Teksti suurus:

Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2016, 13

Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord1

Vastu võetud 20.10.2016 nr 39

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõike 10 ja § 64 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Müra häirivus

  Müra häirivus käesoleva määruse tähenduses on müratase, mis põhjustab inimestel teatud ebamugavust ja on tuvastatud mõõtmise või subjektiivse hindamisega.

§ 2.   Müra hindamine

  Müra hindamine käesoleva määruse tähenduses on mürataseme iseloomustamine arvulise väärtusega või müratasemega seotud kahjulike mõjude arvutamine, prognoosimine või mõõtmine.

§ 3.   Mürasündmus

  Mürasündmus käesoleva määruse tähenduses on alla viie minuti kestev müra episood, nagu mööduv sõiduk vms.

§ 4.   Vaikne piirkond

  Vaikne piirkond käesoleva määruse tähenduses on I mürakategooria ala.

2. peatükk Välisõhu mürakaart ja selle koostamine 

§ 5.   Välisõhu mürakaart ja selle koostamine

  (1) Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta.

  (2) Välisõhu mürakaardil esitatavad müraindikaatorite arvsuurused määratakse mõõtmiste või arvutuste teel.

  (3) Juhul kui arvutuseks vajalikud andmed müraallikate kohta puuduvad, tuleb müratasemed määrata mõõtmise teel.

  (4) Müratasemed märgitakse välisõhu mürakaardil sammuga 5 × 5 m ning 5 dB vahemike kaupa vähemalt 45, 50, 55, 60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuuridena.

  (5) Müratasemed esitatakse välisõhu mürakaardil nii, et neid on võimalik võrrelda atmosfääriõhu kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel asjaomase ministri määrusega kehtestatud müra normtasemetega Ld ja Ln.

  (6) Välisõhu mürakaart tuleb koostada reaalse müraolukorra alusel, mis on määratud 2 m kõrgusel või vajaduse korral mõnel muul kõrgusel.

  (7) Kohalikud omavalitsuse üksused võivad välisõhu mürakaardi koostada ühiselt.

3. peatükk Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine 

§ 6.   Välisõhu strateegiline mürakaart ja selle koostamine

  (1) Välisõhu strateegilise mürakaardi abil antakse üldhinnang tiheasustusala või põhimaantee, põhiraudtee ja põhilennuvälja tekitatud mürataseme kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta.

  (2) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse mürakaardi ja seletuskirjana.

  (3) Välisõhu strateegiline mürakaart koostatakse eelnenud kalendriaasta müraolukorra alusel. Kasutada võib andmeid, mis ei ole vanemad kui kolm aastat.

  (4) Piiriala strateegilise mürakaardi koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 7.   Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatavad müra kontrollnäitajad

  (1) Välisõhu strateegilisel mürakaardil kasutatav pikaajaline päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden ja pikaajaline öömüra indikaator Lnight määratakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25), lisades 1 ja 2 esitatud meetoditega.

  (2) Alates 31. detsembrist 2018 kasutatakse pikaajalise päeva-õhtu-öömüra indikaatori Lden ja pikaajalise öömüra indikaatori Lnight hindamiseks Euroopa Komisjoni direktiivis (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823), lisas esitatud meetodeid.

  (3) Müra strateegilisel kaardistamisel võib lisaks Lden ja Lnight väärtustele ning vajaduse korral kasutatavatele pikaajaliste päeva- ja õhtumüraindikaatorite Lday ja Levening väärtustele kasutada täiendavaid müraindikaatoreid ja nendega seotud normtasemeid, kui:
  1) müraallikas töötab ainult osa kontrollitavast ajavahemikust (näiteks alla 20% kogu aasta päevaaegadest, õhtuaegadest või ööaegadest);
  2) mürasündmuste keskmine arv ühel või mitmel kontrollitaval ajavahemikul on väiksem kui üks mürasündmus tunnis;
  3) madalsagedusliku müra osatähtsus sagedusvahemikus 10–200 Hz on oluline;
  4) müra sisaldab tugevaid tonaalseid helisid;
  5) müra sisaldab impulsshelisid;
  6) müra pärineb mitmest müraallikast;
  7) ööaja normtasemena rakendatakse maksimaalset helirõhutaset LA,max või heli kokkupuutetaseme indikaatorit;
  8) nädalalõpul või muul perioodil aastas rakendatakse müra ohjamise lisapiiranguid;
  9) maapiirkonnas rakendatakse vaiksete piirkondade kaitset.

