Teksti suurus:

Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2014, 4

Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord

Vastu võetud 16.10.2014 nr 38

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 7 lõike 7 ja § 11 lõike 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord.

2. peatükk Maamaksu arvutamise kord 

§ 2.   Maamaksu arvutamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet arvutab tasumisele kuuluva maamaksu summa kohaliku omavalitsuse üksuse esitatud alusandmete alusel.

  (2) Kui maamaksu alusandmed on maksuteates ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse kohaliku omavalitsuse üksusesse.

  (3) Tasumisele kuuluva maamaksu summa arvutatakse maamaksumäära korrutamisel maa korralise hindamise tulemuste põhjal määratud maa maksustamishinnaga, võttes arvesse maamaksuseaduse § 4 lõikes 2 sätestatut.

  (4) Maamaksu summa arvutatakse sendi täpsusega.

3. peatükk Maamaksu tasumise kord 

§ 3.   Maakasutaja maksukohustus

  Kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ette nähtud korras ümber vormistatud, tasub maamaksu maa kasutaja.

§ 4.   Jätkuvalt riigi omandis oleva maa maamaks

  Riik tasub maamaksu jätkuvalt riigi omandis olevalt maalt, mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta on esitatud taotlus või mis on kompenseeritud, kuid mida keegi ei ole kasutusse võtnud, või mille tagastamise, asendamise või kompenseerimise kohta pole esitatud taotlust ning mida keegi ei ole kasutusse võtnud.

§ 5.   Riigile esitatav maamaksuteade

  (1) Kui riigile kuuluv maa on kantud riigi kinnisvararegistrisse, esitab Maksu- ja Tolliamet maamaksuteate registris märgitud riigivara valitsejale või volitatud asutusele.

  (2) Kui riigile kuuluv maa ei ole kantud riigi kinnisvararegistrisse, esitab Maksu- ja Tolliamet maamaksuteate Rahandusministeeriumile.

§ 6.   Maamaksuteate muutmine

  Kui maamaksuteadet muudetakse pärast selle kättetoimetamist, antakse maksusumma esimese osa tasumiseks aega vähemalt 30 kalendripäeva. Kui maamaksuteadet muudetakse pärast 1. augustit, määratakse tasumistähtpäevad järgmise kalendriaasta maamaksu tasumistähtpäevadele.

4. peatükk Maksusoodustuse taotlemine 

§ 7.   Täiendava maamaksusoodustuse taotlemine

  (1) Maamaksuseaduse § 11 lõigetes 5 ja 6 sätestatud maksuvabastuse taotlemiseks esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saav isik või okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik maa asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:
  1) ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
  2) maamaksuseaduse § 11 lõikes 5 sätestatud maksuvabastuse taotlemisel pensionitunnistuse number;
  3) alalise elukoha aadress;
  4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
  5) maakasutusõiguse ulatus.

  (2) Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik lisab maamaksuseaduse § 11 lõikes 6 sätestatud maksuvabastuse taotlemisel taotlusele dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Kohaliku omavalitsusüksuse täitevorganil on õigus otsustada maksusoodustuse kohaldamine kaalutlusõiguse alusel lähtuvalt maamaksuseaduse § 11 lõikes 7 sätestatust.

5. peatükk Laekunud maamaksu kohaliku omavalitsuse üksusele ülekandmise kord 

§ 8.   Maamaksu ülekandmine

  Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud maamaksu kohaliku omavalitsuse üksusele üle vähemalt üks kord kuus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määrus nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json