Teksti suurus:

Välisriigis hääletamise kord Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2014, 2

Välisriigis hääletamise kord Riigikogu valimistel

Vastu võetud 15.10.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse (edaspidi seadus) § 15 lõike 5 punkti 3 alusel.

1. peatükk Hääletamise ettevalmistamine 

§ 1.   Hääletamise ettevalmistamine välisesinduses

  (1) Välisesinduse juht määrab:
  1) kirja teel saadetavate hääletamissedelite välisesindusele laekumise tähtpäeva;
  2) välisesinduses hääletamise aja.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjon edastab Välisministeeriumi kaudu välisesindusele hiljemalt 30. päevaks enne valimispäeva:
  1) hääletamissedelid;
  2) hääletamise korraldamiseks vajalikud ümbrikud;
  3) valimisringkonna kandidaatide koondnimekirjad ja kandidaatide üleriigilised nimekirjad.

  (3) Hääletamist korraldav isik peab välisesinduses arvestust valijakaartide saatmise, hääletamistaotluste esitamise, kirja teel ja välisesinduses hääletanute ning hääletamissedelite kasutamise kohta.

§ 2.   Valimisringkonna kandidaatide koondnimekiri ja kandidaatide üleriigilised nimekirjad

  (1) Hääletamist korraldav isik paneb valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ja kandidaatide üleriigiliste nimekirjade iga lehekülje paremasse alanurka välisesinduse pitsati jäljendi.

  (2) Kõik parandused ja muudatused registreeritud kandidaatide kohta kantakse viivitamata valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja ja erakonna kandidaatide üleriigilisse nimekirja, nimekiri trükitakse uuesti. Eelmine nimekiri hävitatakse.

  (3) Kui nimekirjad on välisesindusele üle antud ja uut nimekirja ei ole võimalik saata, teeb hääletamist korraldav isik nimekirja muudatuse või paranduse, kirjutab märke tegemise kuupäeva ja oma allkirja ning kinnitab paranduse või muudatuse välisesinduse pitsati jäljendiga.

§ 3.   Valijate nimekiri

  (1) Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) vastutav töötleja korraldab välisriigis alaliselt elavate valijate nimekirja edastamise välisesindustele hiljemalt 60. päeval enne valimispäeva.

  (2) Valijate nimekirja reale „vald/linn” märgitakse välisriigi nimi ja valimisjaoskonna numbri asemele välisesinduse nimi. Valimisringkonna number kantakse valijate nimekirja märkuste lahtrisse.

  (3) Kirja teel hääletanute ja välisesinduses hääletanute nimekirja kantakse seaduse § 49 lõikes 4 sätestatud andmed. Nimekirja märkuste lahtrisse märgitakse vastavalt hääletamissedeli kirja teel laekumise või hääletamise kuupäev.

  (4) Kirja teel hääletanute ja välisesinduses hääletanute nimekirjana võib kasutada rahvastikuregistri vastutava töötleja poolt koostatud ja välisesindusele saadetud nimekirja, kandes sinna lisaks käesoleva korra alusel nimekirja võetud alaliselt välisriigis elavad valijad ning ajutiselt välisriigis viibivad hääletanud valijad.

§ 4.   Välimise ümbriku ettevalmistamine

  Välimisele ümbrikule kantavad valija andmed võib trükkida valimiste infosüsteemist.

2. peatükk Hääletamine välisesinduses 

§ 5.   Hääletamine välisesinduses

  (1) Välisesinduses hääletamist korraldav isik võib hääletamise korraldamisel kasutada abilisi, kes peavad vastama seaduse § 49 lõikes 3 hääletamise korraldajale sätestatud nõuetele.

  (2) Hääletamisruumis peab olema tagatud salajane hääletamine. Valijal peab olema võimalus tutvuda kõigi valimisringkondade kandidaatide koondnimekirjadega ja kandidaatide üleriigiliste nimekirjadega.

  (3) Hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi, on valimisagitatsioon keelatud.

  (4) Hääletamissedeli saamiseks esitab valija hääletamist korraldavale isikule kehtiva isikut tõendava dokumendi.

  (5) Alaliselt välisriigis elav valija, keda ei ole kantud rahvastikuregistri alusel koostatud valijate nimekirja, esitab hääletamisel isikut tõendava dokumendi ja muud dokumendid, mis tõendavad, et tal on hääletamisõigus seaduse § 4 lõike 1 kohaselt. Valija andmed kantakse valijate nimekirja.

  (6) Enne valijale hääletamissedeli andmist peab hääletamist korraldav isik veenduma, et valija ei ole hääletanud kirja teel. Kui pärast seda, kui valija on hääletanud välisesinduses, selgub, et valija on hääletanud ka kirja teel, jätab hääletamist korraldav isik kirja teel saabunud hääletamissedeli Vabariigi Valimiskomisjonile hääletamistulemuse kindlakstegemiseks edastamata.

