Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2012 otsus nr 207

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.12.2012

§ 1.  Keskkonnatasude seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) 25 protsenti 2011. aastal kehtinud tasumäärast kaevandusala asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse, kui maavaravaru kaevandatakse käesoleva lõike punktis 1 nimetamata piirkonnas asuvas üleriigilise tähtsusega maardlas;”;

2) paragrahvi 13 lõike 2 punkti 2 täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhul;”;

3) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) 25 protsenti 2011. aastal kehtinud vee erikasutusõiguse tasumäärast kaevandusala asukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse, kui vett pumbatakse välja üleriigilise tähtsusega maardlates asuvatest karjääridest ja kaevandustest;
4) käesoleva lõike punktis 3 nimetatud osa ületavast vee erikasutusõiguse tasu summast – 100 protsenti riigieelarvesse.”;

4) paragrahvi 681 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Aruandeperioodile, mis algas enne 2013. aasta 1. jaanuari, ja selle kohta koostatud aruandele kohaldatakse käesoleva seaduse § 13 sätteid enne 2013. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsioonis.”

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json