Teksti suurus:

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.09.2022, 14

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

Vastu võetud 21.12.2012 nr 12
RT I, 04.01.2013, 29
jõustumine 07.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2016RT I, 09.12.2016, 1412.12.2016, osaliselt 01.01.2017
28.09.2017RT I, 04.10.2017, 107.10.2017
23.11.2018RT I, 24.11.2018, 127.11.2018
04.05.2020RT I, 05.05.2020, 1708.05.2020, osaliselt 01.01.2021
26.06.2020RT I, 02.07.2020, 305.07.2020
19.11.2020RT I, 25.11.2020, 628.11.2020
14.01.2021RT I, 19.01.2021, 222.01.2021
19.04.2021RT I, 21.04.2021, 2124.04.2021
03.06.2021RT I, 08.06.2021, 111.06.2021
14.10.2021RT I, 15.10.2021, 618.10.2021
22.11.2021RT I, 26.11.2021, 229.11.2021
16.09.2022RT I, 21.09.2022, 1324.09.2022

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse iga-aastases riigieelarves ja riigi 2021. aasta lisaeelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite jaotamise täpsem kord.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

2. peatükk Sporditoetuste liigid ja kasutamine 

§ 2.   Sporditoetuste liigid

  Sporditoetuste liigid on:
  1) spordialaliidu toetus;
  2) maakonna spordiliidu toetus;
  3) rahvusliku olümpiakomitee toetus;
  4) muu spordiorganisatsiooni toetus;
  5) toetus sihtotstarbelistest taotlusvoorudest.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

§ 3.   Spordialaliidu toetus

  (1) Spordialaliidu toetus on ette nähtud spordialakeskse spordisüsteemi arendamiseks.

  (2) Spordialaliidule võib eraldada:
  1) spordialaliidu tegevustoetust spordialaliidu põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks;
  2) noortespordi toetust spordiklubides ja -koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks;
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]
  3) toetust spordikohtunike tegevuse arendamiseks;
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]
  4) saavutusspordi toetust rahvuskoondise tasemel sportlaste võimete arendamiseks.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (3) Noortespordi toetust võib kasutada spordialaliidu juhatuse otsusel järgmiselt:
  1) vähemalt 75% summast jaotatakse edasi spordiklubidele ja -koolidele;
  2) kuni 25% kasutab spordialaliit kesksete noortespordi ürituste korraldamiseks, rahvusvahelistel noorte ja juunioride võistlustel osalemiseks, treeningkogunemiste organiseerimiseks ja noorsportlaste meditsiiniliste protseduuridega seotud kulude katteks.

  (4) Saavutusspordi toetust võib kasutada üksnes toetuse eraldamise käskkirjas või otsuses nimetatud sportlaste ja võistkondade võimete arendamiseks toetuse andja määratud ulatuses.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (5) Saavutusspordi toetuse piirmäär individuaalala sportlase kohta on 15 000 eurot kalendriaastas.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

§ 4.   Maakonna spordiliidu toetus

  (1) Maakonna spordiliidu toetus on ette nähtud spordi toetamiseks maakonna tasandil.

  (2) Maakonna spordiliidule võib eraldada toetust tema põhikirjaliste eesmärkide ja tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks.

  (3) Maakonna spordiliidu toetust võib kasutada:
  1) maakonna spordiliidu organisatsiooniliseks tegevuseks;
  2) kohalike spordiorganisatsioonide tegevuse toetamiseks;
  3) maakonna meistrivõistluste ja teiste spordiürituste ja -võistluste korraldamiseks ning liikumisharrastuse edendamiseks;
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]
  4) sportimispaikade heakorrastamiseks ja spordiinventari soetamiseks;
  5) sporditegevuse korraldamisega seotud isikute koolitamiseks;
  6) spordialase teavitustegevuse toetamiseks ja tunnustusürituste korraldamiseks.

§ 5.   Rahvusliku olümpiakomitee toetus

  (1) Rahvuslikule olümpiakomiteele võib toetust eraldada tema põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks, eelkõige:
  1) olümpialiikumise arendamiseks, sealhulgas Eesti olümpiakoondise ettevalmistuse ja osavõtu tagamiseks olümpiamängudest;
  2) ühistegevuse korraldamiseks;
  3) spordiprojektide realiseerimiseks.

  (2) Rahvuslikule olümpiakomiteele toetuse eraldamise ja selle suuruse otsustab valdkonna eest vastutav minister valitsemisala eelarvet kinnitades, lähtudes iga-aastase eelarve võimalustest ja komisjoni ettepanekust.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

§ 6.   Muu spordiorganisatsiooni toetus

  Käesoleva määruse §-des 3–5 nimetamata spordiorganisatsioonile, sealhulgas spordi spetsiifilises valdkonnas tegutsevale või tippspordi harrastamise võimalusi arendavale spordiorganisatsioonile, võib eraldada toetust põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ning arengukavas kirjeldatud tegevussuundade elluviimiseks.

