Teksti suurus:

Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2016, 14

Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid1

Vastu võetud 20.10.2016 nr 40

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 117 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab lenduvaid orgaanilisi ühendeid (edaspidi LOÜ) sisaldavate värvide ja muude viimistlusmaterjalide ning sõidukite viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa (edaspidi viimistlusmaterjalide kasutamisluba) taotlemise ja andmise korra ning taotluse ja loa vormid.

§ 2.   Viimistlusmaterjalide kasutamisluba

  Viimistlusmaterjalide kasutamisluba annab õiguse kasutada erandkorras lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtusele mittevastavat, atmosfääriõhu kaitse seaduse § 113 lõike 1 alusel kehtestatud määruses nimetatud toodet ajaloolist ja kultuuriväärtust omava hoone või vanasõiduki restaureerimiseks ja hooldamiseks eesmärgiga see turustada, sealhulgas viia see Euroopa Liidu territooriumile ning seal kasutada.

§ 3.   Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotluse esitamine ja taotluse vormid

  (1) Viimistlusmaterjalide kasutamisloa saamiseks esitab loa taotleja taotluse ja muud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlusmaterjalid Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) võimaluse korral elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi, registrikood või isikukood;
  2) taotleja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed;
  3) toote alaliigi nimetus, tüüp ja tähtmärgistus;
  4) teave selle kohta, kas toodet soovitakse turustada või kasutada;
  5) toote kogus kilogrammides;
  6) toote alaliigile vastav LOÜde sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta;
  7) toote LOÜde maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
  8) toote kasutamiskoha aadress;
  9) loa taotletav kehtivusaeg;
  10) loa taotluse esitamise kuupäev.

  (3) Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlusele lisatakse:
  1) võimaluse korral andmed toote koostise kohta massiprotsentides;
  2) hoone arhitektuuriväärtust või vanasõiduki staatust tõendavad dokumendid, põhjendus toote kasutusvajaduse kohta;
  3) toote kasutamisel võimaliku õhu, vee ning pinnase saastamise vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
  4) toote pakendi jäätmena käitlemise lühikirjeldus.

  (4) Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava hoone restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (5) Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava vanasõiduki restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (6) Taotluses tuleb märkida käesoleva määruse lisas 2 nimetatud alaliikidesse b, c, d ja e kuuluva toote LOÜde sisaldus, kui tootes sisalduv vesi on toote üldkogusest maha arvatud.

§ 4.   Viimistlusmaterjalide kasutamisloa andmise menetlus

  (1) Loa andja kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

  (2) Kui taotlus ei vasta käesoleva määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

  (3) Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja loa andja teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel määratud puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

§ 5.   Viimistlusmaterjalide kasutamisloa andmine ja loa vormid

  (1) Viimistlusmaterjalide kasutamisluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb loa andjale, teine antakse luba taotlenud isikule.

  (2) Viimistlusmaterjalide kasutamisluba sisaldab järgmist teavet:
  1) loa registreerimisnumber ja kuupäev;
  2) loa omaja nimi, registrikood või isikukood;
  3) loa omaja ning kontaktisiku aadress ja kontaktandmed;
  4) tootega tehtava toimingu nimetus;
  5) toote alaliigi nimetus, tüüp ja tähtmärgistus;
  6) toote lubatud kogus kilogrammides;
  7) toote alaliigile vastav LOÜde sisalduse piirväärtus grammides liitri kohta;
  8) toote LOÜde maksimaalne sisaldus grammides liitri kohta;
  9) toote kasutamiskoha aadress;
  10) loa kehtivusaeg;
  11) loa vaidlustamise kord;
  12) loa andja nimi, amet ja allkiri.

  (3) Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava hoone restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (4) Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava vanasõiduki restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides ja lakkides ning sõidukite lõppviimistlustoodete orgaanilistes lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta ja millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (ELT L 143, 30.04.2004, lk 87–96).

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava hoone restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa taotluse vorm

Lisa 2 Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava vanasõiduki restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa taotluse vorm

Lisa 3 Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava hoone restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa vorm

Lisa 4 Ajaloolist ja kultuuriväärtust omava vanasõiduki restaureerimiseks ja hooldamiseks viimistlusmaterjalide erandkorras kasutamise loa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json