Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2016, 31

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 20.12.2016 nr 72

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruses nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kõveriku Avinurme vallas Lepiksaare külas;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tolmu Avinurme vallas Lepiksaare ja Kõrve külas;”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) Paadenurme Avinurme vallas Paadenurme, Maetsma ja Kiissa külas;”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Kuuse-Jaani Iisaku vallas Lõpe ja Taga-Roostoja külas;”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) Pasuna Tudulinna vallas Peressaare ja Kiissa külas;”;

6) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 16–34 järgmises sõnastuses:

„16) Jalastu Sonda vallas Nüri külas ja Lüganuse vallas Sirtsi külas;
17) Jõemaa Mäetaguse vallas Metsküla külas;
18) Jõemetsa Avinurme vallas Kõrve külas ja Lohusuu vallas Jõemetsa külas;
19) Kaanisoo Sonda vallas Nüri külas;
20) Koolma Lüganuse vallas Piilse ja Virunurme külas;
21) Mihklimurru Tudulinna vallas Oonurme külas;
22) Murru Tudulinna vallas Kellassaare külas;
23) Muru Avinurme vallas Maetsma ja Kiissa külas;
24) Mädamänniku Iisaku vallas Lõpe külas;
25) Mäe Mäetaguse vallas Metsküla külas;
26) Nissipõllu Mäetaguse vallas Metsküla külas;
27) Nüri Sonda vallas Nüri külas;
28) Ojadevahe Avinurme vallas Kiissa külas ja Tudulinna vallas Kellassaare külas;
29) Pärnamäe Tudulinna vallas Peressaare, Oonurme ja Kellassaare külas;
30) Põldemasaare Tudulinna vallas Oonurme külas;
31) Roogendiku Tudulinna vallas Roostoja külas;
32) Saarevälja Mäetaguse vallas Metsküla külas;
33) Suuremurru Iisaku vallas Lõpe ja Tammetaguse külas;
34) Võhkassaare Tudulinna vallas Oonurme külas ja Lüganuse vallas Koolma külas.”;

7) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9–14 järgmises sõnastuses:

„9) Aadumäe Laekvere vallas Paasvere külas;
10) Kastevälja Rägavere vallas Viru-Kabala ja Uljaste külas;
11) Matsi Rägavere vallas Uljaste külas;
12) Miila Rägavere vallas Uljaste ja Miila külas;
13) Udriku Vinni vallas Palasi külas;
14) Uljaste-Liiva Rägavere vallas Uljaste külas.”;

9) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Kaukvere külas ja Ida-Viru maakonnas Tudulinna vallas Oonurme külas võetakse kaitse alla Kaukvere lendorava püsielupaik.”;

10) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse. Aadumäe ja Mihklimurru püsielupaiga maa-ala kuulub sihtkaitsevööndisse.”;

11) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine;
2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
3) jahipidamine;
4) kalapüük;
5) telkimine ja rahvaürituse korraldamine;
6) lõkke tegemine püsielupaiga valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
7) sõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga ka radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
8) maastikusõiduki ja ujuvvahendiga sõitmine.”;

12) paragrahvi 4 lõiked 4–6 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, sh kujundusraie ja muud lendorava elutingimuste säilitamiseks vajalikud tegevused;
3) tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.”;

14) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Püsielupaiga piiranguvööndis on püsielupaiga valitseja nõusolekul lubatud:
1) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
3) lageraie tingimusel, et lageraielangi pindala on kuni 0,5 hektarit ja laius kuni 30 meetrit ning kavandatavat lageraielanki ümbritseb vähemalt 60 meetri raadiuses metsamaal püsielupaiga piires puistu kõrgusega vähemalt 15 meetrit;
4) rajatise, kaasa arvatud ajutise rajatise püstitamine.”;

15) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Piiranguvööndis on raied lubatud 1. septembrist 15. märtsini, v.a valgustus- ja kujundusraie, millel ajaline piirang puudub.”;

16) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Piiranguvööndis tuleb valik-, valgustus- ja harvendusraiel arvestada järgmisi tingimusi:
1) lehtpuude osakaal puistu esimeses rindes ei tohi jääda alla 15%;
2) kui haava osakaal puistus on alla 15%, tuleb säilitada kõik haavad ning kõik neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud;
3) kui haava osakaal puistus on üle 30%, siis tuleb kujundada segapuistu haava osakaaluga vähemalt 15%, kusjuures säilitada tuleb kõik üle 50 aasta vanused haavad ja õõnsustega haavad ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud.”;

17) esimene normitehniline märkus tunnistatakse kehtetuks;

18) teine normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

2 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.”;

19) määrust täiendatakse kolmanda normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

3 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2, 4–9 ja 11–13 ning sama paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju linnu- ja loodusalade kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.
Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.”;

20) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaartidega1 (lisatud);

21) määruse lisas asendatakse Adraku, Kõveriku, Tolmu, Paadenurme, Lõpe, Kuuse-Jaani, Kivistiku, Pasuna, Peressaare, Küüska, Kaukvere, Palasi ja Kõrma püsielupaiga kaardid käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega (lisatud).

§ 2.   Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise ja püsielupaikade kaitse alla võtmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 16.05.2016. a käskkirjaga nr 1-2/16/467 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.   Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Uute püsielupaikade kaardid

Lisa 2 Ümbertsoneeritavate püsielupaikade kaardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json