Teksti suurus:

Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 3

Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 86

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 7 lõike 2 ja § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Teatamine toetusõiguse üleandmisest võõrandamise teel

  (1) Isik, kes on omandanud täiendava otsetoetuse toetusõiguse (edaspidi toetusõigus) võõrandamise teel, esitab võõrandamiskokkuleppe kohta teate Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt koos asjakohase üleminekutoetuse taotlusega.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teade sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) toetusõiguse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) toetusõiguse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) üleantava toetusõiguse nimetus;
  4) üleantavate toetusõiguste arv;
  5) toetusõiguse üleandja ja ülevõtja kinnitus toetusõiguse üleandmise kohta.

§ 2.   Teatamine toetusõiguse üleandmisest pärimise korral

  Täiendava otsetoetuse toetusõigust pärima õigustatud isik esitab PRIA-le elektrooniliselt pärimist tõendavad dokumendid PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt koos asjakohase üleminekutoetuse taotlusega.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 20. veebruari 2015. a. määrus nr 19 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamise kord ja vorm” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json