§ 7.   Toetus sihtotstarbelistest taotlusvoorudest
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (1) Spordivaldkonna arenguks vajalik sihtotstarbeline taotlusvoor kuulutatakse välja eelarveliste vahendite olemasolul.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (2) Sihtotstarbeline taotlusvoor kuulutatakse välja Kultuuriministeeriumi veebilehel.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (3) Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest võib toetust eraldada:
  1) liikumisharrastuse edendamiseks (edaspidi liikumisharrastuse edendamise toetus);
[RT I, 19.01.2021, 2 - jõust. 22.01.2021]
  2) rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimiseks Eestis (edaspidi rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetus);
[RT I, 19.01.2021, 2 - jõust. 22.01.2021]
  3) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse (edaspidi koroonaviirus) levikuga seotud kriisist mõjutatud võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide kriisikahjude leevendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi meistriliigade jätkusuutlikkuse toetus);
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]
  4) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud spordialaliitude ja spordialade jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetus);
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]
  5) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud üleriigilise tähtsusega traditsiooniliste liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse tagamiseks (edaspidi liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetus);
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]
  6) koroonaviiruse levikuga seotud kriisist mõjutatud rahvusvaheliste spordisündmuste Eestis korraldajate erakorralise kahju hüvitamiseks (edaspidi rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitis).
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (4) Liikumisharrastuse edendamise toetust eraldatakse eesmärgiga aidata kaasa liikumisharrastust edendavate üleriigiliste tegevuste elluviimisele, kaasata elanikkonda nende tegevuste kaudu ulatuslikumalt korrapärasesse liikumisharrastusse ja tõsta Eestis korraldatavate liikumisharrastuse ürituste kvaliteeti.

  (5) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetust eraldatakse eesmärgiga toetada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada rahvusvaheliste võistluste ja teiste spordisündmuste kõrgetasemeline läbiviimine ning aidata kaasa Eesti spordiorganisatsioonide tegutsemisele rahvusvahelises spordiliikumises.

  (51) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (52) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (53) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigade spordiklubide toimetulekut, kompenseerides spordiklubide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste tõttu oluliselt vähenenud.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (54) [Kehtetu - RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (55) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab spordialade mitmekesisust ja spordialaliitude toimimist, kompenseerides spordialaliitude põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu alates 01.01.2021 oluliselt vähenenud.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (56) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetust eraldatakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju, mis ohustab üleriigilise tähtsusega traditsiooniliste liikumisharrastuse ürituste toimumist, kompenseerides spordiorganisatsioonide põhitegevusega seotud kulusid, mille katmiseks planeeritud tulud on Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute tõttu alates 01.01.2021 oluliselt vähenenud.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (57) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist makstakse riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest eesmärgiga osaliselt hüvitada koroonaviiruse puhangust tingitud tõendatud kahju Eestis toimunud või toimuma pidanud rahvusvahelise spordisündmuse korraldajale, kelle sündmus jäi ära või toimus väiksemas mahus Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangute tõttu.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (6) Liikumisharrastuse edendamise toetust võib kasutada toetuse taotlemise aastale järgneval kalendriaastal:
  1) liikumisharrastust edendavate ürituste korraldamiseks;
  2) regulaarsete treeningtegevuste läbiviimiseks;
  3) liikumisharrastusealase teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevusteks.

  (7) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetust võib kasutada toetuse taotlemise aastale järgneval kalendriaastal Eestis toimuvate järgmiste rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamiseks:
  1) täiskasvanute, juunioride ja noorte maailmameistrivõistlused;
  2) täiskasvanute ja juunioride Euroopa meistrivõistlused;
  3) täiskasvanute maailmameistrivõistluste, maailmakarika, Euroopa meistrivõistluste etapid või nendega samaväärsed võistlused;
  4) täiskasvanute suurekoosseisuliste rahvuskoondiste tiitlivõistluste finaalturniiri kvalifikatsiooniturniiri üksikud kodumängud;
  5) Eesti jaoks olulised vähemalt kolm järjestikust päeva kestvad sportlikult kõrgetasemelised rahvusvahelised võistlused;
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]
  6) rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide aastakongressid ja -koosolekud.

  (8) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetust võib kasutada toetuse taotlemise aastast arvates ülejärgmise kalendriaasta esimeses kvartalis Eestis toimuvate järgmiste rahvusvaheliste spordisündmuste korraldamiseks:
  1) täiskasvanute maailmameistrivõistlused;
  2) täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused;
  3) täiskasvanute maailmameistrivõistluste ja maailmakarika etapid.

  (81) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist võib kasutada ajavahemikul 25.10.2021 kuni 30.04.2022 Eestis toimunud või toimuma pidanud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 1–4 nimetatud sündmuste ja Eesti jaoks oluliste vähemalt kaks järjestikust päeva kestnud sportlikult kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste korraldamisega seotud kulude katteks.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (82) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist saab taotleda nii tekkinud kahju hüvitamiseks, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud, kui ka tagatisena võimaliku tulevikus tekkiva kahju hüvitamiseks, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (9) Käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 5 nimetatud sündmuse läbiviimiseks eraldatav toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artikli 3 tähenduses.

  (10) Ühele ettevõtjale eraldatava vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi kolme järjestikuse eelarveaasta jooksul ületada 200 000 eurot.

