Teksti suurus:

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2013, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2013 otsus nr 342

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2013

§ 1.  Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmine

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse sõnad „§ 12 lõikes 2” sõnadega „§ 32 lõikes 1”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punktist 3 jäetakse välja sõnad „ja ülalpidamisel olev”;

3) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Politsei- ja Piirivalveamet võib turvalisena määratleda päritoluriigi või kolmanda riigi osa.”;

4) paragrahvi 18 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab läbi varjupaigataotluse, mille läbivaatamise eest on vastutavaks riigiks määratud Eesti Vabariik vastavalt välislepingule või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud) (ELT L 180, 29.06.2013, lk 31–59).”;

5) paragrahvi 19 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tagakiusamise ja tõsise ohu allikatena käsitatakse:
1) riiki;
2) riiki või selle osa juhtivaid erakondi või organisatsioone;
3) mitteriiklikke ühendusi, kui riik, rahvusvahelised organisatsioonid või riiki või selle osa juhtivad erakonnad või organisatsioonid ei saa või ei taha pakkuda kaitset tagakiusamise või tõsise ohu eest.”;

6) paragrahvi 21 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) muu riik on vastavalt välislepingule või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 604/2013 vastutav varjupaigataotluse läbivaatamise eest;”;

7) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välislepingust või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 604/2013 tulenevate toimingute tegemist korraldab Politsei- ja Piirivalveamet, kui välisleping või Euroopa Liidu õigusakt ei sätesta teisiti.”;

8) paragrahvi 361 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) isiku üleandmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 604/2013 sätestatud korras.”;

9) paragrahvi 39 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveamet võib pikendada pagulasele antud elamisluba kolmeks aastaks, kui asjaolud, mis tingisid elamisloa andmise, ei ole ära langenud ega esine elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevat asjaolu.

(2) Politsei- ja Piirivalveamet võib pikendada täiendava kaitse saajale antud elamisluba kaheks aastaks, kui asjaolud, mis tingisid elamisloa andmise, ei ole ära langenud ega esine elamisloa kehtetuks tunnistamise aluseks olevat asjaolu.”;

10) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse sõnad „käesoleva seaduse §-s 12 nimetatud vastuvõtukeskuses” sõnadega „varjupaigataotlejate majutuskeskuses”;

11) paragrahvi 62 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Elamisloa taotlejat võib halduskohtuniku loal kinni pidada ja kohustada kinnipidamiskeskuses viibima järgmistel juhtudel:
1) elamisloa taotleja on korduvalt või tõsiselt rikkunud varjupaigataotlejate majutuskeskuse või Sotsiaalministeeriumi määratud koha sisekorraeeskirju;
2) elamisloa taotleja viibimine kinnipidamiskeskuses on vajalik riigi julgeoleku ja avaliku korra kaitsmise huvides.”;

12) paragrahvi 75 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Täiskasvanud rahvusvahelise kaitse saajale on Eestis viibimise ajal tagatud juurdepääs üldharidussüsteemile, täiendus- ja ümberõppele Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elavate kolmandate riikide kodanikega samadel alustel.

(62) Alaealisele rahvusvahelise kaitse saajale on Eestis viibimise ajal tagatud juurdepääs haridussüsteemile Eesti kodanikega samadel tingimustel.”;

13) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 07.08.2001, lk 12–23);
nõukogu direktiiv 2003/9/EÜ, millega sätestatakse varjupaigataotlejate vastuvõtu miinimumnõuded (ELT L 31, 06.02.2003, lk 18–25);
nõukogu direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT L 251, 03.10.2003, lk 12–18);
nõukogu direktiiv 2004/83/EÜ miinimumnõuete kohta, mida kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad täitma, et saada pagulase või muul põhjusel rahvusvahelist kaitset vajava isiku staatus, ja antava kaitse sisu kohta (ELT L 304, 30.09.2004, lk 12–23), muudetud direktiiviga 2011/95/EL (ELT L 337, 13.12.2011, lk 9–26).”.

§ 2.  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse muutmine

Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) rahvusvahelise kaitse saaja, kes viibib Eestis tähtajalise elamisloa alusel.”.

§ 3.  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmine

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 12 lõikes 5 asendatakse sõnad „§ 12 lõikes 2” sõnadega „§ 32 lõikes 1”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 6, 7 ja 8 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json