Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2016, 26

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemise ja muutmise täpsustatud kord, käitlemisloa taotluse ja käitlemisloa täpsustatud nõuded

Vastu võetud 16.12.2016 nr 70

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 202 alusel.

§ 1.   Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa  kohustuslikkus

  Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa (edaspidi käitlemisluba) omamine on kohustuslik atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 197 nimetatud juhtudel.

§ 2.   Käitlemisloa taotlemise täpsustatud kord ja käitlemisloa taotluse täpsustatud nõuded

  (1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegelev isik esitab Keskkonnaametile (edaspidi loa andja) käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 1 nõutud andmetega.

  (2) Jäätmeluba omav jäätmekäitleja, kes kogub 3 kg või enam või 5 süsinikdioksiidi ekvivalenti või enam fluoritud kasvuhoonegaasi jahutus-, kliimaseadmetest või soojuspumpadest, esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 1 nõutud andmetega.

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegelev isik esitab loa andjale käitlemisloa taotluse käesoleva määruse lisas 2 nõutud andmetega.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud andmed esitatakse läbi majandustegevuse registri või posti teel.

  (5) Kui loa taotleja käsutuses olev töötaja omab Euroopa Liidu teises liikmesriigis antud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 194 lõikes 2 nimetatud Euroopa Komisjoni määrustega reguleeritud tegevusvaldkondade töötaja sertifikaati, lisab loa taotleja käitlemisloa taotlusele selle sertifikaadi tõlke, mis vastab atmosfääriõhu kaitse seaduse § 196 nõuetele.

§ 3.   Käitlemisloa taotluse läbivaatamise täpsustatud nõuded

  Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade või tuletõrjeseadmete käitlemisloa taotlust menetledes lähtub loa andja järgmistest eeldustest:
  1) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade või tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku üks töötaja teeb taotletavaid käitlemistoiminguid kuni 1900 töötundi aastas;
  2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade või tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku töötaja teeb kuni 100 fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava toote, seadme või süsteemi lekkekontrolli aastas;
  3) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade või tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku ühe töötaja kohta peab loa taotlejal olema vähemalt üks komplekt töövahendeid. Jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisel sõltub vajalike töövahendite nimekiri käitlemistoimingutest, milleks käitlemisluba taotletakse.

§ 4.   Käitlemisloa täpsustatud nõuded

  (1) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse olenevalt loa taotleja rakendatavate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest, kui suure fluoritud kasvuhoonegaasi kogusega jahutus-, kliimaseadmeid või soojuspumpasid käitlemisloa omaja (edaspidi loa omaja) käidelda tohib:
  1) kuni 3 kg või hermeetiliselt suletud ja vastavalt märgistatud seadmete puhul kuni 6 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad või nende sisaldamise võimalusega paiksed jahutus-, kliimaseadmeid või soojuspumpasid;
  2) fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad või nende sisaldamise võimalusega paiksed jahutus-, kliimaseadmeid või soojuspumpasid, olenemata nendes seadmetes sisalduvast fluoritud kasvuhoonegaasi kogusest.

  (2) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete jahutus-, kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale märgitakse olenevalt taotletavatest käitlemistoimingutest, loa taotleja käsutuses olevate töötajate pädevusest ning töövahenditest ja -meetoditest üks, mitu või kõik järgmised käitlemistoimingud:
  1) paigaldamine;
  2) remont, hooldamine ja teenindamine;
  3) lekkekontroll, mis sisaldab jahutuskontuuri avamist;
  4) lekkekontroll, mis ei sisalda jahutuskontuuri avamist;
  5) aine kogumine;
  6) seadmete kasutuselt kõrvaldamine.

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate või nende sisaldamise võimalusega paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloale kantakse käitlemistoimingutena nimetatud tuletõrjeseadmete paigaldamine, remont, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli tegemine ja fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine neist seadmetest ja kasutamiselt kõrvaldamine.

  (4) Käitlemisload kantakse majandustegevuse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamise kord

  Majandustegevusega seotud asjaolude muutumisest teatamine toimub majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 30 kohaselt.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlus

Lisa 2 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisega tegeleva isiku käitlemisloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json