Teksti suurus:

Keskkonnaseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Keskkonnaseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.07.2023, 27

Keskkonnaseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 18.10.2017 nr 42
RT I, 21.10.2017, 1
jõustumine 24.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2023RT I, 13.04.2023, 916.04.2023
03.07.2023RT I, 13.07.2023, 116.07.2023

Määrus kehtestatakse keskkonnaseire seaduse § 13 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine ja ametlik nimetus

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega keskkonnaseire andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on KESE.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on keskkonnaseire seaduse alusel kogutavate keskkonnaseire andmete hõive, säilitamine ja kättesaadavuse tagamine.

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaagentuur.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) juhib andmekogu arendustöid;
  4) töötleb ja avalikustab andmekogu andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  5) tagab andmekogusse kantud andmete asjakohasuse ja õigsuse;
  6) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ja korraldab nende rakendamise;
  7) tagab andmekogu andmete ja teenustega seotud kasutajatoe;
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  8) informeerib volitatud töötlejaid aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  9) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle.

§ 4.   Andmekogu volitatud töötlejad
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Keskkonnaamet, Kliimaministeerium ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]

  (11) Keskkonnaamet:
  1) töötleb andmekogu andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
  2) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  3) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  4) osaleb koos andmekogu vastutava töötleja ja teiste volitatud töötlejatega andmekogu arendustöödes;
  5) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (12) Kliimaministeerium:
[RT I, 13.07.2023, 1 - jõust. 16.07.2023]
  1) töötleb andmekogu andmeid õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks;
  2) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel;
  3) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
  4) osaleb koos andmekogu vastutava töötleja ja teiste volitatud töötlejatega andmekogu arendustöödes;
  5) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  1) korraldab andmekogu haldamist ja majutamist;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab andmekogu arendustöid ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist,
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogu pidamise nõuded 

§ 5.   Andmekogu pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) Andmekogu sisesed komponendid on KESE kasutajaliides ja KESE andmebaas.

  (3) KESE kasutajaliides tagab juurdepääsu keskkonnaseire andmetele.

  (4) Andmekogu on seotud analüütikarakendusega (andmeladu).
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 6.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (11) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K1T2S1 ja turbeaste on M.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed riikliku keskkonnaseire allprogrammi ja vastutavate täitjate kohta

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed riikliku keskkonnaseire allprogrammi kohta:
  1) seire allprogrammi nimetus riikliku keskkonnaseire programmi järgi;
  2) seire allprogrammi hierarhiline jaotus.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (11) Andmekogusse kantakse järgmised andmed riikliku keskkonnaseire allprogrammi seiretöö kohta:
  1) seiretöö nimetus;
  2) seiretöö tellija;
  3) seiretöö vastutav täitja;
  4) seiretöö toimumisaeg koos täitmise tähtaja või tähtaegadega;
  5) seiretöö seos riikliku keskkonnaseire programmiga;
  6) vajaduse korral seiretöö seiretegevuse liik;
  7) seiretöö tehniline lähteülesanne.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised andmed seiretöö vastutavaks täitjaks oleva juriidilise või füüsilise isiku või asutuse kohta:
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  1) nimi või nimetus;
  2) tüüp;
  3) kontaktandmed;
  4) juriidilise isiku või asutuse puhul seiretööde täitmise eest vastutava töötaja nimi ja kontaktandmed.

§ 71.   Andmekogusse kantavad andmed kalanduse riikliku andmekogumise programmi ja selle vastutavate täitjate kohta

