Teksti suurus:

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.11.2023, 16

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi põhimäärus

Vastu võetud 22.06.2023 nr 64
RT I, 28.06.2023, 4
jõustumine 01.07.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2023RT I, 21.11.2023, 1524.11.2023, osaliselt 01.01.2024

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

  (1) Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi ministeerium) on valitsusasutus, kes täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab ministeerium riiki.

§ 2.  Pitsat ja eelarve

  (1) Ministeeriumil on sõõrikujuline 50 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemises ääres on sõnad „REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM”.

  (2) Ministeeriumil on eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ministeeriumi kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 3.  Aruandekohustuslikkus

  Ministeerium on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seadusega sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 4.  Asukoht

  Ministeerium asub Tallinnas. Ministeeriumi struktuuriüksuste koosseisu kuuluvate nende teenistuskohtade asukohad, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, tuuakse ära struktuuriüksuste põhimäärustes.

2. peatükk Ministeeriumi valitsemisala, tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.  Ministeeriumi valitsemisala

  Ministeeriumi valitsemisalas on maaelu poliitika, maakasutuspoliitika, põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, regionaalpoliitika ja -arengu, kohaliku omavalitsuse poliitika ja kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise poliitika ning riigisisese ühistranspordipoliitika kavandamine ning elluviimine, toiduvarustuskindluse ning toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamise korraldamine, ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute korraldamine, loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse valdkonna tegevuse koordineerimine, postside, põllumajandusteadus- ja arendustegevuse ning põllumajandushariduse korraldamine, ligipääsetavuse põhimõtete rakendamise tagamise koordineerimine, ruumilise planeerimise korraldamine, maa- ja ruumivaldkonna ülesannete täitmine ning oma valitsemisala valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine.

§ 6.  Ministeeriumi tegevuse eesmärk

  Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused tasakaalustatud regionaalseks arenguks, sealhulgas ettevõtluse regionaalseks arenguks ja investeeringute regionaalselt tasakaalustatud suunamiseks, põllu- ja maamajanduse ning kalanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks ning ligipääsetavuse valdkonna arenguks; tagada toidu varustuskindlus, ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt, hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse olukord, ruumilise planeerimise kaudu säästlik maakasutus ning kvaliteetne elu- ja ehitatud keskkond, samuti postside toimimine; ning aidata kaasa kohalike omavalitsuste võimele korraldada ning juhtida kohalikku elu.

§ 7.  Ministeeriumi põhiülesanded

  (1) Ministeeriumi põhiülesanded on:
  1) välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondades arengukavad ning korraldada nende rahastamine, elluviimine ja tulemuste hindamine;
  2) osaleda ministeeriumi tegevusvaldkonnaga seotud arengukavade väljatöötamisel koostöös teiste asjaomaste ministeeriumidega;
  3) välja töötada valitsemisala tegevusvaldkondade korraldamiseks õigusaktide eelnõud, tagada nende vastavus Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele ning täita õigusaktidega määratud ülesandeid;
  4) korraldada valitsemisalas rahvusvahelist koostööd, sealhulgas Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja tema asutuste töös osalemist.

  (2) Ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse pädevus ministeeriumi valitsemisalas olevate ülesannete täitmisel on sätestatud asutuse põhimääruses.

3. peatükk Ministeeriumi juhtimine 

§ 8.  Minister

  (1) Minister juhib ministeeriumi ja korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud peaministri korraldusega määratud pädevuse ja vastutusvaldkonna piires.

