Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2014, 9

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” muutmine

Vastu võetud 17.10.2014 nr 161

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 101 lõike 10 ja § 143 lõike 7 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord, tervisetõendite vormid ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille puhul mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja (edaspidi juht) tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud.”;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervisenõuded kehtestatakse järgmiselt:
1) 1. gruppi kuuluvad A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid, ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid;
2) 2. gruppi kuuluvad C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad.”;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) horisontaalne vaateväli ei tohi olla alla 120 kraadi, vaatevälja ulatus ei tohi olla alla 50 kraadi ei vasakule ega paremale temporaalsele ning alla 20 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 20 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 1. gruppi kuuluval juhil:
1) peavad olema tervisekontrolli tegija hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest;
2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt üks kord viie aasta jooksul.”;

6) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigused ja seisundid, millega kaasneb absoluutne meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel:
1) kroonilise südame-veresoonkonna puudulikkuse III staadium;
2) kõrgvererõhutõve III staadium;
3) alkoholisõltuvus;
4) sõltuvus kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamine;
5) psühhotroopsete ainete või juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamine;
6) raskekujuline psüühika-, isiksuse- või käitumishäire või vaimse arengu peetus;
7) vestibulaaraparaadi rasked funktsioonihäired (sh Meniere’i tõbi);
8) diploopia.

(2) Haigused ja seisundid, millega kaasneb meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel, kuid mille esinemise korral võib tervisekontrolli tegija lubada mootorsõidukit juhtida, hinnates juhile määratud ravi, rakendatud erinõudeid ja juhi üldist terviseseisundit:
1) kroonilise südame-veresoonkonna puudulikkuse II staadium;
2) varasem alkoholisõltuvus;
3) varasem sõltuvus kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest;
4) suhkurdiabeet juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud korduvaid raskeid hüpoglükeemilisi seisundeid;
5) teadvusekaotuse hoogude esinemine ja langetõbi juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud teadvusekaotuse hooge;
6) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgne või haigusest põhjustatud psüühikahäire;
7) muu haigus, mis võib alandada juhtimisvõimet ja mõjutada ohutu sõitmise võimet.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kummagi silma korrigeerimata nägemisteravus ei tohi olla alla 0,5;
2) korrigeeritud nägemisteravus peab olema vähemalt 0,8 paremini nägeva silmaga ja vähemalt 0,1 halvemini nägeva silmaga. Kui väärtuste 0,8 ja 0,1 saavutamiseks kasutatakse korrigeerivaid läätsi, tuleb minimaalne nägemisteravus (0,8 ja 0,1) saavutada kas prillide abil, mille optiline tugevus ei ületa pluss või miinus kaheksat dioptrit, või kontaktläätsede abil. Kõnealune isik peab nägemisteravuse korrigeerimist hästi taluma;
3) horisontaalne vaateväli ei tohi olla alla 160 kraadi, vaatevälja ulatus ei tohi olla alla 70 kraadi ei vasakule ega paremale temporaalsele ning alla 30 kraadi üles ja alla. Vaatevälja keskse osa 30 kraadi raadiuses ei tohi esineda defekti;”;

8) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suhkurdiabeedi diagnoosiga 2. gruppi kuuluval juhil:
1) peavad olema tervisekontrolli tegeva tervishoiuteenuse osutaja või liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul piisavad teadmised hüpoglükeemiast ja sellest tingitud ohtudest;
2) peab olema läbitud arstlik läbivaatus vähemalt üks kord kolme aasta jooksul;
3) puuduvad suhkurdiabeediga seotud tüsistused, mis tervishoiuteenuse osutaja või liiklusmeditsiini komisjoni hinnangul võiksid mõjutada sõiduki juhtimise võimet.”;

9) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigused ja seisundid, millega kaasneb absoluutne meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel:
1) kroonilise südame-veresoonkonna puudulikkuse II ja III staadium;
2) kõrgvererõhutõve III staadium;
3) alkoholisõltuvus;
4) sõltuvus kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest või nende ainete kuritarvitamine;
5) psühhotroopsete ainete või juhtimisvõimet alandavate ravimite tarvitamine;
6) raskekujuline või püsiv psüühika-, isiksuse- või käitumishäire või vaimse arengu peetus;
7) vestibulaaraparaadi rasked funktsioonihäired (sh Meniere’i tõbi);
8) diploopia;
9) kahjustatud kontrasttundlikkuse esinemine;
10) teadvusekaotuse hoogude esinemine;
11) langetõbi, välja arvatud juhul, kui langetõve viimasest haigushoost on möödunud vähemalt viis aastat;
12) kaasasündinud, trauma- või neurokirurgilise operatsiooni järgne või haigusest põhjustatud psüühikahäire;
13) suhkurdiabeet, välja arvatud juhul, kui ühe aasta jooksul ei ole esinenud rasket hüpoglükeemilist juhtu;
14) jäsemete raske puue või liikumistakistus.

(2) Haigused ja seisundid, millega kaasneb meditsiiniline vastunäidustus mootorsõiduki juhtimisel, kuid mille esinemise korral võib tervisekontrolli tegija lubada mootorsõidukit juhtida, hinnates juhile määratud ravi, rakendatud erinõudeid ja juhi üldist terviseseisundit:
1) varasem alkoholisõltuvus;
2) varasem sõltuvus kannabinoididest, opioididest, stimulaatoritest, rahustitest, uinutitest, hallutsinogeenidest või lenduvatest lahustitest;
3) muu haigus, mis võib alandada juhtimisvõimet ja mõjutada ohutu sõitmise võimet.”;

10) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtide ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajate tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.”;

11) paragrahvi 7 lõiked 2–4 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esmakordselt mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik läbib tervisekontrolli mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust.”;

13) paragrahvi 9 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel sätestatud tervisedeklaratsiooni.

(3) Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab juhi terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud:
1) arteriaalse vererõhu mõõtmine;
2) nägemisteravuse kontroll ja vaatevälja hindamine;
3) veresuhkru analüüs, välja arvatud juhul, kui tõendi taotlejale on vastav uuring viimase aasta jooksul tehtud ja selle kohta on olemas teave tervise infosüsteemis;
4) objektiivne leid organsüsteemide kaupa.

(4) Arvestades juhi terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, hindab tervisekontrolli tegija, kas juht vastab või ei vasta mootorsõiduki juhtimiseks kehtestatud tervisenõuetele.”;

14) paragrahvi 9 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 9 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tervisekontrolli tegija tutvustab ja selgitab juhile tema tervisekontrolli terviseuuringute tulemusi ja tervisekontrolli alusel tehtud otsust.”;

16) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervisekontrolli tegija koostab ja väljastab tervisetõendi vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel sätestatud koostamise, edastamise, muutmise korrale.

(2) Tervisetõendi väljastaja märgib juhi terviseseisundi tõttu rakendatava erinõude või piirangu juhi tervisetõendile vastavalt järgnevale loetelule:
1) 01.01 prillid;
2) 01.02 kontaktläätsed;
3) 01.03 ohutu klaas;
4) 01.04 toonitud klaas;
5) 01.05 päikesevari;
6) 01.06 prillid või kontaktläätsed;
7) 02.01 kuuldeaparaat ühe kõrva jaoks;
8) 02.02 kuuldeaparaat mõlema kõrva jaoks;
9) 03.01 käeprotees/-ortoos;
10) 03.02 jalaprotees/-ortoos;
11) 05.01 sõit üksnes päevaajal (näiteks: üks tund pärast päikesetõusu ja üks tund enne päikeseloojangut);
12) 05.02 sõit üksnes … km raadiuses loaomaniku elukohast või üksnes … linna/piirkonna piires;
13) 05.03 sõit ilma kaassõitjata;
14) 05.04 sõit üksnes kiirusel kuni … km/h;
15) 05.05 juhtimine lubatud üksnes juhiluba omava isiku saatel;
16) 05.06 ilma haagiseta;
17) 05.07 kiirteel sõitmine keelatud;
18) 05.08 alkoholi tarbimine keelatud;
19) mootorsõiduki ümberehitamise või kohandamise vajadus vastavalt terviseseisundile.”;

17) määruse § 10 lõiked 3 ja 4, § 11 ning lisad tunnistatakse kehtetuks.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json