Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2023. a määruse nr 64 „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2023, 15

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2023. a määruse nr 64 „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 16.11.2023 nr 102

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2023. a määruse nr 64 „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2023. a määruses nr 64 „Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) nimetab kantsleri ettepanekul ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning ministeeriumi osakonnajuhataja, või sõlmib ja lõpetab kantsleri ettepanekul temaga töölepingu või volitab selleks kantslerit, nimetab Vabariigi Valitsuse nõusolekul ametikohale ja vabastab ametikohalt Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja;”;

3) paragrahvi 12 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumi struktuuri kuulub Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja teenistuskoht, mis allub vahetult ministrile.”;

4) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kalanduspoliitika osakonna põhiülesanne on ette valmistada ja ellu viia kalavarude kaitse ja kasutamise poliitikat ning kavandada ja ellu viia kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja suurendada selle konkurentsivõimet;”;

5) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kohalike omavalitsuste osakonna põhiülesanne on töötada välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitika ning kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ja poliitika; nõustada kohaliku omavalitsuse üksusi omavalitsuslikes küsimustes, korraldada haldus- ja asustusüksuse piiride muutmist ning kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise põhimõtete rakendamist; panustada maakondade tasakaalustatud ja terviklikku arengusse ning anda arvamusi konkreetset maakonda puudutava valdkondliku poliitika kohta; osaleda regionaalpoliitika ning eelarvepoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel, korraldada koostööd piirkondlike riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega; ning analüüsida kohalike omavalitsuste teenuseid;”;

7) paragrahvi 13 lõike 2 punktid 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) põllumajanduskeskkonnapoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajandusliku biotoorme säästva majandamise poliitikat eesmärgiga võimestada ringbiomajandust, ning kavandada ja ellu viia põllumajandus- ja keskkonnapoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet ning tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine;”;

9) paragrahvi 13 lõike 2 punktid 11 ja 12 sõnastatakse järgmiselt:

„11) regionaalarengu osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia maaelu arengu poliitikat eesmärgiga suurendada maapiirkonna majandustegevuse konkurentsivõimet, arendada elukeskkonda, aidata kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule ning kavandada ja koordineerida regionaalpoliitikat, sealhulgas kavandada ja koordineerida Euroopa territoriaalset koostööd ja Euroopa naabruspoliitika piiriülest koostööd; töötada välja regionaalarengu jaoks vajalikud toetusmeetmed ja koordineerida nende rakendamist, samuti suunata ettevõtluse regionaalset arengut; koordineerida Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika fondide rakendamist ning korraldada postsidet;
12) maapoliitika ja riigivara osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia maakasutuspoliitikat, sealhulgas maaparanduse valdkonnas, ning koordineerida maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmist ning ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist; samuti korraldada ministeeriumi korruptsiooniennetust, korraldada ning koordineerida ministeeriumi valitsemisala riigihankeid, dokumendihaldust, teabe avalikustamist ja kaitset; koordineerida terviklikku riski- ja kriisijuhtimist ning kujundada toidu varustuskindluse poliitikat;”;

10) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) strateegia- ja finantsosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste strateegilist planeerimist ning finantsjuhtimist, jälgida ning analüüsida tegevuskavade ja eelarve täitmist, analüüsida valdkondlike poliitikate olukorda ning koordineerida ministeeriumi arendustegevusi;”;

11) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 22 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda osakonnajuhataja asetäitja ja valdkonnajuhi teenistuskohad, kelle vastutusvaldkond ja ülesanded määratakse tema ametijuhendis.”;

13) paragrahvi 14 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 16 lõikes 1 asendatakse arv „16” arvuga „15”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määruse § 1 punktid 1 ja 4–13 jõustuvad 1. jaanuaril 2024. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Madis Kallas
Regionaalminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json