Teksti suurus:

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.10.2022, 2

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Vastu võetud 17.10.2019 nr 50
RT I, 22.10.2019, 1
jõustumine 01.11.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2022RT I, 21.10.2022, 101.11.2022

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 3 lõike 6 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab igat liiki planeeringute vormistamise ja ülesehituse nõuded, millele planeeringud peavad kehtestamisel vastama.

  (2) Määruses reguleerimata küsimustes lähtutakse planeerimisseadusest ja teistest riigi ning kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.

§ 2.  Üldnõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele

  (1) Planeeringu vormistatavad osad on:
  1) seletuskiri;
  2) joonised, mis koosnevad esituskujudest ja digitaalsetest kihtidest;
  3) planeeringu juurde kuuluvad lisad.

  (2) Planeering peab olema selge ja üheselt mõistetav ning planeeringu seletuskiri ja joonised peavad olema omavahel kooskõlas.

  (3) Planeering vormistatakse digitaalselt.

  (4) Planeeringu seletuskiri, jooniste esituskujud ja planeeringu juurde kuuluvad lisad esitatakse sellises mõõtkavas ja kujunduses, et neid on võimalik loetaval kujul välja trükkida ning avada vabavaralise tarkvara ja veebilehitseja abil.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Planeeringu seletuskiri ja jooniste digitaalsed kihid vormistatakse masinloetaval kujul.

  (7) Planeeringus eristatakse:
  1) planeeringuga määratavaid maakasutus- ja ehitustingimusi;
  2) planeeringulahenduse kaalutlusi ja põhjendusi;
  3) alusandmeid koos viidetega andmete päritolule.

  (8) Planeerija allkirjastab planeeringu digitaalselt.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (9) Kui planeerimisseadusest tuleneb kohustus esitada planeering planeeringute andmekogusse, esitatakse planeering ja käesoleva määruse lisa 1 kohased jooniste digitaalsete kihtide metaandmed planeeringute andmekogusse.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 3.  Nõuded planeeringu seletuskirjale

  (1) Planeeringu seletuskirjas märgitakse:
  1) planeeringuala kirjeldus ja üldandmed (asukoht ja suurus);
  2) planeerija, asjakohasel juhul keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdi ja planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmistega isiku andmed (nimi, pädevust tõendav dokument) ning planeeringu koostamise korraldaja;
  3) planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused;
  4) ruumilise arengu eesmärgid;
  5) planeeringulahenduse kirjeldus ruumilise arengu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
  6) planeeringulahenduse kaalutlused ja põhjendused;
  7) planeeringuga määratavad maakasutus- ja ehitustingimused tervikliku ruumilahenduse saavutamiseks;
  8) andmed kasutatud uuringute, allikate ja muu sellise kohta;
  9) planeeringu sisukord, sealhulgas jooniste ja lisade nimekiri;
  10) muu vajalik teave.

  (2) Planeeringu seletuskirja lisatakse planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamise, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemuste arvesse võtmise kirjeldus ning vajadusel seiremeetmed.

  (3) Lehekülgedena vormistatud seletuskirja leheküljed peavad olema nummerdatud.

§ 4.  Nõuded planeeringu jooniste esituskujule

  (1) Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse planeeringu nimetus, joonise nimetus, mõõtkava, koostamise kuupäev, planeeringu koostamise korraldaja, planeerija ja asjakohasel juhul planeeringu koostamises osaleva muu eriteadmisega isiku nimi. Kui planeeringu nimetuses ei ole toodud planeeringuala asukohta, märgitakse jooniste esituskujul ka planeeringuala asukoht.

  (2) Planeeringu jooniste esituskujul märgitakse ning eristatakse planeeringulahenduse ja alusandmete leppemärgid.

§ 5.  Nõuded planeeringu jooniste digitaalsetele kihtidele

  (1) Planeeringu jooniste digitaalsed kihid koostatakse keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 64 „Geodeetiline süsteem” kehtestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis ja kõrgussüsteemis.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (2) Planeeringu jooniste digitaalsete kihtide hulgas tuleb eristada planeeringulahenduse ruumiandmed alusandmetest ja teistest esitlemiseks vajalikest kihtidest.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (3) Planeeringulahenduse ruumiandmed on andmed, millega on määratud planeeringualal kindlas asukohas maakasutus- ja ehitustingimused.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (4) Planeeringulahenduse ruumiandmete vormistamisel ja tehnilisel kirjeldamisel lähtutakse määruse lisadest 2–9.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (6) Planeeringulahenduse ruumiandmed kujutatakse tegelikkusele vastavas asukohas kas:
  1) ruumiobjektina koos tärkandmetega;
  2) ruumiobjektina ja tärkandmed eraldi, lisades nende automaatset sidumist võimaldava unikaalse identifikaatori, või
  3) ruumiobjektina ilma tärkandmeteta.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

  (7) Planeeringulahenduse ruumiandmed tuleb vormistada topoloogiliselt korrektselt.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 6.  Nõuded planeeringusse selle kehtestamise järel tehtavate muudatuste vormistamisele

  (1) Veebis esitletav ja väljatrükina kättesaadavaks tehtav kehtestatud planeering peab kajastama planeeringusse selle kehtestamise järel tehtud muudatusi koos viidetega muudatuste alustele.

  (2) Planeeringu kehtestamise järel tehtud muudatused tuleb vormistada ja esitada planeeringute andmekogusse käesoleva määruse nõuetest lähtudes.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

§ 7.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. novembril 2019. a.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud, kuid määruse jõustumise ajal veel kehtestamata üleriigiline, maakonna- ja üldplaneering ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneering peavad nende kehtestamisel alates 2020. aasta 1. maist vastama käesoleva määruse nõuetele.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist algatatud, kuid määruse jõustumise ajal veel kehtestamata detailplaneering peab selle kehtestamisel alates 2020. aasta 1. novembrist vastama käesoleva määruse nõuetele.

  (4) Enne 2022. aasta 1. novembrit algatatud planeering peab selle kehtestamisel vastama käesoleva määruse 2022. aasta 1. novembril jõustuvale redaktsioonile.
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 1 Planeeringu metaandmed
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 2 Planeeringulahenduse ruumiandmete tehniline kirjeldus ja klassifikaatorid
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 3 Nõuete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 4 Detailplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 5 Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 6 Üldplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 7 Maakonnaplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 8 Riigi eriplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

Lisa 9 Üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu objektide tärkandmete tabel
[RT I, 21.10.2022, 1 - jõust. 01.11.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json