  (11) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised isikud, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (12) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (13) Vähese tähtsusega abi andmist ja saamist käsitlevaid dokumente säilitatakse kümne aasta jooksul abi andmisest arvates.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (131) Käesoleva paragrahvi lõikeid 9–13 kohaldatakse ka Eesti jaoks oluliste vähemalt kaks järjestikust päeva kestnud sportlikult kõrgetasemeliste rahvusvaheliste võistluste korraldamisega seotud kulude katteks makstavale rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitisele.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (14) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

§ 71.   Kulude abikõlblikkus ja toetuse osakaal
[RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

  (1) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee ja muu spordiorganisatsiooni toetuse abikõlblikud kulud on toetuse kasutamise kalendriaasta tekkepõhised kulud, mis on kooskõlas käesoleva määruse §-des 3–6 sätestatuga.

  (2) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee ja muu spordiorganisatsiooni toetuse mitteabikõlblikud kulud on ehituslikud ja muud suuremahulised investeeringud.

  (21) Maakonna spordiliidu toetus on väiksem või võrdne, võrreldes maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse rahalise panusega maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (3) Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest eraldatava toetuse abikõlblikud kulud on käesoleva määruse paragrahvi 7 lõigetest 6–8 tulenevate perioodide tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija poolt eraldatud vahenditest hüvitatud. Kassapõhised kulud peavad olema tehtud toetuse kasutamise aruande esitamise tähtpäevaks.

  (4) Enne sihtotstarbelistest taotlusvoorudest toetuse saamiseks taotluse esitamist tehtud kulud loetakse abikõlblikuks üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et vastavad kulud kajastuvad projekti eelarves.

  (5) Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest eraldatava toetuse mitteabikõlblikud kulud on:
  1) taotlusvooru eesmärgi saavutamise ja toetatavate tegevuste elluviimise seisukohast ebavajalikud ja põhjendamatud kulud;
  2) taotleja regulaarsed tegevuskulud;
  3) investeeringud spordirajatistesse;
  4) spordirajatiste ülalpidamiskulud;
  5) kulud, mis on käsitletavad erisoodustusena ja neilt tasutavad maksud;
  6) käibemaks juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud;
  7) rahatrahv ja rahaline karistus;
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]
  8) kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (6) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatule on liikumisharrastuse edendamise toetuse mitteabikõlblikud kulud:
  1) organisatsioonide liikmemaksud;
  2) maakonna või kohaliku omavalitsuse üksuse meistrivõistluste korraldamisega seotud kulud.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (7) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (71) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning lõike 5 punkte 2 ja 4 ei kohaldata meistriliigade, liikumisharrastuse ürituste ja spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetusele ning rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitisele.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (72) Lisaks käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1, 3 ja 5–8 sätestatule on rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise mitteabikõlblikud kulud sündmusel pealtvaatajatena osalenud isikute koroonaviiruse testimisega seotud kulud.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (8) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (81) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on Harjumaal ja Ida-Virumaal ajavahemiku 01.01.2021 kuni 30.06.2021 ning mujal Eestis ajavahemiku 11.01.2021 kuni 30.06.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (82) [Kehtetu - RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (83) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse abikõlblikud kulud on ajavahemiku 01.01.2021 kuni 31.08.2021 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (84) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse abikõlbulikud kulud on 2021. aasta tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning mida varem ei ole Eesti riigi, rahvusvahelise organisatsiooni või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (85) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise abikõlblikud kulud on ajavahemiku 01.09.2021 kuni 30.06.2022 tekkepõhised kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud ning mida ei ole varem Eesti riigi või muu isiku eraldatud vahenditest hüvitatud.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (9) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse puhul peavad taotleja omaosalus ning koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahaline panus kokku moodustama vähemalt 50% sündmuse eelarvest.
[RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

§ 8.   Reserv
[Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

3. peatükk Sporditoetuste komisjon ja toetuse taotlemine 

§ 9.   Sporditoetuste komisjon

  (1) Sporditoetuste jaotamiseks moodustab toetuse andja nõuandva komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab komisjoni töökorra.

  (2) Komisjonis on kuni 7 liiget. Komisjoni kuuluvad Kultuuriministeeriumi ja rahvusliku olümpiakomitee esindajad ning teised spordivaldkonna asjatundjad.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) hinnata toetuse eraldamiseks esitatud taotlusi ja hiljem teatavaks saanud toetuse eraldamist mõjutavaid asjaolusid käesolevas määruses sätestatud korras;
  2) teha toetuse andjale ettepanekuid toetuste eraldamise ja toetuse summa muutmise otsustamiseks.

  (4) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud ülesannetele on Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud komisjonil õigus teha valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid valitsemisala eelarves spordi toetuseks ette nähtud vahendite liigenduste summade määramiseks.
27.10.2023 15:07
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesoleva“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Spordiorganisatsioon esitab toetuse andjale toetuse eraldamiseks taotluse digitaalselt allkirjastatuna või elektroonilise kanali kaudu, mis võimaldab toetuse andjal taotluse esitaja turvalisel viisil tuvastada.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (11) Toetuse taotluses esitatakse eelkõige:
  1) taotleja nimi, kontaktandmed, arvelduskonto number, taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja eelarve tulude ja kulude prognoos taotletavaks perioodiks ja taotletav toetuse summa;
  3) ülevaade kavandatavatest tegevustest, eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest;
  4) muud vajalikud andmed.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

