taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavust.

  (2) Kui nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse taotlejale sellest esimesel võimalusel ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kui see on asjakohane. Taotluse menetlemise tähtaega pikendatakse puuduste kõrvaldamiseks kulunud aja võrra. Kui puudus kõrvaldatakse, loetakse puudusega seotud nõue täidetuks.

§ 7.   Projektide valimine

  (1) Kui taotleja, partner ja taotlus ühes selles kirjeldatud projektiga on tunnistatud nõuetele vastavaks, rakendatakse projektide valimiseks toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud valikukriteeriume ja -metoodikat, mis on kooskõlas rakenduskava seirekomisjonis kinnitatuga.

  (2) Rakendusüksus avalikustab projekti valikukriteeriumid oma veebilehel, kui need ei sisaldu toetuse andmise tingimuste määruses. Esitatud peavad olema:
  1) valikukriteeriumile antud hindepunkti skaala;
  2) hindepunkti andmise aluseks olevate asjaolude kirjeldus;
  3) valikukriteeriumile või hindepunktide summale sätestatud lävend;
  4) hindepunkti andmise kord või lävendile vastavuse või mittevastavuse põhjendamise kord, kui lävend on sätestatud igale valikukriteeriumile.

  (3) Projekte valitakse taotluste rahastamise eelarve piires projektide hindamistulemuste põhjal kas lävendi ületamisel või sellele vastamisel või paremusjärjestuse alusel.

  (4) Võrdsete tulemustega projektide vahel valiku tegemiseks peab toetuse andmise tingimuste määruses sätestama, kas eelistada projekti, millel on suurem omafinantseeringu määr, mille kohta on taotlus esitatud varem või mis vastab muule kriteeriumile.

  (5) Juhul, kui lõike 4 rakendamise tulemusel saavad projektid võrdse tulemuse, heidetakse valiku tegemiseks liisku.

  (6) Investeeringute kava alusel toetuse andmisel rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikeid toetuse andmise tingimuste määrusega kehtestatava investeeringute kava koostamise tingimuste ja korra koostamisel.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja, partner ja taotlus vastavad toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud nõuetele ja
  2) taotlus kuulub hindamistulemuse põhjal rahuldamisele.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotleja, partner või taotlus ei vasta kas või ühele §-des 2 ja 4 nimetatud nõudele;
  2) taotleja või partner mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda teha enda ja partneri juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas struktuuritoetuse seaduse § 21 lõike 7 tähenduses taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
  4) hindamistulemuse põhjal ei ületata lävendit või ei vastata sellele;
  5) taotluste rahastamise eelarve mahu tõttu ei ole võimalik projekti toetada;
  6) taotleja ei ole nõus § 9 lõike 1 kohase taotluse osalise rahuldamise ettepanekuga toetuse vähendamise või projektis kavandatud toetatavate tegevuste muutmise kohta.

  (3) Kui taotleja või partner on võtnud tööle Eestis seadusliku aluseta viibiva isiku, kellel puudub õiguslik alus Eestis töötamiseks, ei rahuldata tema taotlusi viie aasta jooksul ebaseadusliku töötamise avastamisest arvates.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) toetuse saaja nimi, aadress ja isiku- või registrikood;
  3) projekti nimetus ja number;
  4) projekti kogumaksumus;
  5) toetuse summa või selle osakaal abikõlblikest kuludest, kui projektis peab olema omafinantseering;
  6) teave riigiabi, sealhulgas grupierandiga hõlmatud riigiabi, või vähese tähtsusega abi andmise kohta, kui tegemist on sellise abi andmisega;
  7) projekti eesmärk, toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava;
  8) iga toetatava tegevuse väljundinäitaja koos sihttasemega;
  9) projekti tulemusnäitaja koos sihttasemega;
  10) projekti abikõlblikkuse periood;
  11) toetuse saaja kohustused;
  12) kulude hüvitamine tegelike ja tasutud kulude alusel või kulude lihtsustatud hüvitamisviiside alusel;
  13) toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord;
  14) toetuse maksmise peatamise ja finantskorrektsiooni alused ning taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
  15) viide otsuse vaidlustamise koha, tähtaja ja korra kohta, kui taotlejal on vaide esitamise õigus;
  16) otsuse tegija andmed;
  17) muu toetuse andmise tingimuste määruses nimetatud vajalik teave.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) taotleja nimi, aadress ja isiku- või registrikood;
  3) projekti nimetus;
  4) otsuse põhjendus kooskõlas struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikega 5, mille kohaselt projekti koondhinnet ega hindajate antud hinnanguid ja kaalutlusi ei põhjendata;
  5) selgitus otsuse vaidlustamise koha, tähtaja ja korra kohta, kui taotlejal on vaide esitamise õigus;
  6) otsuse tegija andmed;
  7) muu vajalik teave.

