Teksti suurus:

Advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
11.12.2012 otsus nr 196

Advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2012

§ 1.  Advokatuuriseaduse muutmine

Advokatuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 kolmandast lausest jäetakse välja sõnad „ja vandeadvokaadi vanemabid”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Advokaat võib üldkogul osaleda ka esindaja kaudu, volitades selleks teist hääleõiguslikku advokaati enda nimel üldkogul osalema ja hääletama. Üks advokaat ei või samal üldkogul esindada rohkem kui kahte advokaati.”;

3) paragrahvi 12 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„5) nimetab kutsesobivuskomisjoni advokaatidest liikmed ja nende asendusliikmed;
6) otsustab kutsesobivuskomisjoni otsuse alusel advokatuuri vastuvõtmise ja vandeadvokaadi kutsenimetuse andmise;”;

4) paragrahvi 17 lõikes 6 ning § 33 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „isikuomadusi” sõnaga „isiksuseomadusi”;

5) paragrahvi 21 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „avatakse advokaaditoimik,” sõnadega „mida peetakse elektrooniliselt ja”;

6) paragrahvi 22 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, vandeadvokaadi vanemabid”;

7) paragrahvi 22 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „§ 21 lõike 2 punktides 2–8” tekstiosaga „§ 21 lõike 2 punktides 2, 6 ja 7”;

8) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kes on aus ja kõlbeline ning advokaaditööks vajalike võimete ja isiksuseomadustega.”;

9) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 26 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vandeadvokaadiks võib kirjaliku avalduse alusel saada advokatuuri liige, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja tegutsenud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina.”;

11) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui isik on vahetult enne advokatuuri astumist vähemalt kaks aastat järjest töötanud ameti- või töökohal, millele asumisel on nõutav õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon, võib advokatuuri juhatus lubada ta vandeadvokaadieksamile, kui ta on vähemalt ühe aasta järjest tegutsenud vandeadvokaadi abina.

(12) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul eksamile lubamisel arvestatakse töötamise aega alates samas lõikes nimetatud kvalifikatsiooni omandamisest.”;

12) paragrahvi 26 lõikes 31 asendatakse sõnad „Euroopa Kohtu esimese astme kohtus” sõnadega „Euroopa Liidu Üldkohtus”;

13) paragrahvi 29 lõike 3 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kuus advokatuuri juhatuse nimetatud vandeadvokaati ja nende kaks asendusliiget;
2) kaks kohtunike täiskogu valitud kohtunikku ja nende kaks asendusliiget;
3) justiitsministri määratud Justiitsministeeriumi esindaja ja tema asendusliige;
4) prokuröride üldkogu valitud riigiprokurör ja tema asendusliige;
5) Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu määratud õigusteadlane ja tema asendusliige.”;

14) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõna „isikuomaduste” sõnaga „isiksuseomaduste”;

15) paragrahvi 31 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Advokaadieksamid on vandeadvokaadi abi eksam ja vandeadvokaadieksam.

(3) Advokaadieksam korraldatakse vajaduse järgi, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Advokaadieksamite sagedus ja muud korralduslikud küsimused sätestatakse advokatuuri kodukorras.”;

16) paragrahvi 32 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Advokaadieksam võib koosneda suulisest ja kirjalikust osast.

(2) Advokaadieksami suulise ja kirjaliku osa täpsem korraldus sätestatakse advokatuuri kodukorras.”;

17) paragrahvi 32 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Advokatuuri astuja isiksuseomaduste sobivust advokaaditegevuseks hinnatakse eksami ja selle käigus toimuva vestluse alusel. Isiksuseomaduste sobivust hinnates võib kutsesobivuskomisjon arvestada ka muid advokaadi ülesannete täitmiseks olulisi andmeid advokatuuri astuja isiku kohta, muu hulgas võib kutsesobivuskomisjon teha järelepärimisi ning küsida patrooni arvamust.”;

19) paragrahvi 33 lõike 1 teine lause jäetakse välja;

20) paragrahvi 33 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui eksamineeritav on saanud mitterahuldava hinde vähemalt ühe eksamiosa eest, siis ei ole eksam sooritatud.”;

21) paragrahvi 341 lõikes 3 asendatakse sõnad „Vandeadvokaat ja vandeadvokaadi vanemabi” sõnaga „Advokaat”;

22) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) vandeadvokaadi abi ei soorita vandeadvokaadieksamit kolmandal katsel;”;

23) paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 42. Vandeadvokaadi abi õiguspädevus

(1) Vandeadvokaadi abil on vandeadvokaadi õiguspädevus seadusega piiratud ulatuses.