  (12) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (13) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule järgmised andmed:
  1) ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021 pealtvaatajateta toimunud võistluste andmed (võistluse nimetus, toimumise aeg ja koht);
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]
  2) 2019. või 2019/20. hooaja põhiturniiri või 2018/19. hooaja play-off’i kodumängude (edaspidi kodumängud) keskmine piletiga pealtvaatajate arv;
  3) enne 14.12.2020 pealtvaatajatega toimunud kodumängude piletihinna info;
  4) taotletava toetuse suurus ja selle kasutamise eesmärk;
  5) andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (14) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse ja liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatule andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (15) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotluses esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 sätestatule järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse § 7 lõikes 81 nimetatud rahvusvahelise spordisündmuse andmed (sündmuse nimetus, toimumise aeg ja koht);
  2) sündmuse planeeritud eelarve juhul, kui seda ei ole enne sündmuse toimumist muu toetuse taotlemisel toetuse andjale esitatud;
  3) andmed sündmuse korraldamise tegelike kulude ja tulude kohta, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  4) taotletava kahjuhüvitise suurus ja selgitus, millest nähtub kahju otsene seos koroonaviiruse puhangust tingitud Vabariigi Valitsuse või rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutega, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  41) taotletava kahjuhüvitise tagatise suurus, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  5) kahjuhüvitise kasutamise eesmärk;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  51) kahjuhüvitise eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  6) andmed muu toetuse saamise kohta koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest, muudest riigieelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse üksuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (16) Spordiorganisatsioon, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, esitab käesoleva paragrahvi lõike 15 punktides 3, 4 ja 51 nimetatud andmed 20 tööpäeva jooksul sündmuse toimumisest arvates.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (17) Maakonna spordiliidu toetuse taotlusele lisatakse maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kinnitus, millest nähtub nende kavandatav rahaline panus maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (2) Taotluse vormi kinnitab toetuse andja. Taotluse vorm avaldatakse toetuse andja veebilehel.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

  (3) Taotlus rahvusliku olümpiakomitee või muu spordiorganisatsiooni toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse hiljemalt jooksva eelarveaasta 31. augustil.
[RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

  (4) Taotlus spordialaliidu toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse 31. oktoobriks.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (41) Taotlus maakonna spordiliidu toetuse eraldamiseks järgmisel eelarveaastal esitatakse 30. novembriks.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (5) Taotlus sihtotstarbelisest taotlusvoorust toetuse eraldamiseks esitatakse taotlusvooru väljakuulutamisel sätestatud tähtpäevaks.
[RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (6) Liikumisharrastuse edendamise toetuse taotlemisel esitatakse kõik ühe taotleja poolt kavandatud projektid ühes taotluses. Kui taotleja taotleb toetust rohkem kui ühele projektile, esitatakse iga projekti kohta eraldi eelarve finantseerijate ja kululiikide lõikes.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (7) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse ja rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotlemisel esitatakse kõik ühe taotleja poolt kavandatud projektid eraldi taotlustes. Esitada võib kuni kaks taotlust.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (71) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (72) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlemisel esitatakse ühe taotleja korraldatud pealtvaatajateta toimunud kõigi võistluste andmed ühes taotluses.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (8) Liikumisharrastuse edendamise toetust võib taotleda:
  1) rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit;
  2) maakonna spordiliit;
  3) muu spordiorganisatsioon, kes korraldab üleriigilise tähtsusega liikumisharrastuse üritust või sarja, kus osaleb aasta jooksul vähemalt 5 000 inimest.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (9) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetust võib taotleda:
  1) rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit või spordiühendus, kes korraldab Eestis rahvusvahelisi võistlusi ja teisi spordisündmusi;
  2) muu spordiorganisatsioon, kellele rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit või spordiühendus on andnud üle rahvusvahelise võistluse või spordisündmuse korraldamise Eestis.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (91) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (92) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (93) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda käesoleval hooajal võistkondlike sportmängude täiskasvanute Eesti meistriliigas mängivat võistkonda esindav spordiklubi, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
  1) taotleja korraldas ajavahemikul 26.04.2021 kuni 03.06.2021 pealtvaatajateta võistluse, mille tõttu jäi saamata planeeritud omatulu;
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]
  2) taotleja on kandnud taotluse esitamise seisuga 2021. aastaks määratud sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse andmed Eesti spordiregistrisse;
  3) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (94) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda rahvusliku olümpiakomitee liikmeskonda kuuluv spordialaliit, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
  1) spordialade harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on suurem kui 100;
  2) spordialadel on taotluse esitamise seisuga vähemalt üks treenerikutsega treener;
  3) töötamise registrisse on kantud 2021. aasta 11. märtsi seisuga andmed vähemalt ühe töötava isiku kohta töötamise liigist sõltumata;
  4) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (95) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetust võib taotleda spordiorganisatsioon, kes vastab lisaks käesoleva määruse §-s 11 sätestatule järgmistele tingimustele:
  1) spordiorganisatsioon ei ole 2021. aastal saanud käesoleva määruse § 2 punktides 1–4 nimetatud toetust ega muud riigieelarvelist tegevustoetust;
  2) spordiorganisatsioon on aastatel 2016–2021 korraldanud vähemalt kaks korda üleriigilise tähtsusega traditsioonilise liikumisharrastuse ürituse või sarja või teinud ettevalmistusi sellise ürituse või sarja korraldamiseks. Üritusel oli viimasel toimumiskorral vähemalt 2000 osalejat ja sarjas osaleti aasta jooksul vähemalt 2000 korral, kusjuures sarja etappidel oli keskmiselt vähemalt 150 osalejat;
  3) spordiorganisatsioon on teinud ettevalmistusi käesoleva lõike punktis 2 nimetatud liikumisharrastuse ürituse või sarja korraldamiseks 2021. aastal;
  4) taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (96) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist võib taotleda käesoleva paragrahvi lõike 9 punktis 1 või 2 nimetatud spordiorganisatsioon. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise seisuga olla tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (10) Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest ei või toetust taotleda äriühinguna tegutsev spordiorganisatsioon.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

