Teksti suurus:

Ametnike värbamise ja valiku kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2012, 36

Ametnike värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 19.12.2012 nr 113

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.  Kohaldamisala

  Määrust kohaldatakse ministeeriumide ja nende valitsemisalas olevate ametiasutuste ning Riigikantselei ametnike värbamisel ja valikul, välja arvatud avaliku teenistuse seaduse § 10 lõikes 2 nimetatud ametnike värbamisel. Avaliku teenistuse seaduse § 10 lõikes 4 nimetatud ametiasutuste ametnike värbamisel on määrus soovituslik.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

  (1) Vaba ametikoht täidetakse konkursi korras, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

  (2) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega ametikoha täitmiseks võib kuulutada välja ühe konkursi, lisades konkursikuulutusse sellekohase teabe.

  (3) Avaliku teenistuse kesksel veebilehel avaldatud konkursikuulutus peab sisaldama:
  1) ametiasutuse ja ametikoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavaid nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormusega töötamise korral koormuse suurust;
  6) määratud ajaks ametikohale nimetamise korral teenistustähtaega;
  7) ametikoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

  (4) Konkursikuulutuse avaldab vaba ametikohta täitev ametiasutus.

§ 3.  Valiku tegemine ja paremusjärjestuse koostamine

  (1) Konkursil osalevate kandidaatide vabale ametikohale sobivuse hindamisel osaleb vähemalt vabale ametikohale valitava ametniku vahetu juht ja ametiasutuse personalitöötaja või personalitöö eest vastutav isik. Vajaduse korral moodustatakse konkursikomisjon.

  (2) Enne kandidaatide ametikohale nimetamiseks esitamist võib mitmest teenistusülesannete täitmiseks vajalikele nõuetele vastavast kandidaadist koostada paremusjärjestuse. Paremusjärjestusse lisatavate kandidaatide arvu ning pingerea otsustavad konkursi korraldajad. Paremusjärjestus vormistatakse kirjalikult.

  (3) Mitme olulises osas ühesuguste teenistusülesannetega ametikoha täitmisel ühe konkursiga koostatakse kandidaatidest üks ühine paremusjärjestus.

  (4) Konkursi lõppedes esitatakse ametisse nimetamise õigust omavale isikule ametikohale nimetamiseks üks või mitu kandidaati või loobutakse avaliku teenistuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud juhul kandidaadi esitamisest.

  (5) Kandidaadil on õigus saada konkursikuulutuses märgitud kontaktisikult selgitusi ja põhjendusi värbamise ja valiku tegemise ning teda puudutavate otsuste kohta.

§ 4.  Ametiasutuse ametnike värbamise ja valiku korra kehtestamine

  Ametiasutuse juhi või tema volitatud isiku kehtestatud ametnike värbamise ja valiku kord peab sisaldama vähemalt:
  1) ametiasutuse sisest pädevuse jaotust konkursi korraldamisel, sealhulgas kontaktisiku ja konkursi korraldamise eest vastutava isiku määramise korda;
  2) konkursi korraldamise korda;
  3) konkursikuulutuse avaldamise korda;
  4) konkursiga seonduva informatsiooni vormistamise ja avalikustamise korda;
  5) konkursi luhtunuks tunnistamise korda.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json