Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2022
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2022, 13

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 16.09.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 71 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Maakonna spordiliidu toetus on väiksem või võrdne, võrreldes maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse rahalise panusega maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.“;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Maakonna spordiliidu toetuse taotlusele lisatakse maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kinnitus, millest nähtub nende kavandatav rahaline panus maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.“;

3) paragrahvi 10 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ja maakonna spordiliidu“;

4) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Taotlus maakonna spordiliidu toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse 30. novembriks.“;

5) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamisel ja toetuse suuruse arvutamisel juhindutakse järgmistest asjaoludest:
1) 55–65% toetuse kogusummast jaotatakse maakondade vahel võrdselt;
2) 20–25% toetuse kogusummast jaotatakse arvestades riigi elanike koguarvu ja maakonna elanike arvu suhtarvu rahvastikuregistri andmetel käesoleva määruse § 10 lõikes 41 sätestatud tähtpäeva seisuga. Harjumaa elanike koguarvust jäetakse arvutamisel välja Tallinna linna elanike arv;
3) 10–20% toetuse kogusummast jaotatakse arvestades kavandatavate tegevuste mõju liikumisharrastuse edendamisele erinevate sihtrühmade hulgas riiklike prioriteetide alusel.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatud maakonna spordiliidu toetus on suurem, kui käesoleva määruse § 10 lõikes 17 nimetatud kinnitusest nähtuv maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kavandatav rahaline panus, vähendatakse toetust selliselt, et see oleks võrdne maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kavandatava rahalise panusega.“;

6) paragrahvi 141 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Kuni 50% maakonna spordiliidu toetusest makstakse välja 14 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsustamisest arvates, kuid mitte varem kui toetuse kasutamise kalendriaasta 5. jaanuaril. Toetuse ülejäänud osa makstakse välja pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete laekumist, kuid mitte varem kui toetuse kasutamise kalendriaasta 1. mail ja mitte hiljem kui sama aasta 15. novembril.

(3) Maakonna spordiliidu toetuse saaja esitab hiljemalt toetuse kasutamise kalendriaasta 31. oktoobriks toetuse andjale andmed maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse tegeliku rahalise panuse kohta maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.“;

7) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Toetuse andja vähendab maakonna spordiliidu toetust muu hulgas juhul, kui toetuse kasutamise kalendriaasta või toetuse kasutamise aruande menetlemise jooksul selgub, et maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse tegelik rahaline panus maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal on maakonna spordiliidu toetusest väiksem. Toetust vähendatakse ulatuses, mis tagab käesoleva määruse § 71 lõikes 21 sätestatud tingimuse täitmise.“;

8) paragrahvi 171 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) 2022. aastaks määratud maakonna spordiliidu toetuse puhul juhindutakse käesoleva määruse 2021. aasta 29. novembril jõustunud redaktsioonist.“.

Piret Hartman
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json