4. peatükk Toetuse taotlejate hindamine 

§ 11.   Spordiorganisatsiooni toetamise üldtingimused

  (1) Spordiorganisatsiooni võib toetada riigieelarvest järgmiste üldtingimuste täitmisel:
  1) spordiorganisatsioonil on spordiseaduse § 9 lõikes 2 esitatud nõuetele vastav arengukava;
  2) spordiorganisatsioon on taotluse esitamise tähtpäevaks kantud Eesti Spordiregistrisse;
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]
  3) spordiorganisatsioon on enda kohta eelmisel kalendriaastal Eesti Spordiregistrisse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud;
  4) spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude, maksete või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga, välja arvatud juhul, kui võla tasumine on ajatatud ja võlg on tasutud ajakava kohaselt;
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]
  5) spordiorganisatsioonil ei ole taotluse esitamise tähtpäeva seisuga majandusaasta aruande esitamise võlga;
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]
  6) spordiorganisatsioonil ei ole tähtaegselt täitmata kohustust toetuse andja ees;
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]
  7) spordiorganisatsiooni suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ja tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Meistriliigade, liikumisharrastuse ürituste ja spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse ning rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotlejate puhul kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 4 ja 5 sätestatud tingimustele vastavust taotluse esitamise seisuga.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

§ 12.   Spordialaliidu toetuste taotlejate hindamine

  (1) Spordialaliidu toetuse määramisel, välja arvatud spordikohtunike tegevuse arendamise toetus, käsitletakse spordialaliite kolmes rühmas:
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]
  1) olümpiaalade spordialaliidud;
  2) võistkondlikke sportmänge arendavad spordialaliidud;
  3) muud spordialaliidud.

  (11) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetuse määramisel käsitletakse spordialaliite ühes rühmas.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

  (2) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (4) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (5) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (7) [Kehtetu - RT I, 09.12.2016, 14 - jõust. 12.12.2016]

  (8) Sõltumata hindamise tulemusest ei eraldata toetust spordialaliidule, kellele eraldatavad tegevustoetuse ja noortespordi toetuse summad jäävad alla 5000 euro või kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) spordialade harrastajate arv spordiklubides ja spordikoolides Eesti spordiregistri viimase kinnitatud seisuga on väiksem kui 100;
[RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]
  2) spordialadel puuduvad käesoleva määruse § 10 lõikes 4 sätestatud tähtpäeva seisuga treenerikutsega treenerid.
  3) [kehtetu - RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]
  4) [kehtetu - RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (81) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetust ei eraldata juhul, kui spordialaliidule ei eraldata tegevustoetust käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud alustel.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

  (82) Käesoleva paragrahvi lõiget 8 ei kohaldata saavutusspordi toetuse eraldamisel.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (83) [Kehtetu - RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

  (9) Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord, mille alusel kujuneb igale üksikule taotlejale eraldatava toetuse summa osakaal ettenähtud vahenditest, on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 13.   Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamine ja toetuse jaotamine
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (1) Maakonna spordiliidu toetuse taotlejate hindamisel ja toetuse suuruse arvutamisel juhindutakse järgmistest asjaoludest:
  1) 55–65% toetuse kogusummast jaotatakse maakondade vahel võrdselt;
  2) 20–25% toetuse kogusummast jaotatakse arvestades riigi elanike koguarvu ja maakonna elanike arvu suhtarvu rahvastikuregistri andmetel käesoleva määruse § 10 lõikes 41 sätestatud tähtpäeva seisuga. Harjumaa elanike koguarvust jäetakse arvutamisel välja Tallinna linna elanike arv;
  3) 10–20% toetuse kogusummast jaotatakse arvestades kavandatavate tegevuste mõju liikumisharrastuse edendamisele erinevate sihtrühmade hulgas riiklike prioriteetide alusel.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatud maakonna spordiliidu toetus on suurem, kui käesoleva määruse § 10 lõikes 17 nimetatud kinnitusest nähtuv maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kavandatav rahaline panus, vähendatakse toetust selliselt, et see oleks võrdne maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse kavandatava rahalise panusega.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

§ 131.   Sihtotstarbelistest taotlusvoorudest eraldatava toetuse taotlejate hindamine

  (1) Liikumisharrastuse edendamise toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) kavandatud tegevuste vastavust taotlusvooru eesmärgile;
  2) maakonna elanike kaasatust ja kavandatud tegevustest teavitamist;
  3) kavandatud tegevuste läbiviijate haldusvõimekust ja eelnevat kogemust;
  4) koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate olemasolu ja nende rahalist panust kavandatud tegevuste elluviimiseks;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse huvi ja rahalist toetust kavandatud tegevuste elluviimiseks;
  6) kavandatud tegevuste seost maakonna tervisespordikeskustega;
  7) kavandatud tegevuste regionaalset või üleriigilist tähtsust ning valdkondlikku mõju;
  8) kavandatud tegevuste regulaarsust ja aastaringset jaotumist;
  9) eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ja taotleja omaosaluse määra kogu eelarvest.

