Teksti suurus:

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, ravikindlustuse seaduse ja ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 11

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, ravikindlustuse seaduse ja ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 13.12.2017 nr 46

Määrus kehtestatakse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 8 lõike 5, ravikindlustuse seaduse § 42 lõigete 13 ja 2 ning ravimiseaduse § 28 lõike 1, § 33 lõike 7 ja § 79 lõike 1 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. aasta määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” muutmine

Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. aasta määruse nr 116 „Immuniseerimise korraldamise nõuded” § 41 lõigetes 1 ja 14 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Eesti Haigekassa” vastavas käändes.

§ 2.   Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. aasta määruse nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. aasta määruses nr 36 „Ravimiregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2 ja §-s 10 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Eesti Haigekassa”;

2) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Eesti Haigekassa poolt andmete registrisse kandmise alusdokumendid

Eesti Haigekassa andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
1) ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus;
2) ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus;
3) ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 4 alusel Eesti Haigekassa ja ravimitootja või ravimi müügiloa hoidja või tema esindaja vahel sõlmitud hinnakokkulepe.”;

3) paragrahvi 9 lõiget 5 täiendatakse punktiga 72 järgmiselt:

„72) enimkasutatud toimeainega retseptiravimi pakendi infolehe tõlge vene ja inglise keelde;”.

§ 3.   Sotsiaalministri 2. septembri 2004. aasta määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 2. septembri 2004. aasta määruse nr 106 „Ravimite hulgimüügi ostuhindade edastajad, ravimite hulgimüügi ostuhindade edastamise tingimused ja kord” § 2 lõikes 2, § 3 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas ja lõike 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium” sõnadega „Eesti Haigekassa” vastavas käändes.

§ 4.   Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. aasta määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” muutmine

Sotsiaalministri 4. märtsi 2005. aasta määruse nr 38 „Ravimite hulgiostu õigust omavate isikute nimekiri” § 5 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Sotsiaalministri 18. novembri 2010. aasta määruse nr 74 „Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad” muutmine

Sotsiaalministri 18. novembri 2010. aasta määruses nr 74 „Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 2 ja § 5 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna „Sotsiaalministeeriumile” sõnadega „Eesti Haigekassale”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Pakendite APD hindasid võrreldakse kolme komakoha täpsusega, APD piirhind arvutatakse kahe komakoha täpsusega, ümardades ülespoole.”.

§ 6.   Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. aasta määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. aasta määruses nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 12 viimases lauses asendatakse sõna „Käsimüügiravimi” sõnadega „Retseptiravimi või käsimüügiravimi”;

2) paragrahvi 6 lõige 19 sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Ravimi ostjale antakse kviitung ravimi jaemüügihinna ning tema poolt makstud ravimi hinna kohta, sealhulgas omaosaluse alusmäära, täiendava ravimihüvitise summa ja jäägi, soodustuse protsendi ja summa ning piirhinda ületava summa kohta.”;

3) määruse lisad 1 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Käesoleva määruse § 2 punkt 3 ja § 6 punkt 1 rakenduvad alates 15. detsembrist 2017. aastast.

  (2) Käesoleva määruse § 2 punktid 1 ja 2, §-d 3 ning 5 ja § 6 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2018. aastal.

  (3) Käesoleva määruse §-d 1 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. aastal.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Retsept ravimi ühekordseks väljastamiseks

Lisa 2 Narkootilise ravimi retsept

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json