Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 7

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruse nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 70

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 34 lõike 2 alusel.

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määruses nr 39 „Raudtee tehnokasutuseeskirja kinnitamine” tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 3.5 asendatakse tekstiosa „2018. aasta” tekstiosaga „2022. aasta”;

2) punkt 3.7 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja” punktid 138–1382 sõnastatakse järgmiselt:

„138. Veduri, mootorrongi ja iseliikuva eriveeremi juhiruumis peavad olema rongiliikluse raadioside seadmed, vedurijuhi valvsuskontrolliseade koos autostopiseadmega ja liikumisel ettenähtud parameetreid registreeriv kiirusmeerik või selle puudumisel pardaarvuti. Käesoleva lõike nõuded ei kohaldu juhtratastega eriveeremile, välja arvatud rongiliikluse raadioside seadmete olemasolu kohustuse osas.

Veduri automaatsignalisatsiooni teeseadmetega varustatud raudteeinfrastruktuuril liikuvad vedurid ja mootorrongid peavad olema varustatud veduri automaatsignalisatsiooni pardaseadmetega ja muude raudtee valdaja kehtestatud ohutusseadmetega. Veduri automaatsignalisatsiooni seadmed peavad näitama teeseadmete edastatud lähenevate teefooride signaalide informatsiooni juhiruumis asuval vedurifooril. Paigaldatavad veeremi automaatsignalisatsiooni pardaseadmed peavad välistama autoriseerimata isikute võimaluse raudteeveeremiga liikumiseks.

Veduri, mootorrongi ja iseliikuva eriveeremi juhiruumis asuv pardaarvuti või kiirusmeerik peab salvestama vähemalt järgmised parameetrid:
1) liikumiskiirus;
2) sõidusuund ja teepikkus;
3) rõhk pidurisüsteemis;
4) veduri automaatsignalisatsiooniseadmete korral foorinäit;
5) vedurijuhi valvsuskontroll;
6) kellaaeg ja pardaarvuti korral kuupäev.

Veduri, mootorrongi ja iseliikuva eriveeremi juhi valvsuskontrolliseade peab tagama raudteeveeremi juhi valvsuse kontrolli ning autostopiseade rakenduma ja peatama veeremi lühima võimaliku aja jooksul, rakendudes järgmistes olukordades:
1) veduri automaatsignalisatsiooniseadmete olemasolul veeremil teefoori keelavast signaalist möödumisel, välja arvatud lubatud reguleeritud juhtudel;
2) vedurijuhi valvsuse kaotusel;
3) veduri automaatsignalisatsiooniseadme vedurifoori näidust tuleneva veeremi lubatud maksimaalse kiiruse ületamisel;
4) raudteeveeremi liikumise korral, juhul kui raudteeveeremi juht ei viibi juhikabiinis.

Veeremi turvangu- ja sideseadmete kasutamise, remondi ja tehnohoolduse juhendi kehtestab veeremi valdaja, kooskõlastades selle asjakohase raudtee valdajaga.

1381. Veduri ja mootorrongi automaatsignalisatsiooniseadmega koos töötav vedurijuhi valvsuskontrolliseadme valvsuskontroll peab rakenduma sõltuvalt veeremi sõidukiirusest ja teefooride näitudest vähemalt järgmiste intervallide tagant:

Vedurifooris kuvatav
parameeter

Lubatud piirkiirus
(kuni 120 km/h)

Lubatud piirkiirus
(kuni 140 km/h)

Lubatud piirkiirus
(kuni 160 km/h)

Valvsuskontrolli intervall
kiirusel kuni 120 km/h

Valvsuskontrolli intervall
kiirusel 120–160 km/h

Foorinäitude muutumine

Alati, kohe

Alati, kohe

Punane-kollane tuli

50 km/h

60 km/h

60 km/h

20–40 s

15–30 s

Punane tuli

20 km/h

20 km/h

20 km/h

20–40 s

15–30 s

Kollane tuli

80 km/h

80 km/h

90 km/h

20–40 s

15–30 s

Valge tuli (PAB/KTB piirkond)

120 km/h

140 km/h

160 km/h

60–90 s

30–45 s

Roheline tuli (AB ja PAB/KTB piirkonnad)

120 km/h

140 km/h

160 km/h

60–90 s

30–45 s

Lubatud kiiruse ületamine

5 km/h

Alati, kohe

1382. Kui iseliikuva eriveeremi konstruktsiooni eripära tõttu ei ole juhiruumi võimalik paigaldada liikumisel ettenähtud parameetreid registreerivat kiirusmeerikut või pardaarvutit ja vedurijuhi valvsuskontrolliseadet koos autostopiseadmega, ei ole iseliikuval eriveeremil rongiliikluseks avatud jaama vahel lubatud iseseisvalt liigelda.”;

4) määrusega kinnitatud „Raudtee tehnokasutuseeskirja” lisa 1 punkti 27 alapunkt 2 ja joonis 41a tunnistatakse kehtetuks.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json