Teksti suurus:

Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollile, mikropaljundamist kasutavale laboratooriumile, pakendamisele, müügipakendi sulgemisele ja märgistamisele esitatavad nõuded ning kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis ja selle edastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2014, 32

Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollile, mikropaljundamist kasutavale laboratooriumile, pakendamisele, müügipakendi sulgemisele ja märgistamisele esitatavad nõuded ning kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis ja selle edastamise kord1
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

Vastu võetud 21.12.2006 nr 86
RTL 2007, 1, 2
jõustumine 08.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 624.11.2014

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 64 lõike 6, § 65 lõike 6, § 96 lõike 3, § 101 lõike 5 ja § 105 lõike 8 alusel.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) [kehtetu - RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]
  2) mikropaljundamise meetodil kultiveerimismaterjali tootvale laboratooriumile esitatavad nõuded;
  3) metsapuude seemnete pakendamiskohale esitatavad nõuded;
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]
  4) kultiveerimismaterjali pakendamisele ja müügipakendi sulgemisele, märgistamisele ning etikettide sisule esitatavad nõuded;
  5) kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollisüsteemile esitatavad nõuded;
  6) Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kultiveerimismaterjali vedude teatise sisule esitavad nõuded ja kultiveerimismaterjali vedudest teatamise kord.

§ 2.   Kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa taotlemine, loa sisu ja andmine
[Kehtetu - RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

§ 3.   Kultiveerimismaterjali mikropaljundamist kasutatavale laboratooriumile esitatavad nõuded

  Kultiveerimismaterjali tootmisel mikropaljunduse meetodit kasutav laboratoorium peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) kvaliteedinõuetele vastava kultiveerimismaterjali tootmiseks peab laboratoorium olema varustatud mikropaljunduse tehnoloogiaks vajalike seadmetega;
  2) laboratooriumi töötajad peavad olema kompetentsed tootma kultiveerimismaterjali mikropaljunduse meetodil;
  3) laboratoorium peab välja töötama, dokumenteerima ja rakendama meetodid ning protseduurid ulatuses, mis on toodangu kvaliteedi tagamiseks vajalik;
  4) laboratoorium peab omama enesekontrolli süsteemi vastavalt käesoleva määruse § 6 nõuetele;
  5) laboratooriumil peab olema kehtestatud kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatava algmaterjali päritolu dokumenteeritud tõestamise kord;
  6) laboratoorium peab pidama mikropaljundamise meetodil toodetud kultiveerimismaterjali kohta täpset arvestust ning tagama, et ühest baasisendist (ortetist) võib mikropaljunduse meetodil metsa uuendamise eesmärgil Eestis turustamiseks toota maksimaalselt üks miljon isendit (rametit).

§ 4.   Metsapuude seemnete pakendamiskohale esitatavad nõuded
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

  (1) [Kehtetu - RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

  (2) Keskkonnaamet annab ettevõttele metsapuude seemnete pakendamise loa, kui pakendajal on kasutada:
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]
  1) eraldi ruum seemnete kaalumiseks ja pakendamiseks;
  2) külmutusagregaadiga varustatud külmkamber või laiatarbekülmik(ud) seemnete ladustamiseks ja säilitamiseks;
  3) taadeldud kaal kuni 10-kilogrammise massi määramiseks täpsusega 0,1 grammi;
  4) seemnepartii esmaformeerijal peab olema kasutada käbide töötlemise tehnoloogia, mis välistab partiide segunemise.