(2) Vandeadvokaadi abi ei ole pädev täitma käesoleva seaduse § 41 lõike 1 punktides 6 ja 7 nimetatud ülesandeid ning esindama või kaitsma klienti Riigikohtus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(3) Vandeadvokaadi abi võib käesoleva seaduse § 41 lõike 1 punktis 6 nimetatud ülesandeid täita advokatuuri juhatuse igakordsel loal.

(4) Vandeadvokaadi abi võib õigusteenust osutada üksnes vandeadvokaadist patrooni juhendamisel.”;

24) paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kohtumenetluses esindamise kohta peab välisriigi advokaat esitama sellekohase teatise advokatuuri juhatusele.”;

25) seadust täiendatakse §-ga 823 järgmises sõnastuses:

§ 823. Vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaadi vanemabi üleminekusätted

(1) Vandeadvokaadi vanemabid peavad sooritama vandeadvokaadieksami ja vajaduse korral korduseksami hiljemalt 2018. aasta 28. veebruaril.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajani säilib vandeadvokaadi vanemabil õigus kasutada senist kutsenimetust ja tegutseda enne 2013. aasta 1. märtsi kehtinud vandeadvokaadi vanemabi pädevusega, sealhulgas omada hääleõigust üldkogul.

(3) Kui vandeadvokaadi vanemabi ei soorita vandeadvokaadieksamit käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ajaks, arvatakse ta vandeadvokaadi abiks.

(4) Enne 2013. aasta 1. märtsi vandeadvokaadi abi eksami sooritanud isikud võivad vandeadvokaadieksami sooritada pärast kaheaastast tegutsemist vandeadvokaadi abina.”

§ 2.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduse § 97 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, vandeadvokaadi vanemabid”.

§ 3.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 507 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Jõustunud kohtulahendi täitmiseks on Euroopa vahistamismäärust pädev esitama kohtulahendit täitmisele pöörav maakohus.”

§ 4.  Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 56 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja vandeadvokaadi vanemabi”;

2) paragrahvi 57 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „vandeadvokaadi vanemabi,”;

3) paragrahvi 71 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja vandeadvokaadi vanemabile”.

§ 5.  Prokuratuuriseaduse muutmine

Prokuratuuriseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) valib Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni riigiprokurörist liikme ja tema asendusliikme;”;

2) paragrahvi 15 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, vandeadvokaadi vanemabina”;

3) paragrahvi 15 lõikes 5 asendatakse sõnad „, vandeadvokaadina või vandeadvokaadi vanemabina” sõnadega „või vandeadvokaadina”.

§ 6.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 14. Pankrotihalduri reklaam”;

2) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pankrotihalduril on keelatud end ja oma tegevust reklaamida, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti. Pankrotihaldurit käsitatakse pankrotiseaduse tähenduses.”;

3) paragrahvi 14 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

5) seaduse 4. peatükki täiendatakse §-ga 291 järgmises sõnastuses:

§ 291. Advokaadi, vandetõlgi ja patendivoliniku reklaam

Advokaadil, advokaadiühingul, vandetõlgil, patendivolinikul ja patendivoliniku äriühingul on lubatud oma tegevust reklaamida, kui reklaam ei ole vastuolus kutse-eetika nõuetega ja reklaam ei kutsu üles lepingut sõlmima. Advokaati ja advokaadiühingut käsitatakse advokatuuriseaduse tähenduses, vandetõlki vandetõlgi seaduse tähenduses ning patendivolinikku ja patendivoliniku äriühingut patendivoliniku seaduse tähenduses.”

§ 7.  Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (RT I, 29.06.2012, 3) § 2 punktis 59 asendatakse sõna „kuulutamisest” sõnaga „kättetoimetamisest”.

§ 8.  Saneerimisseaduse muutmine

Saneerimisseaduse § 15 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „vandeadvokaadi vanemabi,”.

§ 9.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustiku § 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 72 järgmises sõnastuses:

„72) Eesti Advokatuuri aukohtu jõustunud otsus;”.

§ 10.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. märtsil.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 3 ja 7 jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json