Teksti suurus:

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.11.2020 otsus nr 647

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine)

Vastu võetud 12.11.2020

§ 1.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2, § 12 lõikes 2, § 15 lõikes 5, § 17 lõike 2 esimeses lauses, lõike 4 kolmandas lauses, lõike 5 teises lauses, lõike 6 teises lauses ja lõike 7 punktis 2, § 42 lõike 4 esimeses lauses ning lõigetes 6 ja 7, § 43 lõikes 3, § 44 lõike 1 teises lauses ja lõikes 2, § 47 lõigetes 2 ja 4, § 49 lõikes 1, lõike 3 esimeses ja teises lauses, lõigetes 31 ja 4, lõike 6 teises lauses ning lõikes 7, § 50 lõigetes 2 ja 4, § 51 lõike 1 esimeses ja teises lauses, § 52 lõikes 3, § 53 lõigetes 2 ja 3, § 54 lõikes 2 ja lõike 3 teises lauses, § 541 lõikes 1, § 55 lõike 4 esimeses lauses ja lõike 5 esimeses lauses, § 56 lõikes 4, § 57 lõike 1 esimeses ja teises lauses, lõikes 2, lõike 3 punktis 1, lõigetes 4–6, lõike 7 esimeses lauses ning lõigetes 9 ja 10, § 58 lõikes 4, § 60 lõike 1 esimeses, teises ja kolmandas lauses, lõigetes 3 ja 4, lõike 6 esimeses ja teises lauses, lõikes 7 ning lõike 9 esimeses ja teises lauses, § 62 lõigetes 2–4, § 63 lõigetes 6 ja 7 ning lõike 9 teises lauses, § 64 lõigetes 1 ja 5, § 65 lõikes 1, § 67 lõigetes 1–12, lõike 2 sissejuhatavas lauseosas, lõike 3 esimeses lauses, lõike 4 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 5, § 69 pealkirjas, lõikes 1, lõike 2 esimeses ja teises lauses ning lõigetes 3–5, § 71 esimeses lauses, § 75 sissejuhatavas lauseosas, § 92 lõikes 1, § 93 pealkirjas ja lõikes 1, § 981 lõigetes 2–9, lõike 10 esimeses ja teises lauses ning lõikes 11 ja § 1182 lõikes 2 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes;

2) paragrahvi 17 lõike 6 esimeses lauses, § 521 lõikes 1, seaduse 6. peatüki pealkirjas, § 53 pealkirjas ning lõike 1 esimeses ja teises lauses, § 54 pealkirjas, lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõike 3 esimeses lauses, § 541 pealkirjas ja lõikes 3, § 55 pealkirjas, lõikes 1, lõike 3 teise lause sissejuhatavas lauseosas, lõike 4 esimeses lauses ja lõike 5 teises lauses, § 56 pealkirjas, lõigetes 1 ja 2, lõike 3 esimeses lauses ning lõikes 4, § 57 lõike 1 esimeses lauses ja lõike 3 sissejuhatavas lauseosas, § 58 lõigetes 1 ja 11, §-s 59, § 60 lõike 1 kolmandas lauses ja lõigetes 2–5, lõike 6 esimeses lauses, lõigetes 7 ja 8, lõike 9 esimeses lauses ning lõikes 10, § 61 pealkirjas ja lõikes 1, § 62 pealkirjas ja lõikes 1, § 63 lõigetes 1–3 ja 7–8, lõike 9 esimeses lauses ning lõike 10 esimeses lauses, § 69 lõike 2 esimeses lauses ja § 71 teises lauses asendatakse sõnad „Rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes;

3) paragrahvi 54 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ning sellele viitava teabe vastuvõtmine, kogumine, väljanõudmine, registreerimine, töötlemine, analüüsimine ja edastamine;”;

4) paragrahvi 54 lõike 1 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „suundumusi” tekstiosaga „, mustreid”;