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed kalanduse riikliku andmekogumise programmi kohta:
  1) programmi nimetus;
  2) vajaduse korral programmi hierarhiline jaotus.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised andmed kalanduse riikliku andmekogumise programmi seiretöö kohta:
  1) seiretöö nimetus;
  2) seiretöö tellija;
  3) seiretöö vastutav täitja;
  4) seiretöö toimumisaeg koos täitmise tähtaja või tähtaegadega;
  5) seiretöö seos riikliku keskkonnaseire programmiga;
  6) seiretöö tehniline lähteülesanne.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised andmed seiretöö vastutavaks täitjaks oleva juriidilise või füüsilise isiku või asutuse kohta:
  1) nimi või nimetus;
  2) tüüp;
  3) kontaktandmed;
  4) juriidilise isiku või asutuse puhul seiretööde täitmise eest vastutava töötaja nimi ja kontaktandmed.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 8.   Andmekogusse kantavad andmed keskkonnaseisundi uuringute ja nende tegijate kohta
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised andmed riikliku keskkonnaseire allprogrammiga seonduva keskkonnaseisundi uuringu (edaspidi uuring) kohta:
  1) nimetus;
  2) tellija;
  3) uuringu tegija;
  4) toimumisaeg koos täitmise tähtaja või tähtaegadega;
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]
  5) seos riikliku keskkonnaseire programmiga;
  6) vajadusel tehniline lähteülesanne.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised andmed uuringu tegijaks oleva juriidilise või füüsilise isiku või asutuse kohta:
  1) nimi või nimetus;
  2) tüüp;
  3) kontaktandmed;
  4) juriidilise isiku või asutuse puhul uuringute täitmise eest vastutava töötaja nimi ja kontaktandmed.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 9.   Andmekogusse kantavad andmed keskkonnaseisundi kohta

  (1) Andmekogusse kantakse riikliku keskkonnaseire programmi, kalanduse riikliku andmekogumise programmi ning nendega seotud keskkonnaseisundi uuringute raames kogutud andmed keskkonnaseisundi kohta.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) Keskkonnaseisundi andmed kantakse andmekogusse seirenäitajatena.

  (3) Seirenäitaja käesoleva määruse tähenduses on seirekohal mõõdetav, vaadeldav või määratav parameeter.

  (4) Seirenäitajate väärtuse alusel kantakse andmekogusse keskkonnaseisundi hindamiseks kasutatavad tuletatud näitajad ja keskkonnaseisundi hinnangud.

  (5) Keskkonnaseisundi hindamiseks kasutatav tuletatud näitaja käesoleva määruse tähenduses on agregeeritud näitaja, klassifitseeritud hinnang või muu seirenäitajate väärtuste töötlemisel saadud keskkonnaseisundit kirjeldav näitaja.

  (6) Andmekogusse kantakse riikliku keskkonnaseire seiretööde vahearuanded ja lõpparuanded ning uuringute lõpparuanded.

§ 10.   Seirenäitaja andmed

  Seirenäitaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) tüüp;
  3) grupiline kuuluvus;
  4) vajadusel seos teiste näitajatega;
  5) ühik või ühikud;
  6) analüüsi- või vaatlusmeetod või -metoodika;
  7) normatiivid, kui need on kehtestatud;
  8) seiretöö käigus saadud näitaja väärtus.

§ 11.   Seirenäitaja väärtuse määramise andmed

  Seirenäitaja väärtuse määramiseks kasutatud mõõtmise või vaatluse kohta kantakse andmekogusse andmete võrreldavuse ja usaldusväärsuse tagamiseks järgmised andmed:
  1) proovivõtu- või vaatlusmeetodi või metoodika kirjeldus;
  2) analüüsimeetodi või -metoodika kirjeldus;
  3) proovi võtmise või vaatluse toimumise aeg.

§ 12.   Keskkonnaseisundi hindamiseks kasutatava tuletatud näitaja andmed

  Keskkonnaseisundi hindamiseks kasutatava tuletatud näitaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimetus;
  2) hierarhiline tase;
  3) seisundihinnangu klassifikaator;
  4) saamise algoritm või metoodika;
  5) vajadusel seos teiste näitajatega;
  6) väärtus ja vajadusel ühik;
  7) hinnangu usaldusväärsus.

§ 13.   Andmekogus kuvatavad ja andmekogusse kantavad andmed seirekohtade ning seireobjektide kohta

  (1) Andmekogu võtab püsivate seirekohtade ja seireobjektide andmed Eesti Looduse Infosüsteemist EELIS (edaspidi EELIS).

  (2) Käesoleva määruse tähenduses on seirekoht seirejaam, -ala või -koht, kus toimuvad proovivõtmised, vaatlused ja mõõtmised.

  (3) Käesoleva määruse tähenduses on seireobjekt seirekohaga seotud objekt, mida või keda seiretöö käigus seiratakse.