  (2) Minister:
  1) vastutab Eesti Vabariigi põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste ja otsuste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste täitmise eest;
  2) otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele ametiasutustele, ametnikele või töötajatele;
  3) esindab ministeeriumi ja annab volitusi ministeeriumi esindamiseks;
  4) esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, võib anda üld- ja erivolitusi riigi esindamiseks kohtus ning tal on ministeeriumi valitsemisala piires riigi lepingulise esindaja volitamise õigus tsiviilkohtu-, halduskohtu- ja kriminaalmenetluses;
  5) korraldab ministeeriumi valitsemisala piires kohtus riigi esindamise kohta informatsiooni kogumist ja edastamist;
  6) nimetab Eesti esindajad valitsemisala valdkonnaga tegelevatesse Euroopa Liidu asutustesse;
  7) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku kantsleri ametisse nimetamiseks ja ametist vabastamiseks;
  8) nimetab kantsleri ettepanekul ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning ministeeriumi osakonnajuhataja, või sõlmib ja lõpetab kantsleri ettepanekul temaga töölepingu või volitab selleks kantslerit, nimetab Vabariigi Valitsuse nõusolekul ametikohale ja vabastab ametikohalt Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja;
[RT I, 21.11.2023, 15 - jõust. 24.11.2023]
  9) sõlmib ja lõpetab töölepingu ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhiga, nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministrile vahetult alluva nõuniku või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu;
  10) määrab enda poolt ametikohale nimetatud ametnikule distsiplinaarkaristuse;
  11) kinnitab asekantsleri ja osakonnajuhataja ametijuhendi;
  12) kehtestab ministeeriumi teenistuskohtade koosseisu, teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks ja struktuuriüksuse põhimääruse või volitab selleks kantslerit;
  13) pärib aru ministeeriumi ametnikelt ja töötajatelt ning ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste juhtidelt;
  14) teostab teenistuslikku järelevalvet seaduses sätestatud korras ministeeriumi struktuuriüksuse, ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja nende ametiisikute ning ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle, vajaduse korral paneb teenistusliku järelevalve ministeeriumi ametniku toimingu üle ministeeriumi kantslerile;
  15) määrab ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse peadirektori teostatava teenistusliku järelevalve ulatuse ja korra;
  16) teeb ministeeriumi hallatava riigiasutuse moodustamise otsuse, kehtestab selle põhimääruse ning määrab selle asutuse struktuuri, asjaajamise ja töökorralduse, kui see ei ole sätestatud ministri määrusest kõrgemalseisva õigusaktiga;
  17) kehtestab ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse põhimääruse ja teenistuskohtade koosseisud või annab teenistuskohtade koosseisu kinnitamiseks volituse ametiasutuse juhile;
  18) esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku ministeeriumi aastaeelarve eelnõu kohta ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu kohta, otsustab eelarvevahendite kasutamise ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle ning Euroopa Liidu eraldatud vahendite, abi, toetuse ja muu välisabi sihipärase kasutamise üle oma valitsemisalas;
  19) kinnitab riigieelarve seaduse alusel ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste eelarved, kontrollib nende täitmist ning vajaduse korral teeb ettekirjutusi eelarvevahendite kasutamiseks;
  20) otsustab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivaraga seotud küsimuse;
  21) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest ning korraldab seda kooskõlas riigivaraseadusega;
  22) kehtestab hankekorra ja volitab kantslerit või ministeeriumi ametnikku või töötajat tegema riigihankega seotud toimingu ning sõlmima hankelepingu;
  23) lahendab seaduses ettenähtud juhul õigusliku vaidluse;
  24) esitab ettenähtud korras Vabariigi Valitsusele ettepaneku ministeeriumi valitsemisala küsimuse otsustamiseks;
  25) annab Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest;
  26) teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala küsimuste otsustamiseks;
  27) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ministeeriumis, ministeeriumi valitsemisalas olevas valitsusasutuses ja ministeeriumi hallatavas riigiasutuses ning juhib osakonnajuhataja kaudu ministeeriumi siseauditi osakonda;
  28) kinnitab ministeeriumi kantsleri ettepanekul ministeeriumi dokumendihalduskorra ja töökorralduse ning kehtestab ministeeriumi vapipitsati kasutamise korra;
  29) sõlmib lepingu või vajaduse korral volitab selleks kantsleri või teise isiku;
  30) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määruse, korralduse või peaministri korraldusega.

  (3) Minister annab ministeeriumi juhtimisel ja ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse korraldamiseks seaduse alusel määrusi ja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

  (4) Ministrit asendatakse Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.

§ 9.  Kantsler

  (1) Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuse, välja arvatud siseauditi osakonna tööd, koordineerib ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist.