  (7) Pärast hääletamissedeli täitmist annab valija ümbrikes hääletamissedeli välisesinduses hääletamist korraldavale isikule. Hääletamissedelite ja muude valimisdokumentide hoidmise eest vastutab välisesinduses hääletamist korraldav isik.

  (8) Välisesinduse juht kirjutab valijate nimekirjadele alla pärast hääletamise lõppemist.

3. peatükk Hääletamissedelite arvestus 

§ 6.   Hääletamissedelite arvestus välisesinduses

  (1) Pärast välisesinduses hääletamise lõppemist täidab välisesinduses hääletamist korraldav isik hääletamissedelite arvestuslehe. Hääletamissedelite arvestusleht täidetakse järgmiselt:
  1) lahtrisse „saadud sedeleid” kirjutatakse Vabariigi Valimiskomisjonilt saadud hääletamissedelite arv;
  2) lahtrisse „välja saadetud sedeleid” kirjutatakse välisesindusest kirja teel hääletamiseks välja saadetud hääletamissedelite arv;
  3) lahtrisse „kirja teel laekunud sedeleid” kirjutatakse välisesindusse kirja teel laekunud hääletamissedelitega ümbrike arv;
  4) lahtrisse „valijatele antud sedeleid” kirjutatakse välisesinduses hääletanud valijatele välja antud hääletamissedelite arv allkirjade arvu järgi valijate nimekirjas;
  5) lahtrisse „rikutud sedeleid” kirjutatakse välisesinduses hääletanud valijate tagastatud rikutud hääletamissedelite arv;
  6) lahtrisse „kasutatud sedeleid” kirjutatakse kasutatud hääletamissedelite arv kokku, mis peab olema võrdne arvestuslehe alapunktides 2, 4 ja 5 nimetatud lahtritesse kirjutatud arvude summaga;
  7) lahtrisse „kasutamata sedeleid” kirjutatakse kasutamata hääletamissedelite arv, mis peab olema võrdne arvestuslehe alapunktides 1 ja 6 nimetatud lahtritesse kirjutatud arvude vahega.

  (2) Välisesinduses hääletamist korraldav isik edastab Vabariigi Valimiskomisjonile järgmised hääletamisdokumendid:
  1) hääletamissedelitega ümbrikud;
  2) hääletamissedelite arvestusleht;
  3) alaliselt välisriigis elavate valijate nimekiri ning kirja teel ja välisesinduses hääletanud valijate nimekirjad;
  4) hääletamistaotlused koos koopiatega Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi isikuandmete leheküljest ja muudest dokumentidest, mis tõendavad hääletamisõigust;
  5) hääletamise korraldamisel kasutamata jäänud ümbrikud.

  (3) Hääletamissedelitega ümbrikud, mis on laekunud välisesindusele kirja teel pärast ümbrike edastamist Vabariigi Valimiskomisjonile, jätab hääletamist korraldav isik Vabariigi Valimiskomisjonile hääletamistulemuste kindlakstegemiseks edastamata. Edastamata ümbrike kohta koostatakse akt, milles märgitakse edastamata ümbrike arv, tuuakse ära ümbrikule kantud andmed ja põhjused, miks ümbrikke ei edastatud.

  (4) Kasutamata jäänud, valijate rikutud hääletamissedelite ning Vabariigi Valimiskomisjonile edastamata jäetud sedelite hävitamise korraldab ja dokumenteerib välisesinduses hääletamist korraldav isik.

§ 7.   Hääletamissedelite arvestus valimiskomisjonides

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon määrab iga valimisringkonna kohta ühe maakonna valimiskomisjoni, kes teeb kindlaks alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamistulemused.

  (2) Vabariigi Valimiskomisjon edastab alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamissedelid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valimiskomisjonile hiljemalt teisel päeval enne valimispäeva. Kui alaliselt välisriigis elav valija on hääletanud mitu korda või teda ei ole kantud valijate nimekirja, jätab Vabariigi Valimiskomisjon hääletamissedeliga ümbriku edastamata. Edastamata ümbrike kohta koostatakse akt, milles märgitakse edastamata ümbrike arv, tuuakse ära ümbrikule kantud andmed ja põhjused, miks ümbrikke ei edastatud.

  (3) Saanud Vabariigi Valimiskomisjonilt alaliselt välisriigis elavate valijate hääletamissedelitega ümbrikud, avab maakonna valimiskomisjon välimise ümbriku ning korraldab sisemiste ümbrike hoidmise kuni nende avamiseni valimispäeval hääletamistulemuste kindlakstegemiseks.

4. peatükk Lõppsäte 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 08.11.2006 määrus nr 14 „Välisriigis hääletamise kord Riigikogu valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json