Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2016, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” muutmine

Vastu võetud 13.10.2016 nr 62

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 65 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 42 „Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral” §-s 4 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Põhivõrgus võib rikkest põhjustatud katkestuse kõrvaldada pikema kui käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 2 nimetatud aja jooksul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe maakaabelliini kaudu;
2) tarbimiskohas tegutsevad turuosalised on andnud selleks kirjaliku nõusoleku;
3) tarbimiskohas tegutsevad turuosalised ei ole elutähtsa teenuse osutajad või riigikaitseobjekti valdajad.”;

2) paragrahvi täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Riketest põhjustatud katkestuste kestus võib põhivõrgus olla pikem käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatust, kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 41 punktides 1–3 nimetatud tingimused.”.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json