  (2) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) sündmuse vastavust taotlusvooru eesmärgile;
  2) sündmuse ja spordiala populaarsust Eestis ja maailmas;
  3) sündmuse korraldaja professionaalsust, haldusvõimekust ja eelnevat kogemust;
  4) koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate olemasolu ja nende rahalist panust sündmuse korraldamiseks;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse huvi ja rahalist toetust sündmuse korraldamiseks;
  6) sündmuse rahvusvahelist ja üleriigilist tähtsust ning eeldatavat valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
  7) sündmuse toimumisaega ja -kohta;
  8) sündmusel osalejate ja Eestisse saabuvate väliskülaliste arvu;
  9) eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ja taotleja omaosaluse määra kogu eelarvest.

  (3) [Kehtetu - RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (6) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (61) Meistriliigade jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) käesoleva määruse § 10 lõike 13 punktis 2 nimetatud hooaegade kodumängude keskmist piletiga pealtvaatajate arvu ja enne 14.12.2020 toimunud kodumängude piletihinda. Kui võistkond mängib meistriliigas esimest hooaega, arvestatakse 2019. või 2019/20. hooaja meistriliiga mängude keskmist pealtvaatajate arvu;
  2) toetuse abikõlblikkuse perioodil toimunud pealtvaatajateta võistluste arvu;
  3) Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” (edaspidi tööhõiveprogramm) § 193 alusel taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]
  4) toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei saa katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijad;
  5) esitatud andmete realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (62) Spordialaliidu jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) taotlejal ajavahemikul 01.01.2021 kuni 31.08.2021 vähenenud tulusid ja kulusid, välja arvatud spordiobjektide ülalpidamise ja noorte treeningrühmade osalustasudega seotud tulusid ja kulusid;
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]
  2) avaliku sektori toetuse mahtu taotleja eelarves;
  3) tööhõiveprogrammi § 193 alusel taotleja töötajatele makstava töötasu hüvitise prognoositavat suurust;
  4) toetuse abikõlblikkuse perioodil taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei saa katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijad;
  5) eelarve realistlikkust, eelmise majandusaasta tulusid ja kulusid ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
  6) spordiala kuulumist olümpiamängude kavasse;
  7) spordiala mõju Eesti ühiskonnale ja noortele, sealhulgas spordiala populaarsust ja kandepinda Eestis ja maailmas ning spordiala rahvusvahelist edukust.
[RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (63) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) taotleja 2021. aastal vähenenud tulusid ja kulusid, mis on tingitud Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest;
  2) taotleja 2021. aastal piirangute tõttu ära jäänud või vähendatud kujul toimunud ürituste arvu ja nende ürituste saamata jäänud tulu osakaalu organisatsiooni kogutuludest;
  3) perioodil 01.01.2016 kuni 11.03.2020 viimase toimunud ürituse/ürituste või sarja osaluskordade üldarvu;
  4) 2021. aasta piirangute tõttu taotlejal tekkinud vältimatuid kulusid, mida ei ole võimalik katta omafinantseeringu arvelt või kaasfinantseerijate poolt;
  5) taotleja 2021. aasta eelarve realistlikkust ning esitatud kuluartiklite põhjendatust;
  6) 2019.–2020. aastal taotlejalt riigile tasutud tööjõumakse;
  7) avaliku sektori toetuste ja sponsortoetuste osakaalu taotleja 2021. aasta eelarves;
  8) liikumisharrastuse ürituse või sarja üleriigilist tähtsust ja valdkondlikku mõju.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (64) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise taotlejate hindamisel arvestatakse:
  1) sündmuse tulude ja kulude Vabariigi Valitsuse ja rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutest tingitud vähenemist, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  11) sündmuse tulude ja kulude Vabariigi Valitsuse ja rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutest tingitud vähenemise riski ja võimalikku suurust, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud;
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]
  2) taotlejale avalikult sektorilt sündmuse korraldamiseks eraldatud toetuste kogumahtu;
  3) koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahalist panust sündmuse korraldamiseks;
  4) sündmuse rahvusvahelist ja üleriigilist tähtsust ning valdkondlikku ja sotsiaalmajanduslikku mõju;
  5) eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust;
  6) kahjuhüvitisest ilmajäämise mõju taotleja jätkusuutlikkusele ja võimekusele korraldada tulevikus samasugust sündmust.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (65) Spordiorganisatsiooni puhul, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, antakse hinnang käesoleva paragrahvi lõike 64 punktis 1 sätestatud kriteeriumile pärast sündmuse toimumist.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (7) Sihtotstarbelisest taotlusvoorust eraldatava toetuse summa taotleja kohta kujundab komisjon, arvestades taotlejate maksimaalseid vajadusi, valdkonna koguvajadust, riigieelarves ja riigi 2021. aasta lisaeelarves ette nähtud vahendite mahtu ning käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 61–64 sätestatud hindamiskriteeriume.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

5. peatükk Toetuse eraldamise otsustamine, toetuse väljamaksmine ja toetuse summa vähendamine 
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

§ 14.   Toetuse eraldamise ettepanek ja otsustamine

  (1) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru taotluste hindamise tulemusel teeb komisjon toetuse andjale ettepaneku toetuste saajate ja summade kohta.

