Teksti suurus:

Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2011, 9

Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 01.11.2004 nr 320
RT I 2004, 74, 517
jõustumine 07.11.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2005RT I 2005, 46, 38111.09.2005
31.01.2008RT I 2008, 7, 5411.02.2008
11.12.2008RT I 2008, 57, 31701.01.2009
15.12.2011RT I, 21.12.2011, 301.01.2012

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 71 alusel.
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

1. peatükk «MOBILISATSIOONI RIIKLIKU KESKREGISTRI» ASUTAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 1.   Registri asutamine ja registri ametlik nimi

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Mobilisatsiooni riiklik keskregister» (edaspidi register) ja kehtestatakse registri pidamise põhimäärus.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärk on arvestuse pidamine kaitseväekohustuslaste, sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse ja mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi üle.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kaitseväekohustuslaste arvestuse pidamine toimub «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7 alusel kehtestatud korras.

§ 3.   Registri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad

  (1) Registri vastutav töötleja on Kaitseministeerium.

  (2) Registri volitatud töötlejad on Kaitseressursside Amet, Kaitseväe Peastaap ning kaitseringkondade staabid.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 4.   Registri väljatöötamise kulud

  Registri väljatöötamise kulud kaetakse riigieelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.

2. peatükk REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse kahetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

  (2) Esimese ehk kõrgema tasandi moodustavad Kaitseväe Peastaabi ja Kaitseressursside Ameti andmebaasid.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Teise tasandi moodustavad kaitseringkondade staapide andmebaasid.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (4) Igal tasandil töödeldakse ainult sellel tasandil vajalikku informatsiooni ja juurdepääs teise tasandi andmebaasidele puudub.
[RT I 2005, 46, 381 - jõust. 11.09.2005]

§ 6.   Registri koosseis

  (1) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaas;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  2) mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaas;
  3) digitaalsed kanderaamatud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

  (2) Sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaas sisaldab andmeid sõjaaja struktuuri kohta koos koosseisuga.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaasis on toodud ära kõigi mobilisatsiooni läbiviimiseks vajalike materiaalsete ressursside nomenklatuur ja koguselised andmed nende liikide kaupa koos andmetega nende asukoha ja ladustamise kohta.

  (4) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ning registrist väljastamise üle peavad volitatud töötlejad digitaalsetes kanderaamatutes, mis on kõigi registri tasandite andmebaaside juures.

  (5) Digitaalsetesse kanderaamatutesse kantakse järgmised andmed:
  1) registris kande muutmisel kande tegija ja aja kohta;
  2) registrist andmete väljastamisel väljastamise aja, väljavõtte saanud isiku ja väljastatud andmete kohta.

§ 7.   Varukoopia

  Registrist tehakse varukoopia, mida hoitakse kahjustumise eest kaitstud kohas. Varukoopiat kasutatakse kahjustunud registriandmete taastamiseks.

2. jagu Registrisse kantavad andmed, andmete esitajad ja andmete esitamise kord 

§ 8.   Sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaasi kantavad andmed
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (1) Andmed sõjaaja üksuste kohta:
  1) nimetus;
  2) kuuluvus;
  3) tüüpüksuse kood, mille alusel on sõjaaja üksus koostatud;
  4) üksuse tüüp;
  5) tase;
  6) kood;
  7) valmidusaste;
  8) staatus sõjaaja struktuuris;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  9) ettevalmistusaeg.

  (2) Andmed sõjaaja ametikohtade kohta:
  1) ametikoha kood;
  2) nimetus;
  3) kuuluvus;
  4) tüüp;
  5) arv;
  6) ametikoha palgaaste.