  (6) Taotlus ja selle kohta täiendavalt esitatud teave on taotluse kohta tehtud otsuse lahutamatu lisa. Taotluse rahuldamise otsuses võib taotluses sisalduva teabe kirjeldamise asemel sellele viidata.

  (7) Taotlejale saadetakse tema taotluse kohta tehtud otsus elektrooniliselt, kui taotleja on andnud selleks taotluses nõusoleku, või posti teel või tehakse teatavaks registri vahendusel.

§ 9.   Taotluse osaline ja kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Algse taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi. Osalise rahuldamise ettepanek sisaldab ettepanekut taotletud toetuse vähendamiseks või projektis kavandatud toetatavate tegevuste muutmiseks.

  (2) Enne taotluse osalise rahuldamise otsuse tegemist peab rakendusüksus vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 1 punktile 1 andma taotlejale võimaluse esitada oma seisukohad.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui on tõenäoline, et lõpliku otsuse tegemiseks vajalik eeldus saabub või täidetakse hiljemalt kõrvaltingimuses märgitud tähtaja jooksul ja kõrvaltingimuse seadmine on mõistlik. Kõrvaltingimuse nõuetekohasel saabumisel või täitmisel vormistatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (4) Kui taotluse menetlemise ajal ei ole § 3 lõikes 4 nimetatud nõuded täidetud, kuid olemasoleva teabe põhjal võib eeldada, et projekti on võimalik ellu viia toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud abikõlblikkuse perioodil, võib teha kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 341 lõike 5 kohaselt taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimusega, määrates otsuses nõuete täitmise tähtpäeva, pärast Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt saadud arvamust.
[RT I, 05.07.2023, 3 - jõust. 08.07.2023]

4. peatükk TAOTLUSE RAHULDAMISE OTSUSE MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 10.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise võib algatada rakendusüksus või toetuse saaja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse muutmine vormistatakse otsusena juhul, kui taotluse rahuldamise otsuses nimetatud projekti eesmärk ja projekti tulemusnäitaja ei muutu, kuid muudetakse:
  1) toetatavat tegevust või selle ulatust või jäetakse tegevus ära või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetatava tegevusega saavutatavat väljundinäitajat või selle sihttaset;
  3) projekti tulemusnäitaja sihttaset;
  4) projekti abikõlblike kulude kogumahtu või toetuse osakaalu abikõlblikest kuludest;
  5) projekti abikõlblikkuse perioodi;
  6) kulude hüvitamise korda, kui korra muutmine seisneb tegelike ja tasutud kulude alusel või kulude lihtsustatud hüvitamisviiside alusel toetuse maksmises või
  7) toetuse andmise tingimuste määruse kohaselt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud muud asjaolu.

  (3) Kui muutuvad taotluse rahuldamise otsuses märgitud lõikes 2 nimetamata asjaolud, siis need esitatakse rakendusüksusele teadmiseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viivitamata.

  (31) Kulude lihtsustatud hüvitamisviiside alusel toetuse andmisel võib lõiget 2 rakendada kooskõlas projektile kohalduva kulude lihtsustatud hüvitamisviisiga. Toetuse andmise tingimuste õigusaktis sätestatakse, millisel juhul võib taotluse rahuldamise otsust kohaldatava kulude lihtsustatud hüvitamisviisi puhul muuta.
[RT I, 18.09.2018, 3 - jõust. 21.09.2018]

  (4) Kui taotluse rahuldamise otsuse muutmine on seotud lõike 2 punktides 1−3 nimetatud asjaoludega, kontrollitakse enne otsuse tegemist muudatuste asjakohasust vastavalt toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud asjakohastele nõuetele ja kui see on vajalik, siis ka projektide valikukriteeriumide alusel.

§ 11.   Toetuse suurendamine

  (1) Toetuse summat võib suurendada, kui see on põhjendatud ja projektide rahastamise eelarve jääk võimaldab toetuse summa suurendamist.

  (2) Investeeringute kavaga kinnitatud projekti kohta tehtud taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse summa ei või olla suurem, kui on investeeringute kavas nimetatud toetuse summa.

§ 12.   Taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsuse tunnistab rakendusüksus osaliselt või täielikult kehtetuks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 ja § 47 lõikes 3 nimetatud juhtudel.

  (2) Enne taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamist peab rakendusüksus vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 23 lõike 2 punktile 2 andma toetuse saajale võimaluse esitada oma seisukohad.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json