§ 8.   Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatavad müra iseloomustavad andmed

  (1) Tiheasustusega piirkonnas tuleb koostada eraldi välisõhu strateegilised mürakaardid maanteeliikluse müra, raudteeliikluse müra, lennuvälja müra, tööstusmüra, sealhulgas sadamate müra, kohta ning lisaks võib koostada muude müraallikate mürakaardid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaartide alusel koostatakse tiheasustusega piirkonna summaarne strateegiline mürakaart.

  (3) Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed:
  1) müraindikaatori abil kirjeldatud olemasolev, eelmine ja prognoositav tulevane müraolukord;
  2) võimaluse korral piirkonnad, kus müra normtase on ületatud;
  3) elamute, koolide ja koolieelsete lasteasutuste ning haiglate arv, mis on eri müratasemetega aladel;
  4) eri müratasemetega kokku puutuvate elanike hinnanguline lähima sajani ümardatud arv.

  (4) Graafiliselt esitataval strateegilisel mürakaardil määratakse vähemalt 45, 50, 55, 60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuurid.

§ 9.   Müra taseme ja mõju suhe

  (1) Müra kahjuliku mõju hindamisel elanikele tuleb kasutada müra taseme ja mõju suhet.

  (2) Müra taseme ja mõju suhe on seos müraindikaatori väärtuse ja sellega iseloomustatavast müratasemest tingitud kahjuliku mõju vahel.

§ 10.   Müra taseme ja mõju suhte hindamine

  (1) Müra taseme ja mõju suhte korral hinnatakse:
  1) suhet müra häirivuse ja maantee-, raudtee- ja lennuliikluse ning tööstusmüraindikaatori Lden väärtuse vahel;
  2) suhet une häirimise ja maantee-, raudtee- ja lennuliikluse ning tööstusmüraindikaatori Lnight väärtuse vahel.

  (2) Vajaduse korral esitatakse konkreetsed müra taseme ja mõju suhted, mis käsitlevad:
  1) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 1 määratletud müra eriisolatsioon;
  2) elamuid, millel on käesoleva määruse § 13 lõike 6 punktis 2 määratletud vaikne välispiire;
  3) kliima- ja kultuurierinevusi;
  4) tundlikke elanikerühmi;
  5) tonaalset tööstusmüra;
  6) impulsse sisaldavat tööstusmüra;
  7) muid erijuhte.

4. peatükk Müra vähendamise tegevuskava 

§ 11.   Müra vähendamise tegevuskava koostamine

  (1) Müra vähendamise tegevuskava koostatakse välisõhu mürakaardi või strateegilise mürakaardi tulemuste alusel müra normtasemete ületamisele mõjutatud elanike arvu, müra leviku ulatuse, inimeste häirituse ning muude asjakohaste kriteeriumite põhjal.

  (2) Kui piirkonna kohta koostatakse nii strateegiline mürakaart kui mürakaart, võib nende alusel koostada ühe müra vähendamise tegevuskava.

  (3) Müra vähendamise tegevuskava meetmete planeerimisel arvestatakse, et meetme tulemusena väheneks müratase eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ning mürahäiring väheneb võimalikult paljudel elanikel, samuti oleks tagatud vaikses piirkonnas mürataseme suurenemise vältimine.