  (4) Uus ajutine mõõtekoht on käesoleva määruse tähenduses seirekoht, mida oma ajutise iseloomu tõttu ei registreerita EELISes, kuid mis kuulub mõne seirejaama või -ala koosseisu.

  (5) Andmekogusse kantakse uute ajutiste mõõtekohtade kohta järgmised andmed:
  1) mõõtekohaga seotud seireala või -jaam;
  2) mõõtekoha kood;
  3) mõõtekoha staatus;
  4) mõõtekoha allikas;
  5) mõõtekoha nimetus;
  6) mõõtekoha salastatus;
  7) mõõtekoha geograafiline asukoht;
  8) mõõtekoha ruumikuju;
  9) mõõtekohaga seotud objekt, mida või keda seiratakse.

§ 131.   Andmekoguga seotud muud andmed

  Andmekoguga on seotud kliimainfosüsteemi meteoroloogilise seire andmed ja hüdroloogilise infosüsteemi hüdroloogilise seire andmed.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

4. peatükk Andmete andmekogusse esitamine, andmevahetus, andmete töötlemine ja juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 14.   Andmete andmekogusse esitamine

  (1) Riikliku keskkonnaseire programmi täitmisel kogutud andmed keskkonnaseisundi kohta kannab andmekogusse seiretöös sätestatud tähtajaks vastutav täitja masintöödeldaval kujul.

  (2) Riikliku keskkonnaseire programmi täitmisel koostatud vahearuanded ja lõpparuanded kannab andmekogusse seiretöös sätestatud tähtajaks vastutav täitja.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata andmed kannab andmekogusse uuringu tegija või tellija.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 15.   Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (11) Andmekogu saab Eesti looduse infosüsteemist andmed keskkonnaseire jaama, ala ja koha kohta.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (2) [Kehtetu - RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 16.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele ja kasutajaõiguste andmine

  (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ning vastutava ja volitatud töötleja teenistujatele neile teenistuskohustuste täitmiseks määratud ulatuses, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) ja teiste kehtivate õigusaktidega.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (3) Andmekogu avalikustamisele kuuluvad andmed avalikustatakse KESE kasutajaliidese kaudu. Juurdepääs andmekogu avalikele andmetele tagatakse ka keskkonnaportaali kaudu.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (4) Andmetele, mille avalikustamine on õigusaktiga piiratud, on juurdepääs piiratud kasutajaõigustega või väljastatakse andmed avaliku teabe seaduse § 38 lõikes 3 või 4 sätestatud juhul vastava taotluse alusel.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (5) [Kehtetu - RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (6) Kasutajaõigused andmete andmekogusse kandmiseks antakse ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud kasutajate autentimine toimub kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

  (7) Andmekogu vastutav töötleja annab registreeritud kasutajatele kasutajaõigused rollidele jagatud õiguste alusel.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kasutajaõigused peatatakse registreeritud kasutaja töölt lahkumisel.

§ 17.   Ebaõigete andmete parandamine

  Andmekogus avastatud ebaõiged andmed parandab esitatud info alusel ja pärast andmete kontrollimist seiretöö korral vastutav täitja, uuringu korral tellija või tegija, muul juhul andmekogu vastutav või volitatud töötleja.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 18.   Andmete säilitamine

  Keskkonnaseire seaduse § 13 lõike 5 kohaselt säilitatakse keskkonnaseire andmeid alaliselt.

§ 19.   Andmete logimine

  (1) Andmekogu andmetega tehtud toimingud logitakse.

  (2) Iga andmekogus tehtud päringu ja kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) päringu või kande teinud isiku nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Logisid säilitatakse andmekogus kolm aastat kande tegemisest arvates.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

5. peatükk Andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu lõpetamine 

§ 20.   Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest või muudest vastutavale ja volitatud töötlejatele selleks eraldatud vahenditest.
[RT I, 13.04.2023, 9 - jõust. 16.04.2023]

§ 21.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  (2) Andmekogu lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ning avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 22.   Rakendussäte

  Käesolevat määrust rakendatakse õhuseire, metsaseire, kompleksseire, kiirgusseire ja seismoseire allprogrammidega hõlmatud andmete suhtes alates 2019. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json