  (2) Kantsler:
  1) juhib vahetult asekantsleri tööd ning osakonnajuhataja kaudu temale vahetult alluva osakonna ning temale vahetult alluva ametniku ja töötaja tööd, jälgib ja analüüsib nende töö kvaliteeti ning annab ministrile aru nende tegevusest;
  2) koordineerib ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevust ning teeb ministrile ettepaneku nende asjaajamise ja töökorralduse kohta;
  3) tagab ministeeriumi tegevuseks vajalike organisatsiooniliste ja majanduslike tingimuste loomise;
  4) valmistab ette ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud;
  5) käsutab ministri kinnitatud eelarve piires ministeeriumi eelarvevahendeid ning vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  6) annab kaasallkirja ministri määrusele, Vabariigi Valitsusele esitatavale ja muule dokumendile õigusaktiga kehtestatud juhul ja korras;
  7) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ministeeriumi koosseisu kuuluva ametniku või sõlmib ja lõpetab töötajaga töölepingu, välja arvatud need, kelle nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu minister;
  8) kehtestab vastavalt osakonna põhimäärusele ja osakonnajuhataja ettepanekule enda poolt ametikohale nimetatava ametniku ametijuhendi;
  9) teostab ministri ülesandel teenistuslikku järelevalvet ministeeriumi ametniku toimingute üle;
  10) määrab enda poolt ametikohale nimetatud ametnikule distsiplinaarkaristuse;
  11) pärib ministeeriumi asekantslerilt, osakonnajuhatajalt ja ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ning ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhilt tema tegevuse kohta aru ning teeb ministrile ettepaneku distsiplinaarkaristuse määramiseks;
  12) hoiab ministeeriumi vapipitsatit;
  13) korraldab ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara kasutamist ministrilt saadud volituste piires ning teeb ministrile ettepaneku riigivara käsutamise kohta;
  14) korraldab hankekorra täitmise;
  15) korraldab ministeeriumi struktuuriüksuse, ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse põhimääruse, ministeeriumi töökorralduse ja dokumendihalduskorra väljatöötamist ning esitab need kinnitamiseks ministrile;
  16) sõlmib ministeeriumi nimel lepinguid ja esindab ministeeriumi seoses oma teenistuskohustuste täitmisega või ministrilt saadud volituse piires või volitab oma pädevuse piires ministeeriumi ametnikku ja töötajat esindama ministeeriumi;
  17) täidab muid seadusega või Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud ja ministri antud ülesandeid.

  (3) Kantsler annab seaduses ja ministeeriumi põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse koordineerimiseks ning korraldamiseks, ministeeriumi ametniku ametikohale nimetamiseks ja ametikohalt vabastamiseks, struktuuriüksuse töö juhtimiseks ja koordineerimiseks ning ministeeriumi asjaajamise korraldamiseks, välja arvatud juhul, kui see on sätestatud kantsleri käskkirjast kõrgemalseisva õigusaktiga.

  (4) Asekantsleri ja struktuuriüksuse juhtimisel ning ministeeriumi valitsemisalas asuva valitsusasutuse ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse tegevuse koordineerimisel ning korraldamisel annab kantsler asekantslerile ja struktuuriüksuse juhile ning ministeeriumi valitsemisalas asuva valitsusasutuse peadirektorile ja ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhile suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

  (5) Kantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded ühele asekantsleritest.

§ 10.  Asekantsler

  (1) Ministeeriumi koosseisus on kuni kuus asekantsleri ametikohta.