5) paragrahvi 58 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahapesu Andmebürool on õigus saada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas jälitustoimingutega ja salajase koostöö abil kogutud andmeid, enda määratud tähtajaks kõigilt jälitusasutustelt õigusaktidega sätestatud korras. Jälitustoimingutega ja salajase koostöö abil kogutud andmete edastamiseks teistele asutustele peab Rahapesu Andmebürool olema teabe esitanud jälitusasutuse kirjalik nõusolek.”;

6) paragrahvi 61 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahapesu Andmebüroo ametnik on kohustatud tähtajatult hoidma saladuses talle seoses tööülesannetega teatavaks saanud andmeid, sealhulgas panga-, äri-, ameti-, kutse- või muu saladuse hoidmise kohustusega või info jagamise piiranguga teavet, ka pärast nende töötlemise või kasutamisega seotud ametikohustuste täitmist või teenistussuhte lõppemist.”;

7) paragrahvi 63 lõiked 4–51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahapesu Andmebüroo kasutab käesoleva paragrahvi lõigete 2 ja 3 rakendamisel üksnes turvalisi teabevahetuskanaleid.

(5) Kui Rahapesu Andmebüroo saab käesoleva seaduse § 49 lõigete 1 ja 2 alusel teate teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi isikute ning seoste kohta, edastab ta sellekohase teabe viivitamata selle lepinguriigi rahapesu andmebüroole.

(51) Kui teiselt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi rahapesu andmebüroolt saadud teabetaotlusele vastamine nõuab täiendava teabe hankimist kohustatud isikult, hangib ja edastab Rahapesu Andmebüroo selle teabe viivitamata.”;

8) paragrahvi 981 lõikes 1 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroole” sõnadega „Rahapesu Andmebüroole”;

9) paragrahvi 981 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) PPA RAB-i Rahandusministeeriumi valisemisala valitsusasutuseks muutmisega seotud haldusaktid annab ning tehingud ja toimingud, sealhulgas ametnike ja politseiametnike üleviimisega seotud toimingud, teeb rahandusminister või rahandusministri volitatud isik.”.

§ 2.  Audiitortegevuse seaduse muutmine

Audiitortegevuse seaduse § 48 lõike 3 punktis 5 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroole” sõnadega „Rahapesu Andmebüroole”.

§ 3.  Finantsinspektsiooni seaduse muutmine

Finantsinspektsiooni seaduse § 48 lõikes 1 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroolt” sõnadega „Rahapesu Andmebüroolt”.

§ 4.  Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduse § 26 lõike 2 punktis 5, § 29 lõikes 2, § 37 lõike 11 punktis 5, § 52 lõigetes 3 ja 4, § 53 lõikes 3 ning § 54 lõikes 3 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes.

§ 5.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduse § 63 lõike 1 punktis 11 ja § 263 lõike 4 punktis 11 asendatakse sõnad „rahapesu andmebürool” sõnadega „Rahapesu Andmebürool”.

§ 6.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduse § 20 lõike 1 punktis 15 asendatakse sõnad „rahapesu andmebürool” sõnadega „Rahapesu Andmebürool”.

§ 7.  Kinnistusraamatuseaduse muutmine

Kinnistusraamatuseaduse § 341 lõike 7 punktis 3 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo”.

§ 8.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõike 42 punktis 1 ja lõike 5 punktis 31 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroole” sõnadega „Rahapesu Andmebüroole”.

§ 9.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 12612 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Jälitustoiminguga saadud andmeid võib kasutada teises jälitustoimingus, teises kriminaalmenetluses, julgeolekukontrollis ning seaduses sätestatud juhul rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, isiku tööle või teenistusse võtmise ja loa või litsentsi andmise otsustamisel isiku seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks.”.

§ 10.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 29 punktis 8 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroole” sõnadega „Rahapesu Andmebüroole”.