  (3) [Kehtetu - RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

§ 5.   Kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelisele pakendamisele, müügipakendamise sulgemisele ja märgistamisele esitatavad nõuded

  (1) Turustamiseks pakendatava kultiveerimismaterjali partii peab selle tootmise kõigil etappidel kuni turustamiseni olema identifitseeritav järgmiste andmete alusel:
  1) põhitunnistuse number;
  2) liigi botaaniline nimi eesti ja ladina keeles;
  3) kategooria: algallikas tuntudvalitudkvalifitseeritud või katsetatud, sealhulgas ka materjal, mis on vaid esialgselt katsetatud;
  4) kasutamise eesmärk;
  5) algmaterjali tüüp: seemneallikas, puistu, seemla, perekondade vanemad, kloon või kloonisegu;
  6) algmaterjali andmenimistu kordumatu registreerimistähis või päritolupiirkonna kood;
  7) kategooriasse algallikas tuntud ja valitud kuuluva või vajaduse korral ka muu materjali pärinemiskoht;
  8) vajaduse korral materjali autohtoonne või muu kui autohtoonne, indigeenne või muu kui indigeenne või teadmata päritolu;
  9) seemneliste üksuste puhul seemnete valmimise aasta;
  10) seemikuna või pistikutest paljundatud taimede tüüp ja taimlas kasvatamise aeg (taimede vanus);
  11) teave selle kohta, kas algmaterjali on geneetiliselt modifitseeritud või mitte.

  (2) Kategooriasse valitudkvalifitseeritud või katsetatud kuuluvat tunnustatud kultiveerimismaterjali üksust võib kasutada vegetatiivseks paljundamiseks tingimusel, et saadud materjali hoitakse ja identifitseeritakse eraldi.

  (3) Kultiveerimismaterjali tootmiseks kasutatava algmaterjali kannab Keskkonnaamet algmaterjali andmenimistusse, kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega nr 1597/2002, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 1999/105/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad metsapaljundusmaterjali algmaterjali riiklike loetelude vormi osas (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 34–38). Nimistu kokkuvõte avalikustatakse Keskkonnaameti veebilehel.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

  (4) Keskkonnaamet kontrollib algmaterjali nimistut iga viie aasta tagant. Kui teave algmaterjali kohta ei vasta keskkonnaministri 6. juuli 2006. a määruse nr 45 «Kultiveerimismaterjali kategooriad, kultiveerimismaterjali algmaterjalile ning kultiveerimismaterjali kvaliteedile esitatavad nõuded» lisa 1 A, B, C või D osas kehtestatud miinimumnõuetele, kustutatakse see algmaterjal nimistust.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (5) Kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelisel pakendamisel tuleb jälgida, et:
  1) segada võib ühe päritolupiirkonna kahte või enamat kategooriasse algallikas tuntud või valitud kuuluvat kultiveerimismaterjali üksust;
  2) segada võib ühe tunnustatud üksuse eri aastatel valminud kultiveerimismaterjali, kusjuures etiketile märgitakse tegelikud valmimisaastad ja iga aasta kultiveerimismaterjali osakaal segus;
  3) segades ühe ja sama päritolupiirkonna, kategooriasse algallikas tuntud kuuluvat, seemneallikaist ja puistutest pärinevat kultiveerimismaterjali tuleb see uus partii sertifitseerida kui «seemneallikast pärinev»;
  4) segades muust kui autohtoonsest või muust kui indigeensest algmaterjalist pärit kultiveerimismaterjali sellise kultiveerimismaterjaliga, mille algmaterjali päritolu on teadmata, tuleb see uus partii sertifitseerida kui «teadmata päritoluga».

  (6) Kultiveerimismaterjali segamisel peavad segukomponentide tähised olema algmaterjali andmenimistu kohaselt identifitseeritavad ning segatud kultiveerimismaterjalipartiile tuleb anda uus põhitunnistus.

  (7) Turustatavad metsapuude seemned peavad olema hermeetiliselt suletud pakenditesse nii, et pakendeid ei oleks võimalik avamise järel teist korda pakendamisnõude kohaselt sulgeda. Turustuspakendi sulgemiskoht peab olema turvakleebisega pitseeritud.

