Teksti suurus:

Lepingu nr 17-00132/035 muutmine

Väljaandja:Maanteeamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2019, 1

Lepingu nr 17-00132/035 muutmine

Vastu võetud 19.11.2019

Lisa 5
28.06.2017 a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu“ nr 17-00132/035 juurde

Käesolevaga leppisid

Maanteeamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Teelise 4, 10916 Tallinn (edaspidi Maanteeamet), mida volituse alusel esindab Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb Maanteeameti peadirektori 04.04.2018 käskkirja nr 1-2/18/097 alusel

ja

L Tehnoülevaatus OÜ registrikoodiga 11960507, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Kvartsliiva tn 6, 11216 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Anna Laht,

võttes aluseks Lepingu p 8.1.,

kokku alljärgnevas:

1. Lisada Poolte vahel 28.06.2017. a sõlmitud Lepingu punktis 2 toodud tabelisse järgmine ülevaatuspunkt:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

3.

Peterburi tee 38/1, Tallinn

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, LM, T, R, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Maanteeamet     
Teelise 4
10916 Tallinn   
Tel. 611 9300  
E-post: info@mnt.ee   
Registrikood: 70001490    

______________________  
/digitaalselt allkirjastatud/    

L Tehnoülevaatus OÜ
Kvartsliiva tn 6
11216 Tallinn
Tel. 53656505
E-post: info@tehnoulevaatus24.ee
Registrikood: 11960507

______________________  
/digitaalselt allkirjastatud/    

/otsingu_soovitused.json