Teksti suurus:

Keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 6

Keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 17.11.2014 nr 50

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 64 lõike 6, § 65 lõike 6, § 73 lõike 8, § 96 lõike 3, § 101 lõike 5, § 105 lõike 8, haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1, looduskaitseseaduse § 591 lõike 4 ja metsaseaduse § 10 lõike 11 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 85 „Kultiveerimismaterjali sertifitseeritavate liikide loetelu, sertifitseerimise kord ning sertifitseerimist või kontrollimist kinnitavate dokumentide sisu nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) taotleja nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress;”;

2) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 5 asendatakse sõna „tegevusloa number” sõnaga „majandustegevuse registri registreeringu number”;

3) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktidega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„6) hindamise aeg;
7) puistu või seemneallika geograafilised koordinaadid.”;

4) määruse lisas 1 asendatakse sõna „Keskkonnateenistuse” sõnaga „Keskkonnaameti”.

§ 2.  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 86 „Kultiveerimismaterjali tootmisele, mikropaljundamist kasutavale laboratooriumile, pakendamisele, müügipakendi sulgemisele ja märgistamisele ning enesekontrollile esitatavad nõuded; kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatise sisu ja selle edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollile, mikropaljundamist kasutavale laboratooriumile, pakendamisele, müügipakendi sulgemisele ja märgistamisele esitatavad nõuded ning kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis ja selle edastamise kord”;

2) määruse preambul muudetakse sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 64 lõike 6, § 65 lõike 6, § 96 lõike 3, § 101 lõike 5 ja § 105 lõike 8 alusel.”;

3) paragrahvi 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) metsapuude seemnete pakendamiskohale esitatavad nõuded;”;

5) paragrahv 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Metsapuude seemnete pakendamiskohale esitatavad nõuded”;

7) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 3 tunnustatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõike 3 viimasesse lausesse lisatakse pärast sõna „Nimistu” sõna „kokkuvõte”;

9) paragrahvi 5 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kultiveerimismaterjali kevadist turustamisperioodi, mis loetakse lõppenuks 31. mail või pärast sügisest turustamisperioodi, mis loetakse lõppenuks 31. detsembril, esitavad tarnijad Keskkonnaametile kõigi turustatud ja tarbimisest välja arvatud kultiveerimismaterjali partiide kohta aruande, mis peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 8 nimetatud andmeid.”;

10) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Kultiveerimismaterjali partii peab olema identifitseeritav ja jälgitav tootmise kõigil etappidel ning tootmine peab olema dokumenteeritud.”;

11) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamisel edastab tarnija Keskkonnaametile määruse lisas esitatud vormikohase teatise lähetatud kultiveerimismaterjali partii kohta.”;

12) määrust täiendatakse lisaga „Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis”.

§ 3.  Keskkonnaministri 4. jaanuari 2007. a määrus nr 1 „Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.  Keskkonnaministri 27. juuli 2009. a määruses nr 38 „Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitluslitsentsi omaja aruande vormi kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kaaviari pakendite märgistamise kord ja kaaviari käitleja esitatava aruande vorm”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 591 lõike 4 alusel.”.

§ 5.  Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” § 9 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Metsakultiveerimismaterjal peab vastama õigusaktidega kehtestatud kvaliteedinõuetele ning olema soetatud isikult, kes on esitanud majandustegevusteate metsakultiveerimismaterjali tarnijana.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json