Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
13.12.2011 otsus nr 29

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2011

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I, 10.03.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

41. peatükk
ERIARSTI LÄHTETOETUS

§ 541. Eriarsti lähtetoetus

(1) Eriarsti lähtetoetus (edaspidi lähtetoetus) on esimest korda eriarstina tööle asuvale arstile makstav toetus.

(2) Lähtetoetust võib taotleda arst, kes:
1) on lõpetanud residentuuri ning omandanud anestesioloogia, erakorralise meditsiini, laborimeditsiini, peremeditsiini, radioloogia, sisehaiguste või üldkirurgia eriarstiabi eriala;
2) asub 12 kuu jooksul residentuuri lõpetamisest arvates omandatud erialal esmakordselt tööle või tegutsema eriarstina ja
3) töötab või tegutseb eriarstina või nimistuga perearstina töökoormusega vähemalt 40 tundi nädalas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud eriala, välja arvatud peremeditsiini eriala, omandanud arst võib taotleda lähtetoetust, kui ta asub omandatud erialal käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud koormusega eriarstina tööle käesoleva seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas nimetatud kohalikus või üldhaiglas.

(4) Peremeditsiini eriala omandanud arst võib taotleda lähtetoetust, kui ta asub perearstina tegutsema perearsti nimistu alusel ning perearsti teeninduspiirkond ja tegevuskoht asuvad väljaspool Tallinna linna, Tartu linna või nendega vahetult piirnevaid kohaliku omavalitsuse üksuseid.

§ 542. Lähtetoetuse suurus ning lähtetoetuse taotlemine, maksmine ja tagasinõudmine

(1) Lähtetoetuse saamiseks õigustatud arst esitab Sotsiaalministeeriumile lähtetoetuse taotluse hiljemalt residentuuri lõpetamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. oktoobriks. Eriarstiabi eriala omandamise aastal rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel viibiva arsti või ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutud kaitseväekohustuslase arsti õigus taotleda lähtetoetust pikeneb vastavalt rasedus- ja sünnituspuhkusel ning lapsehoolduspuhkusel viibimise aja või ajateenistuskohustuse täitmise aja võrra.

(2) Sotsiaalministeerium otsustab lähtetoetuste andmise hiljemalt kalendriaasta 1. detsembriks. Lähtetoetus makstakse arsti pangakontole ühe kuu jooksul lähtetoetuse andmise otsuse tegemisest arvates.

(3) Lähtetoetuse suurus arvestatakse riigieelarves lähtetoetuseks ettenähtud eelarvevahendite kogusumma ja kalendriaastal lähtetoetuse saajate koguarvu jagatisena. Lähtetoetuse maksimaalseks suuruseks on lähtetoetuse ülemmäärale vastav summa.

(4) Lähtetoetuse ülemmäär sätestatakse iga-aastases riigieelarve seaduses.

(5) Lähtetoetust saanud arst on kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetuse, kui tema pidev töötamine või tegutsemine käesoleva seaduse § 541 lõigetes 2–4 nimetatud tingimustel lõpeb enne viie aasta möödumist toetuse saamisest. Töötamine või tegutsemine loetakse peatunuks lähtetoetust saanud arsti lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuskohustuse täitmise ajal ning arsti töötamise või tegutsemise kohustus pikeneb nimetatud aja võrra. Töötamine või tegutsemine loetakse pidevaks arsti töövõimetuse ajal või juhul, kui lähtetoetust saanud isiku eriarstina töötamise staaž käesoleva seaduse § 541 lõigetes 2–4 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga. Lähtetoetus tuleb maksta tagasi lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest arvates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast.

(6) Lähtetoetust saanud arst ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetust juhul, kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). Lähtetoetust saanud nimistu alusel tegutsev perearst ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud toetust juhul, kui tema tegevus perearstina lõpeb temast sõltumatutel asjaoludel.

(7) Sotsiaalminister kehtestab määrusega lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise korra.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 664 järgmises sõnastuses:

§ 664. Lähtetoetuse taotlemine 2012. aastal

Lähtetoetust võivad 2012. kalendriaastal taotleda arstid, kes omandavad käesoleva seaduse § 541 lõike 2 punktis 1 nimetatud eriarstiabi eriala ning lõpetavad residentuuri 2012. kalendriaastal.”

§ 2.  Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses (RT I, 03.03.2011, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad „osaletud ja puudutud tundide” sõnadega „osaletud päevade”;

2) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Tööandjale makstakse tööpraktika juhendamise eest juhendamistasu käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmete alusel. Juhendamistasu makstakse töötu tööpraktikal osaletud iga päeva eest esimesel kuul 100 protsenti, teisel kuul 75 protsenti ning kolmandal ja neljandal kuul 50 protsenti juhendamistasu päevamäärast. Juhendamistasu päevamäär on kaheksakordne töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäär tunnis.”;

3) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eesti Töötukassa hüvitab tööandjale pärast puudega isiku tööandja juures tööle või teenistusse asumist 50 kuni 100 protsenti töökoha ja -vahendi kohandamise maksumusest, lähtuvalt puudest tingitud takistuse kõrvaldamise kulu mõistlikkusest.”;

4) paragrahvi 20 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 34 punkti 1 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „vähemalt 40 tundi kestval”;

6) paragrahvi 34 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) töötul, kes osaleb käesoleva seaduse § 41 lõike 1 alusel kehtestatud tööhõiveprogrammis nimetatud tööturuteenustel, tööhõiveprogrammis sätestatud tingimustel ja korras.”;

7) paragrahvi 35 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 35 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Stipendiumi arvutatakse tööturuteenuse läbiviija esitatud andmete põhjal käesoleva seaduse §-s 34 nimetatud tööturuteenusel osaletud iga päeva eest stipendiumi päevamäära alusel.”;

9) paragrahvi 35 lõikes 6 asendatakse läbivalt sõna „tunnimäär” sõnaga „päevamäär” vastavas käändes;

10) paragrahvi 36 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) isikul, kes osaleb käesoleva seaduse § 41 lõike 1 alusel kehtestatud tööhõiveprogrammis nimetatud tööturuteenustel, tööhõiveprogrammis sätestatud tingimustel ja korras.”;

11) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõidu- ja majutustoetust makstakse käesoleva seaduse §-s 36 nimetatud tööturuteenusel osaletud iga päeva eest tööturuteenuse toimumise koha ja töötu elukoha vahemaa ning sõidu- ja majutustoetuse kilomeetri määra alusel, kuid mitte rohkem kui sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär päevas. Sõidu- ja majutustoetus arvestatakse tööturuteenuse toimumise koha ja töötu elukoha lühima kahekordse vahemaa alusel. Vahemaad alla 500 meetri ei arvestata.”;

12) paragrahvi 37 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 37 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sõidu- ja majutustoetuse määr ühe kilomeetri kohta ning sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär päevas kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Uued määrad ei või olla kehtivatest määradest väiksemad.”;

14) paragrahvi 40 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I, 03.03.2011, 16) § 222 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.”

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2012. aasta 1. juunil.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 2 ja 3 jõustuvad 2012. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json