  (2) Asekantsler:
  1) juhib talle alluva osakonna tööd osakonnajuhataja kaudu;
  2) koordineerib juhitava valdkonna arengukava ja muu strateegilise dokumendi väljatöötamist ja elluviimist kooskõlas teiste juhitava valdkonnaga seotud arengukavade ja strateegiliste dokumentidega;
  3) koordineerib valitsusasutuse peadirektori kaudu juhitava valdkonna valitsusasutuse tööd ning koordineerib ministeeriumi hallatava riigiasutuse juhi kaudu juhitava valdkonna ministeeriumi hallatava riigiasutuse tööd;
  4) korraldab oma juhitava valdkonna reguleerimiseks seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja ministri määruse eelnõu väljatöötamist, samuti ministeeriumile kooskõlastamiseks saadetud eelnõu kohta arvamuse andmist;
  5) korraldab oma juhitavas valdkonnas Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemiseks Vabariigi Valitsusele esitatava seisukoha projekti väljatöötamist, kooskõlastamist ja otsustamiseks esitamist;
  6) teeb kantslerile ettepaneku ministeeriumi aastaeelarve eelnõu ning vajaduse korral lisaeelarve eelnõu koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
  7) esindab ministrilt või kantslerilt saadud volituse piires ministeeriumi või volitab oma volituse piires ministeeriumi ametnikku ja töötajat esindama ministeeriumi;
  8) allkirjastab oma tegevusvaldkonnas ministeeriumi tegevust käsitleva kirja, millega ei võeta ministeeriumile rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälisele isikule, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
  9) teeb ettepaneku talle alluva osakonna juhatajatele distsiplinaarkaristuse määramiseks;
  10) jälgib ja analüüsib temale alluva osakonna töö kvaliteeti ning annab kantslerile ja ministrile aru selle tegevusest;
  11) täidab muid seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korraldusega talle pandud või ministri või kantsleri antud ülesandeid.

  (3) Asekantsleri vastutusvaldkond ja asekantslerile alluv osakond määratakse tema ametijuhendis.

  (4) Asekantsleri äraolekul paneb minister oma käskkirjaga tema ülesanded vajaduse korral teisele asekantslerile või osakonnajuhatajale.

  (5) Asekantsler annab oma ülesannete täitmisel talle vahetult alluvale osakonnajuhatajale ning ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse peadirektorile ja hallatava riigiasutuse juhile suulisi ja kirjalikke teenistusalaseid korraldusi.

§ 11.  Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja tähtaegse täitmise;
  2) täidab temale antud teenistusalase korralduse või teatab selle täitmise takistusest;
  3) annab osakonna ametnikule ja töötajale juhiseid ja korraldusi;
  4) valvab temale alluva ametniku ja töötaja teenistuskoha ülesannete täitmise järele;
  5) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendi kooskõlas osakonna põhimääruse ja ministeeriumi dokumendihalduskorraga;
  6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ning annab osakonna nimel osakonna pädevusse kuuluvas küsimuses teavet, arvamusi ja kooskõlastusi;
  7) teeb asekantslerile või kantslerile ettepanekuid osakonna organisatsioonilise struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta ning ametniku palga ja distsiplinaarkaristuse ning töötaja töötasu määramiseks;
  8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  9) hindab osakonna ametnike ja töötajate täienduskoolitusvajadust osakonna ülesannete paremaks täitmiseks;
  10) võib teha ministrile ja kantslerile ettepaneku komisjoni, nõukogu ja töörühma moodustamise kohta osakonna ülesandega seotud küsimuse lahendamiseks;
  11) allkirjastab osakonna tegevust käsitleva informatiivse sisuga kirja, millega ei võeta ministeeriumile rahalisi ega muid kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ministeeriumivälisele isikule, kui õigusakt ei näe ette teisiti;
  12) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud ülesandeid ja ministri, kantsleri või asekantsleri antud ülesandeid.

  (2) Osakonnajuhataja täpsemad ülesanded on ette nähtud tema ametijuhendis või töölepingus.

§ 12.  Väljaspool struktuuriüksusi asuvad teenistuskohad

  (1) Ministeeriumi struktuuri kuulub Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja teenistuskoht, mis allub vahetult ministrile. Vabariigi Valitsuse piirkondliku esindaja vastutusvaldkond ja piirkondlik pädevus määratakse tema ametijuhendis.
[RT I, 21.11.2023, 15 - jõust. 24.11.2023]

  (2) Ministeeriumi struktuuri võivad kuuluda ka muud väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnike ja töötajate teenistuskohad.