  (3) Ametikohale määratud isiku andmed:
  1) isikukood;
  2) isikule määratud sõjaaja arvestuskood;
  3) ametikohale määramise aeg;
  4) märkused ametikoha reorganiseerimise kohta;
  5) isiku ees- ja perekonnanimi;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  6) isiku auaste;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  7) isiku elukoha andmed ja sideandmed;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  8) isiku antropomeetrilised andmed;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  9) isiku haridusandmed;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  10) andmed juhilubade kohta;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  11) andmed mobilisatsiooni piirangu kohta;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  12) andmed õppekogunemisest vabastamise kohta.
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Andmed sõjaaja üksuse osaluse kohta sõjaaja tegevustes:
  1) projekti ja tegevuse nimetus;
  2) projekti ja tegevuse andmed, tegevuskoht;
  3) projekti ja tegevuse planeeritud alguskuupäev ning tegelik alguskuupäev;
  4) projekti ja tegevuse planeeritud lõppkuupäev ning tegelik lõppkuupäev;
  5) projekti ja tegevuse staatus.

  (5) Andmed tüüpüksuste kohta:
  1) tüüpüksuse number;
  2) tüüpüksuse versioon;
  3) tüüpüksuse kood;
  4) nimetus;
  5) kategooria;
  6) kuuluvus;
  7) tingmärk.

  (6) Andmed tüüpüksuste ametikohtade kohta:
  1) tüüpüksuse ametikoha kood;
  2) tüüp;
  3) nimetus;
  4) kuuluvus;
  5) arv;
  6) palgaastmed.

  (7) Andmed tüüpüksuse ja selle ametikohtade varustuse kohta:
  1) varustuse kood;
  2) varustuse nimetus;
  3) varustuse kogus;
  4) varustuse hind;
  5) varustuse komplekti kood ja tüüp;
  6) varustuse seotus ametikoha või sõjaaja üksusega.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 9.   Mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaasi kantavad andmed

  (1) Andmed materiaalse ressursi kohta:
  1) nimetus;
  2) kood STANAG 3151 järgi;
  3) kuuluvus klassi STANAG 3550 järgi;
  4) seotus struktuuriüksusega;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  5) liik (kaitseväe varad, lepingute alusel kasutusele võetav vara, mobilisatsioonivaru, muu riigivara ümberjaotamise korra alusel, sundkoormiste rakendamisel saadav vara);
  6) mõõtühik;
  7) kogus;
  8) mõõtühiku hind;
  9) soetamise kuupäev;
  10) määratud uuendamise kuupäev;
  11) viide andmetele teistes registrites.

  (2) Andmed materiaalse ressursi ladustamise kohta:
  1) ladustuskoht;
  2) lao kood;
  3) lao koordinaadid;
  4) andmed juriidilisest isikust ladustaja kohta (asutuse nimetus, lepingu number, lepingu kehtivus, muud lepingu andmed, kontaktisiku andmed, kasutuselevõtu/väljastamise tingimused);
  5) andmed füüsilisest isikust ladustaja kohta (personaalandmed, sundkoormise käsundi number, sundkoormise täiendavad andmed).

§ 10.   Arhiveerimine

  (1) Muudetud ja aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse «Arhiiviseaduses» sätestatud korras.

  (2) Arhiveeritud andmeid säilitatakse:
  1) sõjaaja üksuste isikkoosseisu komplekteerituse andmete osas – 10 aastat;
  2) mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmete osas – 10 aastat.

§ 11.   Registrisse kantavate andmete õiguslik režiim

  Registrisse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

§ 12.   Andmete esitajad teisel tasandil

  (1) Sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaasi esitavad kaitseringkondade staapidele andmeid reservõppekogunemiste ja täiendusõppe korraldajad ja läbiviijad.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaasi esitavad kaitseringkondade staapidele andmeid kaitseväe varade osas kaitseväe asutused ning Kaitseliidu Peastaap.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

§ 13.   Andmete esitajad esimesel tasandil

  (1) Sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaasi esitavad Kaitseväe Peastaabile andmeid kaitseringkondade staabid.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaasi esitavad andmeid:
  1) kaitseväe varade osas Kaitseväe Peastaabile kaitseringkondade staabid;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  2) lepingute alusel kasutusele võetava vara, ümberjaotamisele kuuluva riigivara ja riigikaitseliste sundkoormiste osas Kaitseressursside Amet;
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  3) mobilisatsioonivaru osas Kaitseväe Peastaap.
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  4) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  5) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 14.   Andmete esitamine ja registrisse kandmise kord

  (1) Volitatud töötleja võtab vastu ja muudab registris olevaid andmeid jooksvalt.

