Teksti suurus:

Konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2010, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.12.2010 otsus nr 780

Konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2010

§ 1.  Konsulaarseaduses (RT I 2009, 29, 175; 2010, 38, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Vastutus

Konsulaarametniku ja aukonsuli ametikohustuste täitmisel tekkinud kahju suhtes kohaldatakse riigivastutuse seadust. Taotlus konsulaarametniku või aukonsuli tekitatud kahju hüvitamiseks esitatakse Välisministeeriumile.”;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna „isik” sõnaga „ametiisik”;

3) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Konsulaarametnik või aukonsul väljastab isikutunnistuse ja digitaalse isikutunnistuse välisriigis viibivale Eesti kodanikule isikut tõendavate dokumentide seaduse kohaselt. Nende aukonsulite loetelu, kellel on õigus väljastada isikutunnistus ja digitaalne isikutunnistus, kehtestatakse välisministri käskkirjaga kooskõlastatult siseministriga.”;

4) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Perekonnaseisutoiming

(1) Konsulaarametnik teeb perekonnaseisutoimingute seaduses sätestatud tingimustel ja korras järgmisi perekonnaseisutoiminguid:
1) annab abieluvõimetõendeid;
2) annab perekonnaseisuandmetest väljavõtteid;
3) parandab sama välisesinduse poolt rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmeid;
4) teeb andmehõivekandeid välisriigis koostatud perekonnaseisudokumentide alusel.

(2) Abieluvõimetõendi ja perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõtte andmise eest tuleb tasuda riigilõivu.”

§ 2. Perekonnaseisutoimingute seaduses (RT I 2009, 30, 177; 2010, 38, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Konsulaarametnik teeb kandeid välisriigi perekonnaseisudokumentide alusel ja annab väljavõtteid perekonnaseisuandmetest.”;

2) paragrahvi 6 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Perekonnaseisuasutusele esitatavad dokumendid peavad olema eesti keeles või võõrkeelsete dokumentide puhul tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.”

§ 3. Perekonnaseaduse (RT I 2009, 60, 395; 2010, 34, 181) § 214 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui vanema hooldusõigus loetakse lõike 1 kohaselt kuuluvaks lapse vanematele ühiselt või lõike 3 kohaselt ühele vanemale, siis võivad lapse vanemad kahe aasta jooksul alates käesoleva seaduse jõustumisest esitada perekonnaseisuametnikule isiklikult ühise avalduse ühise hooldusõiguse lõpetamiseks ja vanema hooldusõiguse andmiseks ühele vanemale või hooldusõiguse andmiseks vanematele ühiselt.”

§ 4. Riigilõivuseaduses (RT I 2010, 21, 107; 2010, 44, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 307 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 307 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõtte andmise eest tasutakse riigilõivu 15 eurot.”

§ 5. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json