  (3) Väljaspool struktuuriüksusi asuval teenistuskohal olev ametnik ja töötaja allub vastavalt oma ametijuhendile või töölepingule vahetult kas ministrile, kantslerile, asekantslerile või Vabariigi Valitsuse piirkondlikule esindajale ja täidab oma ametijuhendis või töölepingus ettenähtud ülesandeid.

  (4) Väljaspool struktuuriüksusi asuva ametniku ja töötaja nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt või sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu kas minister või kantsler, kes kehtestab ka ametniku või töötaja ametijuhendi või näeb ette tema tööülesanded töölepingus.

4. peatükk Ministeeriumi struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 13.  Osakond ja selle põhiülesanne

  (1) Osakond on ministeeriumi struktuuriüksus, millel puuduvad täitevvõimu volitused ministeeriumiväliste isikute suhtes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Ministeeriumi osakonnad ja nende põhiülesanded on järgmised:
  1) avalike suhete osakonna põhiülesanne on teavitada avalikkust ministeeriumi tegevusest, korraldada ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid ja teavitustegevust ning koordineerida sellekohast tegevust ministeeriumi valitsemisalas;
  2) infotehnoloogia osakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumis ja tema valitsemisalas olevas valitsusasutuses ning ministeeriumi hallatavas riigiasutuses, kelle infosüsteem on liidetud ministeeriumi infosüsteemiga, infosüsteemide arendamist, haldamist, majutamist ja hooldust ning arvutiabi osutamist; infotehnoloogilise tugiteenuse osutamist ja teenustaseme kindlaksmääramist; nõuete väljatöötamist info- ja kommunikatsioonisüsteemide ning -vahendite töökindluse, arengusuutlikkuse ja kasutatavuse tagamiseks ning nõuetest kinnipidamise jälgimist; infotehnoloogilise turvapoliitika väljatöötamist ja rakendamist;
  3) kalamajandusosakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia kalanduspoliitikat eesmärgiga arendada kalamajandust ja suurendada selle konkurentsivõimet;
  4) kalavarude osakonna põhiülesanne on ette valmistada ja ellu viia kalavarude kaitse ja kasutamise poliitikat;
  5) kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna põhiülesanne on töötada välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, koordineerida oma valdkonna õigusaktide rakendamist ning analüüsida kohalike omavalitsuste eelarvepoliitikat;
  6) kohalike omavalitsuste poliitika osakonna põhiülesanne on töötada välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitika, nõustada kohaliku omavalitsuse üksusi omavalitsuslikes küsimustes, korraldada haldus- ja asustusüksuse piiride muutmist, panustada maakondade tasakaalustatud ja terviklikku arengusse, anda arvamusi maakonda puudutava valdkondliku poliitika kohta, osaleda regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel ning korraldada piirkondlike riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksustega koostööd;
  7) maaelupoliitika ja analüüsi osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia maaelu arengu poliitikat eesmärgiga suurendada maapiirkonna majandustegevuse konkurentsivõimet, kavandada ja viia ellu riigisisest postside arengut, arendada elukeskkonda, aidata kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule ning analüüsida põllumajandus- ja maaelupoliitikat, samuti maaelu, maaettevõtluse, põllumajanduskeskkonna, põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemise olukorda;
  8) maakasutuspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduse maakasutuspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet, tagada põllumajandustootmise jätkusuutlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine;
  9) personaliosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ning koordineerida tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste personalitööd ja koolitustegevust;
  10) põllumajanduspoliitika osakonna põhiülesanne on kavandada ja ellu viia põllumajanduspoliitikat eesmärgiga suurendada põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõimet, suurendada toiduainesektori turule orienteeritust, aidata kaasa toidutarneahela terviklikumale toimimisele ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordile ja turunduseesmärkide saavutamisele;
  11) regionaalarengu osakonna põhiülesanne on kavandada ja koordineerida regionaalpoliitikat, sealhulgas kavandada ja koordineerida Euroopa territoriaalset koostööd ja Euroopa naabruspoliitika piiriülest koostööd; töötada välja regionaalarengule suunatud toetusmeetmed ja koordineerida nende rakendamist, samuti suunata ettevõtluse regionaalset arengut;