§ 11.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduse §-d 757 ja 758 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 757. Jälitustoimingust teavitamine ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine ning jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamine ja säilitamine

(1) Isiku võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku loal jätta käesoleva seaduse alusel tehtud jälitustoimingust teavitamata kriminaalmenetluse seadustiku § 12613 lõikes 2 sätestatud alusel ja jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvustamata kriminaalmenetluse seadustiku § 12614 lõikes 1 sätestatud alusel kuni selle aluse äralangemiseni.

(2) Käesoleva seaduse alusel tehtud jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(3) Käesoleva seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 758. Juurdepääs teabele ja teabe kasutamine

Käesolevas peatükis sätestatud alustel ja korras kogutud teabele võimaldatakse juurdepääs ning seda võib kasutada üksnes Politsei- ja Piirivalveameti loal ja tema määratud ulatuses.”.

§ 12.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 10.07.2020, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktides 93, 105, 124 ja 136, § 4 punktides 1 ja 2, §-s 9, § 12 punktis 6 ning §-des 13 ja 14 asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 punktides 93 ja 101 ning § 12 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad „Rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo”;

3) paragrahvi 1 punkt 86 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

86) paragrahvi 53 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahapesu Andmebüroo on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi käesolevas seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses autonoomselt. Rahapesu Andmebüroo täidab käesolevast seadusest tulenevaid ülesandeid sõltumatult ja võtab käesolevas seaduses sätestatud tegevust puudutavaid otsuseid vastu iseseisvalt.

(2) Vabariigi Valitsus nimetab Rahapesu Andmebüroo juhi ametisse rahandusministri ettepanekul viieks aastaks, arvestades avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud korda.

(3) Rahapesu Andmebüroo kulud kaetakse riigieelarvest. Rahapesu Andmebürool on oma eelarve, mille kinnitab ja mida muudab rahandusminister Rahapesu Andmebüroo juhi ettepanekul seaduses sätestatud korras. Rahapesu Andmebüroo eelarvest kinnipidamist kontrollib rahandusminister.

(4) Rahapesu Andmebüroo teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.”;”.

§ 13.  Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmine

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 3, § 15 lõikes 2, §-s 17, § 18 sissejuhatavas lauseosas, § 19 lõigetes 1 ja 3, § 20 lõikes 3, § 21 lõike 1 teises lauses ning lõigetes 4 ja 5, §-s 22, § 25 lõigetes 3 ja 4, § 30 lõikes 1, § 32 lõigetes 2 ja 3, § 34 lõikes 1, lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 3 ning § 35 lõikes 1 asendatakse sõnad ”rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes;

2) paragrahvi 16 lõikes 1 ja lõike 2 sissejuhatavas lauseosas, § 18 pealkirjas ning § 32 pealkirjas, lõikes 1 ja lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo” vastavas käändes;

3) paragrahvi 34 lõikes 4 asendatakse sõnad „rahapesu andmebürool” sõnadega „Rahapesu Andmebürool”.

§ 14.  Tagatisfondi seaduse muutmine

Tagatisfondi seaduse § 30 lõike 4 teises lauses ja § 48 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega ”Rahapesu Andmebüroo”.

§ 15.  Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „Politsei- ja Piirivalveametil,” tekstiosaga „Rahapesu Andmebürool,”;

2) paragrahvi 15 lõike 3 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „Politsei- ja Piirivalveametil,” tekstiosaga „Rahapesu Andmebürool,”;

3) paragrahvi 16 lõike 5 teist lauset täiendatakse pärast tekstiosa „Politsei- ja Piirivalveametil,” tekstiosaga „Rahapesu Andmebürool,”.

§ 16.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustiku § 520 lõike 52 esimeses, teises ja kolmandas lauses asendatakse sõnad „rahapesu andmebüroo” sõnadega „Rahapesu Andmebüroo”.

§ 17.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1–8 ning §-d 2–11 ja 13–16 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 9 jõustub 2020. aasta 23. novembril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json