  (11) [Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 17 - jõust. 01.01.2021]

  (12) Liikumisharrastuse ürituste jätkusuutlikkuse toetuse taotluste puhul võib komisjon teha toetuse andjale ettepaneku lahendada taotlus mitmes osas.
[RT I, 08.06.2021, 1 - jõust. 11.06.2021]

  (13) Kui rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist taotletakse tagatisena sündmusele, mis ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud, teeb komisjon toetuse andjale esmalt ettepaneku tagatise saajate ja summade kohta. Spordiorganisatsioonile, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, kahjuhüvitise väljamaksmise kohta teeb komisjon toetuse andjale ettepaneku pärast sündmuse toimumist.
[RT I, 26.11.2021, 2 - jõust. 29.11.2021]

  (2) Spordialaliidu, maakonna spordiliidu, rahvusliku olümpiakomitee, muu spordiorganisatsiooni ja sihtotstarbelise taotlusvooru toetuse eraldamise otsustab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga või halduslepingu alusel rahvuslik olümpiakomitee.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

§ 141.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja 14 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsustamisest arvates, kui toetuse eraldamise käskkirjast või otsusest ei tulene teisiti.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (2) Kuni 50% maakonna spordiliidu toetusest makstakse välja 14 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsustamisest arvates, kuid mitte varem kui toetuse kasutamise kalendriaasta 5. jaanuaril. Toetuse ülejäänud osa makstakse välja pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete laekumist, kuid mitte varem kui toetuse kasutamise kalendriaasta 1. mail ja mitte hiljem kui sama aasta 15. novembril.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (3) Maakonna spordiliidu toetuse saaja esitab hiljemalt toetuse kasutamise kalendriaasta 31. oktoobriks toetuse andjale andmed maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse tegeliku rahalise panuse kohta maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

§ 15.   Toetuse kasutamise leping
[Kehtetu - RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

§ 16.   Toetuse summa vähendamine

  (1) Komisjonil on õigus taashinnata toetuse kasutamise perioodi jooksul toetuse saaja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele juhul, kui hindamise aluseks olevad asjaolud ilmnesid eelarveaasta jooksul pärast komisjoni ettepaneku tegemist toetuse andjale.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud teavitama toetuse andjat kõigist asjaoludest, mis mõjutavad toetuse saaja ja tema tegevuse vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (3) Komisjon võib hindamise tulemusena kujunenud toetuse summat vähendada kuni 50% võrra muu hulgas ka juhul, kui spordiorganisatsioon:
  1) eksib spordiseaduse § 11 kohaselt maailma dopinguvastasest koodeksist ja spordis dopingu kasutamise vastasest rahvusvahelisest konventsioonist tulenevate dopinguvastaste reeglite järgimise vastu;
  2) eksib olümpiahartast tulenevate ausa mängu reeglite järgimise vastu;
  3) saab kahtlustuse spordivõistlustega manipuleerimises;
  4) rikub head juhtimistava.

  (4) Juhul kui taashindamise tulemusena kujunenud toetuse summa erineb eraldatud toetuse summast, on komisjonil õigus teha ettepanek toetuse summa vähendamiseks.

  (5) Toetuse summa vähendamise otsustab toetuse andja.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (51) Toetuse andja vähendab maakonna spordiliidu toetust muu hulgas juhul, kui toetuse kasutamise kalendriaasta või toetuse kasutamise aruande menetlemise jooksul selgub, et maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste, nende liidu või maakondliku arenduskeskuse tegelik rahaline panus maakonna spordiliidu tegevusse toetuse kasutamise kalendriaastal on maakonna spordiliidu toetusest väiksem. Toetust vähendatakse ulatuses, mis tagab käesoleva määruse § 71 lõikes 21 sätestatud tingimuse täitmise.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

  (6) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse summa vähendamise otsustamisel võib toetuse andja lubada taotleja omaosaluse ning koostööpartnerite ja kaasfinantseerijate rahalise panuse langemist alla 50% sündmuse eelarvest, kui pärast toetuse eraldamise otsustamist ja kulude tegemist selgub, et taotlejast mittesõltuvatel põhjustel jääb taotluses kirjeldatud sündmus ära või toimub kavandatust väiksemas mahus.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

6. peatükk Aruandlus 

§ 161.   Rahvusvahelise spordisündmuse mõju analüüs

  (1) Rahvusvahelise spordisündmuse läbiviimise toetuse saaja, kellele eraldati toetust vähemalt 65 000 eurot, esitab nelja kuu jooksul pärast sündmuse toimumist toetuse andjale sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud analüüsi kulu võib toetuse taotleja planeerida projekti eelarvesse.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

§ 17.   Toetuse kasutamise aruanne

  (1) Toetuse kasutamise aruandes esitatakse eelkõige:
  1) ülevaade toetuse saaja eelarve tulude ja kulude prognoosi täitmisest;
  2) ülevaade määratud toetuse summa kasutamisest;
  3) ülevaade ellu viidud ja elluviimata jäänud tegevustest, täidetud ja täitmata jäänud eesmärkidest ja tulemustest koos põhjendustega.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitab spordialaliit toetuse kasutamise aruandes ülevaate spordikohtunike tegevuse arendamisest ja tasustamise andmed.