  12) riigivaraosakonna põhiülesanne on kujundada ministeeriumi seisukohti riigivara, sealhulgas maapoliitika valdkonnas, koordineerida maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmist, korraldada ministeeriumi kui riigivara valitseja seadusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmist ning ministeeriumi valitsemisel oleva riigivara haldamist ja arvestust; korraldada kasutuses mitteoleva riigimaa kasutuselevõtmist, sealhulgas sellise riigimaa võõrandamist kohaliku omavalitsuse üksusele ettevõtluse, kogukondlike ja avalike huvide täitmise eesmärgil;
  13) ruumilise planeerimise osakonna põhiülesanne on suunata ja koordineerida üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldada üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringute ja maakonnaplaneeringute koostamist, samuti mereala ruumilist planeerimist ning planeerimisalast koostööd; korraldada ruumilise planeerimise ühtsete infosüsteemide arendamist, edendada ligipääsetavuse valdkonda, anda planeerimisseaduse alusel heakskiit kohaliku omavalitsuse üksuse planeeringule, nõustada kohaliku omavalitsuse üksust planeeringu küsimuses ning töötada välja oma valdkonna strateegilised dokumendid ja juhendid ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks;
  14) siseauditi osakonna põhiülesanne on täita, korraldada ja koordineerida siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ministeeriumis ja tema valitsemisala asutustes, samuti teistes asutustes ja asjaomaste isikute puhul, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest; avaldada arvamust sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta ning teha vajaduse korral parandusettepanekuid eesmärgiga aidata kaasa ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste tegevuse täiustamisele ja eesmärkide saavutamisele; täita ja koordineerida Euroopa Liidu vahendite auditeerimisega seotud ülesandeid;
  15) strateegia- ja finantsosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste strateegilist planeerimist ning finantsjuhtimist, jälgida ning analüüsida tegevuskavade ja eelarve täitmist ning koordineerida organisatsiooni arendustegevusi;
  16) teadus- ja arendusosakonna põhiülesanne on osaleda riigi ruumilise planeerimise, regionaalarengu, liikuvuse, põllumajanduse, toidu ja kalamajanduse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korraldamises; osaleda põllumajandushariduse poliitika väljakujundamises; kavandada abinõusid teadmussiirde ja nõuandetegevuse arendamiseks ning põllumajanduse ja maaeluga seonduva kultuuripärandi kogumiseks ja säilitamiseks ning viia nimetatud abinõud ellu; töötada ministeeriumi tegevusvaldkonnas välja asjakohased arengusuunad ning korraldada teadus- ja arendusprogrammide täitmine;
  17) toiduohutuse osakonna põhiülesanne on kavandada arengusuunad toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja -kaitse ning põllumajandusloomade aretuse valdkonnas; välja töötada asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamine eesmärgiga tagada terve ja kaitstud loom ning ohutu ja nõuetekohane toit, sööt ja elukeskkond;
  18) taimetervise osakonna põhiülesanne on kavandada arengusuunad taimekaitse, taimetervise, sordikaitse, seemne- ja taimse paljundusmaterjali, mahepõllumajanduse ning väetiste valdkonnas; välja töötada asjakohased arengukavad ja riiklikud abinõud ning korraldada nende rakendamine eesmärgiga tagada ohutu ja nõuetekohane taimekasvatustoodang ning elukeskkond;
  19) välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna põhiülesanne on korraldada ning koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste osalemist rahvusvahelises koostöös ja Euroopa Liidu otsustusprotsessis, koordineerida välisabiprojektide ettevalmistamist ning kontrollida nende täitmist;
  20) õigusosakonna põhiülesanne on koordineerida ministeeriumi õigusloomet, osaleda õigusaktide eelnõude väljatöötamises, tagada väljatöötatavate õigusaktide eelnõude omavaheline seostatus ning vastavus Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele, korraldada õigusaktide eelnõude menetlemist ja Vabariigi Valitsusele esitamist, ministeeriumile kooskõlastamiseks esitatud Vabariigi Valitsusele esitatavate eelnõude kooskõlastamist ja ministeeriumi esindamist kohtuorganites ning nõustada ministeeriumi õigusküsimustes;
  21) ühistranspordiosakonna põhiülesanne on kavandada ja viia ellu riigisisest ühistranspordipoliitikat;
  22) üldosakonna põhiülesanne on korraldada ministeeriumi riigihankeid ning koordineerida ministeeriumi valitsemisalas oleva valitsusasutuse ja ministeeriumi valitsemisala hallatava riigiasutuse riigihankeid, riigivara haldamist, kriisireguleerimistegevust, dokumendihaldust, teabe avalikustamist ja kaitset; kujundada toidu varustuskindluse poliitikat; korraldada ministeeriumi varustamist töövahenditega ja töökeskkonna kujundamist.