  (2) Volitatud töötleja on kohustatud kandma saadud andmed registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.

§ 15.   Alusdokumendid

  Registrisse andmete kandmise aluseks olevad dokumendid on:
  1) isiku sõjaaja ametikohale määramise, ümberpaigutamise ja vabastamise dokumendid;
  2) kinnitatud sõjaaja struktuur;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  3) sõjaaja väeüksuste ja nende allüksuste koosseisutabelid ja varustustabelid;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  4) sõjaaja üksuste mobilisatsiooni materiaalse ressursiga kaetuse kohta käiv dokumentatsioon;
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]
  5) mobilisatsioonivaru moodustamise korra ning mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise korra alusel koostatud dokumentatsioon;
  6) riigivara ümberjaotamise korra alusel väljaantud dokumentatsioon;
  7) sundkoormiste koondkava.

§ 16.   Andmete ristkasutus

  Andmete saamiseks tehakse päringuid järgmistest registritest:
  1) kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register;
  2) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  3) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  4) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  5) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  6) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  7) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  8) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  9) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  10) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  11) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  12) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  13) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  14) [Kehtetu - RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]
  15) Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riiklik register
[RT I, 21.12.2011, 3 - jõust. 01.01.2012]

§ 17.   Ebaõigete andmete parandamine ja sellest informeerimine

  (1) Kui registrile esitatud andmed on ilmselt ebaõiged või on vastuolus registrile varem esitatud andmetega, teatab volitatud töötleja sellest andmete esitajale.

  (2) Pärast teate saamist esitatud andmete ebaõigsuse kohta on andmete esitaja kohustatud tagama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavate andmete esitamise kümne tööpäeva jooksul.

  (3) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni. Volitatud töötleja on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist registris olevad ebaõiged andmed parandama.

  (4) Volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigeid andmeid saanuid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul pärast andmete parandamist registris.

3. jagu Registri andmete kaitse, juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine registrist 

§ 18.   Registri andmete kaitse ja salastatuse tase

  (1) Registri andmete kaitse toimub vastavalt «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele» ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I 2008, 7, 54 - jõust. 11.02.2008]

  (2) Sõjaaja ametikohtade isikkoosseisuga komplekteerituse andmebaasi andmed on «SALAJASE» tasemega riigisaladus.
[RT I 2008, 57, 317 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Mobilisatsiooni läbiviimiseks vajaliku materiaalse ressursi andmebaasi andmed on «SALAJASE» tasemega riigisaladus.

§ 19.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on asutusel või isikul, kellel on selleks seadusest või seaduse alusel antud õigusaktist tulenev õigus.

  (2) Registri andmetele juurdepääsu alused, juurdepääsu sulgemine ja juurdepääsuloa andmine, andmisest keeldumine või tühistamine toimub «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» ning selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras.
[RT I 2008, 7, 54 - jõust. 11.02.2008]

§ 20.   Andmete väljastamine registrist

  (1) Andmeid väljastatakse registrist kirjaliku päringu alusel põhjendatud huvi olemasolul, vastavalt teadmisvajadusele.

  (2) Registri andmete väljastamine registreeritakse registri digitaalsetes kanderaamatutes.

  (3) Registrist väljastatakse andmeid tasuta.

4. jagu Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja registri likvideerimise kord 

§ 21.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses» ning selle alusel kehtestatud õigusaktides määratud asutused vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 7, 54 - jõust. 11.02.2008]

  (2) Registri pidamisel puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puudused määratud tähtaja jooksul.

§ 22.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest registri vastutava töötleja eelarve kaudu.

§ 23.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.
[RT I 2008, 7, 54 - jõust. 11.02.2008]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 24.   Määruse rakendamine

  Register võetakse kasutusele 1. jaanuarist 2005. a.

/otsingu_soovitused.json