  (8) Turustatav sertifitseeritud kultiveerimismaterjali partii peab lisaks sertifitseerimist kinnitavale põhitunnistusele olema varustatud tarnija etiketiga, millel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele olema märgitud:
  1) tarnija nimi ja aadress;
  2) tarnitav kogus;
  3) seemnete korral nende puhtuse protsent, idanevuse või eluvõime protsent, 1000 puhta seemne mass, idanemisvõimeliste seemnete arv ühes kilogrammis ja pakendamise kuupäev;
  4) istutusmaterjali korral taimede minimaalne pikkus;
  5) märge selle kohta, kas materjal on vegetatiivselt paljundatud;
  6) kategooriasse katsetatud kuuluval kultiveerimismaterjalil, mille algmaterjali on esialgu ajutiselt kuni 10 aastase tähtajaga tunnustatud, peab etiketil olema tähistus sõnadega «ajutiselt tunnustatud».

  (9) Kultiveerimismaterjali väikeste seemnekoguste korral, mis ei ületa järgmiste puuliikide seemnekoguseid grammides, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõike 8 punktis 3 esitatud nõuet märkida etiketile andmed seemnete idanevuse või eluvõime ning ühes kilogrammis seemnetes idanemisvõimeliste seemnete arvu kohta:
  1) harilik mänd Pinus sylvestris 200 g;
  2) keerdmänd Pinus contorta 90 g;
  3) harilik kuusk Picea abies 200 g;
  4) harilik ebatsuuga Pseudotsuga menziesii 300 g;
  5) euroopa lehis Larix decidua 170 g;
  6) siberi lehis Larix sibirica 100 g;
  7) jaapani lehis Larix kaempferi 100 g;
  8) eurojaapani lehis Larix x eurolepis (Larix x marschlinsii) 160 g;
  9) arukask Betula pendula 50 g;
  10) sookask Betula pubescens 50 g;
  11) sanglepp Alnus glutinosa 40 g;
  12) hall lepp Alnus incana 20 g;
  13) harilik saar Fraxinus excelsior 2000 g;
  14) harilik vaher Acer platanoides 3500 g;
  15) harilik haab Populus tremula 20 g;
  16) harilik tamm Quercus robur 40 000 g;
  17) punane tamm Quercus rubra 40 000 g;
  18) harilik pärn Tilia cordata 900 g.

  (10) Hiljemalt ühe kuu jooksul pärast kultiveerimismaterjali kevadist turustamisperioodi, mis loetakse lõppenuks 31. mail või pärast sügisest turustamisperioodi, mis loetakse lõppenuks 31. detsembril, esitavad tarnijad Keskkonnaametile kõigi turustatud ja tarbimisest välja arvatud kultiveerimismaterjali partiide kohta aruande, mis peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 8 nimetatud andmeid.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

  (11) Juhul kui kultiveerimismaterjali partii märgistamiseks kasutatakse värvilist etiketti, peab tarnija etiketi värv olema kategooria algallikas tuntud korral kollane, kategooria valitud korral roheline, kategooria kvalifitseeritud korral roosa ja kategooria katsetatud korral sinine.

  (12) Turustatava kultiveerimismaterjali partii etikett peab olema täisnurkne, pikkuse ja laiuse suhtega 1,4:1, valmistatud veekindlast materjalist ja kinnitatud metsakultiveerimismaterjali pakendile või transpordivahendile viisil, mis välistab selle teist korda kasutamise.

  (13) Kui sertifitseeritavate metsapuuliikide loetelusse kuuluvate liikide kultiveerimismaterjali turustatakse muuks otstarbeks kui metsanduses kasutamiseks, ei kohaldata selle suhtes direktiivist 1999/105/EÜ tulenevaid ja käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid ning materjalile lisatakse dokument, millel on märge: «Kasutamiseks mittemetsanduslikul eesmärgil».