§ 14.  Osakondade struktuur ja pädevus

  (1) Osakonna struktuur, pädevus, täpsemad ülesanded, alluvus ja juhtimise korraldus määratakse ministri kinnitatud osakonna põhimääruses.

  (2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood ja talitused, kelle ülesanded ja pädevus määratakse osakonna põhimääruses. Osakonna koosseisu võivad kuuluda teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi büroo või talituse koosseisu, mis alluvad vahetult osakonnajuhatajale ja mille ülesanded määratakse osakonna põhimääruses või ametijuhendiga.

  (3) Osakonna koosseisu kuuluva büroo või talituse juhataja õigused ja kohustused nähakse ette osakonna põhimääruses.

5. peatükk Ministeeriumi komisjonid, nõukogud ja töörühmad 

§ 15.  Komisjonid, nõukogud ja töörühmad

  (1) Minister võib ministeeriumi eesmärgi saavutamiseks moodustada ministeeriumi valitsemisalas nõuandva õigusega alalise või ajutise komisjoni, nõukogu või töörühma (edaspidi komisjon).

  (2) Kantsler võib moodustada ajutise komisjoni ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi valitsemisalas asuvate riigiasutuste töö koordineerimiseks.

  (3) Komisjon moodustatakse ministri või kantsleri käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, ülesannete täitmise tähtajad, teenindav struktuuriüksus ja töökord.

  (4) Komisjoni teenindav struktuuriüksus tagab komisjoni asjaajamise ja komisjoni koosolekute protokollimise.

  (5) Komisjoni liikmeks võib määrata teise valitsusasutuse ametniku ja töötaja asjaomase valitsusasutuse juhi ettepanekul. Komisjoni töösse võib kaasata väljaspool riigiteenistust oleva isiku tema nõusolekul.

§ 16.  Teised komisjonid ja nõukogud

  (1) Paragrahvis 15 sisalduvad sätted laienevad teistele seaduse alusel moodustatud komisjonidele ja nõukogudele, kui seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest ei tulene teisiti.
[RT I, 21.11.2023, 15 - jõust. 24.11.2023]

  (2) Ministeeriumi teenindamisel oleva valitsuskomisjoni asjaajamise korraldamiseks määrab vastutava struktuuriüksuse minister.

6. peatükk Ministeeriumi sümbolid 

§ 17.  Ministeeriumi sümbolid

  (1) Ministeeriumil on oma nimega dokumendiplangid, mille kujundus- ja turvaelemendina kasutatakse väikest riigivappi. Ministeeriumi struktuuriüksusel võib olla oma nimega pitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

  (2) Dokumendiplanke kasutatakse ministeeriumi dokumendihalduskorra kohaselt.

  (3) Ministeeriumi juures tegutseva komisjoni töös kasutatakse ministeeriumi dokumendiplanki ministeeriumi dokumendihalduskorra kohaselt.

§ 18.  Ministeeriumi teenetemärgid

  (1) Ministeeriumil on oma teenetemärgid. Need on:
  1) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk (lisa 1);
  2) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk (lisa 2).

  (2) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, tema valitsemisala valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas.

  (3) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel.

  (4) Teenetemärgi andmise otsustab minister.

  (5) Teenetemärgid antakse üldjuhul kätte üks kord aastas 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Teenetemärke võib anda ka muul ajal.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk

Lisa 2 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kuldne teenetemärk

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json