  (3) Aruanne esitatakse toetuse kasutamise kalendriaastale järgneva aasta 31. märtsiks, kui toetuse eraldamise käskkirjast või otsusest ei tulene teisiti. Aruande vormi kinnitab toetuse andja ja see avaldatakse toetuse andja veebilehel.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (4) Toetuse saaja tagastab toetuse andjale toetuse kasutamata jäägi koos aruande esitamisega.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (5) Aruande menetlemise tähtaeg on 90 tööpäeva aruande esitamisest arvates.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (6) Aruande menetlemisel kontrollitakse aruande vastavust toetuse andja kehtestatud nõuetele ja toetuse kasutamise eesmärgipärasust.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (7) Aruande menetlemise käigus on toetuse andjal õigus küsida toetuse kasutamise kuludokumente.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (8) [Kehtetu - RT I, 21.04.2021, 21 - jõust. 24.04.2021]

  (9) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise saajatelt aruande esitamist ei nõuta.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

61. peatükk Rakendussätted 

§ 171.   Rakendamine

  (1) Spordialaliit esitab 2018. aasta toetuse taotluses lisaks käesoleva määruse § 10 lõikes 11 sätestatule spordikohtunike tasustamise andmed 2016. aasta kohta.

  (2) Spordikohtunike tegevuse arendamise toetuse määramisel 2018. aastaks võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud andmed.
[RT I, 04.10.2017, 1 - jõust. 07.10.2017]

  (3) Spordialaliit esitab 2019. aastaks käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud otstarbel toetust taotledes eraldi taotluse 2018. aasta 17. detsembriks.
[RT I, 24.11.2018, 1 - jõust. 27.11.2018]

  (4) Spordialaliidu 2021. aasta toetuse taotluste hindamisel juhindutakse käesoleva määruse lisast järgmiste erisustega:
  1) spordialaliidu tegevustoetuse puhul arvestatakse olümpiaalade spordialaliitude ja muude spordialaliitude rühmades tulemusi aastatest 2015–2020, sealjuures 2015. aastast ainult IV kvartalis saavutatud tulemusi ja 2020. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;
  2) spordialaliidu tegevustoetuse puhul arvestatakse võistkondlikke sportmänge arendavate spordialaliitude rühmas tulemusi aastatest 2016–2020;
  3) noortespordi toetuse puhul arvestatakse olümpiaalade spordialaliitude ja muude spordialaliitude rühmades tulemusi aastatest 2017–2020, sealjuures 2017. aastast ainult IV kvartalis saavutatud tulemusi ja 2020. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;
  4) noortespordi toetuse puhul arvestatakse võistkondlikke sportmänge arendavate spordialaliitude rühmas osalemisi EM- või MM-finaal- või valikturniiril või samaväärsel võistlusel aastal 2019 ning suurekoosseisulise koondise lisatoetuse puhul osalemist EM- või MM-finaalturniiril, millele eelnes kvalifikatsioonivõistlus, aastatel 2018 ja 2019;
  5) saavutusspordi toetuse puhul arvestatakse rahvusvaheliste tiitlivõitluste tulemusi aastatest 2018–2020.
[RT I, 25.11.2020, 6 - jõust. 28.11.2020]

  (5) Spordialaliidu 2022. aasta toetuse taotluste hindamisel juhindutakse käesoleva määruse lisast järgmiste erisustega:
  1) noortespordi toetuse puhul arvestatakse olümpiaalade spordialaliitude ja muude spordialaliitude rühmades tulemusi aastatest 2018–2021, sealjuures 2018. aastast ainult IV kvartalis saavutatud tulemusi ja 2021. aastast I–III kvartalis saavutatud tulemusi;
  2) noortespordi toetuse puhul arvestatakse võistkondlikke sportmänge arendavate spordialaliitude rühmas osalemisi EM- või MM-finaal- või valikturniiril või samaväärsel võistlusel aastal 2019 ning suurekoosseisulise koondise lisatoetuse puhul osalemist EM- või MM-finaalturniiril, millele eelnes kvalifikatsioonivõistlus, aastatel 2018 ja 2019.
[RT I, 15.10.2021, 6 - jõust. 18.10.2021]

  (6) 2022. aastaks määratud maakonna spordiliidu toetuse puhul juhindutakse käesoleva määruse 2021. aasta 29. novembril jõustunud redaktsioonist.
[RT I, 21.09.2022, 13 - jõust. 24.09.2022]

7. peatükk Lõppsäte 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Spordialaliidu toetuse taotlejate hindamise kriteeriumid ja toetuse arvutamise kord
[RT I, 02.07.2020, 3 - jõust. 05.07.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json