  (4) Piiriala müra vähendamise tegevuskava koostamisel tehakse koostööd asjaomase naaberriigiga.

§ 12.   Müra vähendamise tegevuskava sisu

  Müra vähendamise tegevuskava peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) tiheasustusega piirkonna kirjeldus, põhimaanteede, -raudteede või -lennujaamade ning muude arvesse võetavate müraallikate loetelu;
  2) tegevuskava koostaja (kohaliku omavalitsuse organi, põhimaantee, -raudtee või -lennujaama) andmed;
  3) õigusliku raamistiku kirjeldus;
  4) kohaldatavad müra normtasemed;
  5) müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte;
  6) andmed müraga kokku puutuvate inimeste hinnangulise arvu ja parandamist vajavate olukordade kohta, nende lahendamise võimalused;
  7) avatud menetluse läbiviimise kirjeldus ja avaliku istungi protokoll;
  8) varem rakendatud müra vähendamise abinõude loetelu;
  9) järgmise viie aasta jooksul kavandatavate müra vähendamise, sealhulgas vaiksete piirkondade säilitamise abinõude kirjeldus;
  10) pikaajaliste müra vähendamise abinõude kirjeldus;
  11) müra vähendamise abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad;
  12) teave, kui see on olemas, müra vähendamise abinõude maksumuse kohta (eelarved, kulutasuvuse hindamiseks kulude-tulude analüüs).

§ 13.   Strateegilise mürakaardi alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava kokkuvõtte koostamine

  (1) Strateegilise mürakaardi koostaja teeb strateegilise mürakaardi alusel koostatud tegevuskavast kuni 10-leheküljelise kokkuvõtte (edaspidi kokkuvõte).

  (2) Kokkuvõte peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamise eest vastutav asutus;
  2) varem rakendatud müra vähendamise abinõude loetelu;
  3) müra hindamisel kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodid;
  4) hinnanguline lähima sajani ümardatud inimeste arv, kes elavad hoonetes, mille päeva-õhtu-öömüra indikaatori Lden ja öömüra indikaatori Lnight arvsuurused detsibellides jäävad vahemikesse 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja 75 või suurem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud andmed esitatakse eraldi põhimaantee-, põhiraudtee-, lennuliikluse- ning tööstusmüra kohta.

  (4) Põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kohta koostatavas kokkuvõttes esitatakse põhimaantee, -raudtee ja -lennujaama kirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja liiklust iseloomustavad andmed (liiklustihedus, sõidukite keskmine liikumiskiirus, teekate jm), ümbruses asuvad asustusüksused, teave maakasutuse kohta ning muud olulised müraallikad.

  (5) Tiheasustusega piirkonna kohta esitatakse kokkuvõttes piirkonna lühikirjeldus, milles on märgitud selle asukoht, pindala ja elanike arv.

  (6) Vajaduse ja teabe olemasolu korral märgitakse elanike arv käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 4 nimetatud müravahemikes asuvates hoonetes, milles on:
  1) eriline heliisolatsioon, mis kaitseb hoonet üht või mitut liiki müra eest või mis on ühendatud ventilatsiooni- või kliimaseadmetega nii, et on tagatud hea heliisolatsioon;
  2) vaikne välispiire, milleks loetakse elamu sellist välispiiret, mille juures on Lden arvsuurus määratud 4 meetri kõrgusel maapinnast ja 2 meetri kaugusel välispiirdest ning selle Lden arvuline väärtus on üle 20 dB madalam kõige kõrgema müratasemetega välispiirde juures määratud Lden arvsuurusest.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, mis on seotud müra hindamise ja kontrollimisega (EÜT L 189, 25.06.2002, lk 12–25);
Euroopa Komisjoni direktiiv (EL) 2015/996, millega kehtestatakse ühised müra hindamise meetodid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/49/EÜ (EÜT L 168, 1.07.2015, lk 1–823).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json