Teksti suurus:

Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2014, 3

Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord

Vastu võetud 15.10.2014 nr 39

Määrus kehtestatakse Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 5 punkti 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Valimiskomisjonide rahastamise alused

  (1) Käesolev määrus reguleerib, kuidas kasutavad riigieelarvest Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha:
  1) maakonna valimiskomisjon ning Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjon;
  2) jaoskonnakomisjon.

  (2) Tallinna ja Tartu linna valimiskomisjonile kohaldatakse maakonna valimiskomisjoni kohta sätestatut, arvestades määruses nimetatud erandeid.

§ 2.   Valimiskomisjonide kulude eelarvete kinnitamine

  Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarved ning jaoskonnakomisjonide kulunormid, lähtudes Riigikogu valimiste korraldamiseks riigieelarves ettenähtud eraldiste suurusest.

2. peatükk Valimiskomisjonide kulud ja aruandlus 

§ 3.   Maakonna valimiskomisjoni kulud

  (1) Vabariigi Valimiskomisjon kinnitab oma otsusega maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve riigieelarve kulude kahekohaliste kuluartiklite kaupa.

  (2) Maakonna valimiskomisjoni kulude eelarve koosneb maakonna valimiskomisjoni tegevuskuludest ja selle maakonna jaoskonnakomisjonide tegevuskuludest.

  (3) Viljandi maavanem nimetab maasekretäri ettepanekul Viljandi Maavalitsuse ametnike või töötajate hulgast maakondade valimiskomisjonide raamatupidamise eest vastutava isiku ning teavitab sellest maakondade valimiskomisjonide esimehi. Tallinnas ja Tartus nimetab linnasekretär linnakantselei ametnike või töötajate hulgast linna valimiskomisjoni raamatupidamise eest vastutava isiku.

  (4) Maakonna valimiskomisjoni nimel kirjutab kuludokumentidele alla maakonna valimiskomisjoni esimees.

§ 4.   Jaoskonnakomisjoni kulud

  (1) Jaoskonnakomisjoni kulud otsustab maakonna valimiskomisjon Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses määratud jaoskonnakomisjoni kulunormidest lähtudes.

  (2) Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid suurendada või vähendada, lähtudes jaoskonna asukohast, hääletajate arvust jaoskonnas ja jaoskonnakomisjoni töömahust ning vajadusest korraldada jaoskonnakomisjonide tööd maakonna tasemel.

§ 5.   Töö tasustamine

  (1) Valimiskomisjoni liige saab tasu komisjoni koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise eest.

  (2) Maakonna valimiskomisjoni liikme ja jaoskonnakomisjoni liikme tasustamise otsustab maakonna valimiskomisjoni esimees. Ettepaneku jaoskonnakomisjoni liikmete tasustamise kohta teeb jaoskonnakomisjoni esimees.

  (3) Valimiskomisjoni esimeest tasustatakse valimiskomisjoni teiste liikmetega samadel alustel.

  (4) Valimiskomisjoni liikmete koosolekust osavõtmise ja komisjoni tööülesannete täitmise arvestust peab valimiskomisjonis selle esimehe määratud valimiskomisjoni liige. Valimiskomisjoni liige esitab arvestuse kokkuvõtte komisjoni esimehele esimehe määratud tähtajaks.

  (5) Maakonna valimiskomisjoni poolt töövõtulepingu või käsunduslepingu alusel tööd tegevatele isikutele makstakse tasu lepingus märgitud ulatuses ja korras.

§ 6.   Majandamiskulud

  (1) Majandamiskuludeks ettenähtud vahendeid kasutatakse vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirjale.

  (2) Valimiskomisjoni liikmele hüvitatakse lähetuskulud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud ametniku või töötaja lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimustele ja korrale.

  (3) Valimiskomisjoni liikmele, kes on Riigikogu valimiste korraldamisel maakonna valimiskomisjoni kirjaliku otsustuse alusel kasutanud isiklikku sõiduautot, hüvitatakse tekkinud kulu vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korrale.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Viljandi Maavalitsus ning Tallinna ja Tartu linnakantseleid esitavad Vabariigi Valimiskomisjonile kahe kuu jooksul Riigikogu valimispäevast arvates valimisteks ettenähtud assigneeringute eelarve täitmise kassapõhise aruande riigikassas arvestatavate kuluartiklite kaupa.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule esitavad Viljandi Maavalitsus ning Tallinna ja Tartu linnakantseleid Vabariigi Valimiskomisjonile Riigikogu valimise päevast arvates kahe kuu jooksul tegelike kulude aruande rahandusministri määrusega kehtestatud riigi raamatupidamise üldeeskirja kontode kaupa.

3. peatükk Lõppsäte 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 17.09.2010 määrus nr 27 „Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json