  (14) Kui kultiveerimismaterjali varumise või tootmisega seotud ajutiste raskuste ületamiseks turustatakse direktiivi 1999/105/EÜ artikli 18 lõike 1 kohaselt vähem rangetele nõuetele vastavat kultiveerimismaterjali, tuleb selle partii tarnija etiketile märkida: «Materjal vastab vähem rangetele nõuetele».

§ 6.   Kultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollisüsteemile esitatavad nõuded

  (1) Metsakultiveerimismaterjali tarnija enesekontrollisüsteem peab sisaldama dokumenteeritud kujul:
  1) kasutatavate tehnoloogiate ja seadmete kirjeldusi;
  2) kultiveerimismaterjali kasvatamise või säilitamise tehnoloogiast, kasvukeskkonnast ja töötajate oskusest tulenevalt esineda võivate kahjustuste identifikatsiooni ja analüüsitulemusi;
  3) protseduurireegleid, mille abil saab kontrollida, kas kultiveerimismaterjali kasvatamisel või säilitamisel esineda võiva ohu vähendamise või kõrvaldamise meetmed toimivad (seirekava ja kriteeriumid);
  4) korrigeerivaid meetmeid, mis tuleb kasutusele võtta, kui seire käigus on ilmnenud kõrvalekalle kehtestatud kriteeriumitest.

  (2) Taimede tervise tagamiseks peab tarnija koostama igaks kalendriaastaks taimehaiguste ja kahjustuste vältimise kava. Kava kohaselt võetud meetmed dokumenteeritakse taimlaraamatus, kuhu märgitakse nende toimumise aeg ja koht, tööde teostaja nimi ning tehtud tööde ja kasutatud materjalide nimetused.

  (3) Taimekahjustuste ilmnemisel on tarnija kohustatud märkima nende dokumenteerimisel kahjustuse aja, koha ning kahjustuse ulatuse.

  (4) Kultiveerimismaterjali tarnija teeb taimede kvaliteedi kindlakstegemiseks nii taimede kasvatamise kohas kui ka turustamiseks ettevalmistatud pakendites oleva kultiveerimismaterjali korralist ülevaatust ja hindamist. Taimede kasvatamise kohas tehtud hindamise tulemused dokumenteeritakse taimlaraamatus. Turustamiseks ettevalmistatud kultiveerimismaterjali sertifitseerimiseks kannab tarnija hindamise tulemused hindamislehele.

  (5) Kui metsapuude taimede tarnija on kehtestanud enda jaoks rangemad kvaliteedikriteeriumid, kui seaduses on sätestatud, esitatakse nende kriteeriumide kirjeldus enesekontrollisüsteemi protseduurireeglistikus.

  (6) Kultiveerimismaterjali partii peab olema identifitseeritav ja jälgitav tootmise kõigil etappidel ning tootmine peab olema dokumenteeritud.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

§ 7.   Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatise sisu ja teatise esitamise kord

  (1) Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamisel edastab tarnija Keskkonnaametile määruse lisas esitatud vormikohase teatise lähetatud kultiveerimismaterjali partii kohta.
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

  (2) Teatise teise liikmesriiki kultiveerimismaterjali saatmise kohta esitab tarnija Keskkonnaametile kas posti teel, e-postiga või faksiga hiljemalt ühe kuu jooksul kultiveerimismaterjali partii teise liikmesriiki saatmise kuupäevast arvates.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

  (3) Kui sertifitseeritavate metsapuuliikide loetelusse kuuluvate liikide kultiveerimismaterjal on määratud ekspordiks või reekspordiks kolmandatesse riikidesse, ei kohaldata selle suhtes direktiivist 1999/105/EÜ tulenevaid ja käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid.


1Euroopa Ühenduse nõukogu direktiiv 1999/105/EÜ metsapaljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 11, 15.01.2000, lk 17–40).

Lisa Kultiveerimismaterjali teise liikmesriiki turustamise teatis
[RT I, 21.11.2014, 6 - jõust. 24.11.2014]

/otsingu_soovitused.json