Teksti suurus:

Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa

Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 33

Rahvastikuregistrisse kandmiseks üleantavate andmete loetelu andmeandjate kaupa

Vastu võetud 17.07.2014 nr 32
RT I, 22.07.2014, 6
jõustumine 25.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.12.2014RT I, 16.12.2014, 101.01.2015
22.12.2015RT I, 29.12.2015, 6501.01.2016
04.04.2016RT I, 12.04.2016, 115.04.2016
26.01.2017RT I, 03.02.2017, 2206.02.2017
17.03.2017RT I, 22.03.2017, 925.03.2017
12.12.2017RT I, 21.12.2017, 801.01.2018

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse andmeandjate poolt rahvastikuregistri volitatud töötlejale rahvastikuregistrisse (edaspidi register) kandmiseks üleantavate andmete loetelu.

2. peatükk Andmeandjad ja üleantavad andmed 

§ 2.   Andmeandjad

  Andmeandjad on:
  1) Kaitseressursside Amet;
  2) kohaliku omavalitsuse asutused;
  3) kohtud;
  4) kohtutäiturid;
  5) Maanteeamet;
  6) [kehtetu - RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  7) Maksu- ja Tolliamet;
  8) notarid;
  9) Politsei- ja Piirivalveamet;
  91) Riigi Infosüsteemi Amet;
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]
  10) Siseministeerium;
  11) Sotsiaalkindlustusamet;
  12) tervishoiuteenuse osutaja;
  13) Välisministeerium;
  14) Riigi Tugiteenuste Keskus.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Isikuandmete üleandmine

  (1) Vastavalt rahvastikuregistri seaduse (edaspidi seadus) § 27 lõikele 2 antakse andmete registrisse üleandmisel alati üle järgmised isikuandmed:
  1) perekonnanimi või perekonnanimed;
  2) eesnimi või eesnimed;
  3) sugu;
  4) sünniaeg;
  5) sünnikoha andmed (sünnihetkel kehtinud haldusterritoriaalse jaotuse alusel) (nende olemasolul);
  6) isikukood;
  7) välisriigi isikukood (selle olemasolul);
  8) kodakondsuse andmed.

  (2) Lisaks lõikes 1 loetletud andmetele antakse andmete registrisse üleandmisel nende olemasolul üle ka statistilisel eesmärgil kogutavad ja isiku vabal tahtel antud andmed rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.

  (3) Andmete registrisse üleandmisel käesoleva määruse § 2 punktides 3, 5, 8 ja 9 nimetatud andmeandjate poolt antakse nende olemasolul lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikuandmetele üle ka isiku sideandmed vastavalt seaduse § 411 lõigetele 1, 4 ja 5 ning seaduse § 26 lõike 1 punktis 101 nimetatud dokumendi kohtakäesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Juhul kui ei toimu käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud andmete muutmist, siis käesolevas määruses andmeandjate poolt üleantavate andmete loeteludes neid andmeid eraldi ei nimetata. Andmete üleandmisel ja registrisse kandmisel võrreldakse neid andmeandja poolt kogutud isikuandmeid isiku varem registrisse kantud isikuandmetega veendumaks isikuandmete identsuses varem registrisse kantud isikuandmetega. Vigaste või kaheldavate andmete olemasolust või andmete puudumisest nimetatud isikuandmete hulgas teatab andmeandja vastavalt määruse §-le 9.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (5) Erandina võivad andmete üleandmisel meditsiinilisel sünnitõendil puududa lapse perekonnanimi ja eesnimi.

§ 4.   Andmete loetelu ülesehitus

  (1) Andmeandja poolt üleantavate andmete loetelu on jagatud paragrahvideks isikuga seotud toimingute ja seaduse §-s 26 loetletud rahvastikuregistrisse andmete kandmise alusdokumentide kaupa.

  (2) Igas paragrahvis liigendatakse andmeandja poolt üleantavate andmete loetelu andmed järgmiselt:
  1) alusdokumendi andmed;
  2) isiku(te) isikuandmed, kelle kohta alusdokument koostati, kusjuures loetletakse ainult need isikuandmed, mida seoses alusdokumendi väljaandmisega peab muutma või võib muuta või mis kantakse registrisse esmakordselt;
  3) isikuandmetega seotud andmed, mis seoses alusdokumendi koostamisega registrisse kantakse või mida muudetakse.

§ 5.   Üleantavad alusdokumendi andmed

  (1) Registrisse kantakse järgmised alusdokumendi andmed (nende olemasolul):
  1) koostanud asutuse nimi;
  2) liik (kood);
  3) number;
  4) koostamise kuupäev;
  5) väljaandmise kuupäev;
  6) jõustumise kuupäev;
  7) kehtivuse tähtaeg;
  8) koostaja ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi;
  9) (originaali) säilitamise koht (asutuse nimi) – kui erineb koostanud asutuse nimest.

  (2) Kui alusdokumendiga tühistatakse või tunnistatakse kehtetuks alusdokument, mille andmed on kantud registrisse, kantakse registrisse ka tühistatava või kehtetuks tunnistatava dokumendi järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) koostanud asutuse nimi;
  2) liik (kood);
  3) number;
  4) koostamise kuupäev;
  5) tühistamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§ 6.   Isikule väljaantud dokumentide andmed

  (1) Isikule väljaantud dokumendi kohta kantakse registrisse järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) väljaandnud asutuse nimi;
  2) liik (kood);
  3) number;
  4) väljaandmise kuupäev;
  5) kehtivuse tähtaeg;
  6) välja andnud isiku ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokument on välja antud välisriigi asutuse poolt, siis kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele dokumendi väljaandnud riigi nimi.

  (3) Isikule väljaantud dokumendi tühistamisel või kehtetuks tunnistamisel antakse tühistatud või kehtetuks tunnistatud dokumendi kohta üle järgmised andmed (nende olemasolul):
  1) väljaandnud asutuse nimi;
  2) liik (kood);
  3) number;
  4) väljaandmise kuupäev;
  5) tühistamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev.

  (4) Koos käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud andmetega antakse vastava alusdokumendi olemasolu korral ka alusdokumendi kohta üle vähemalt käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed.

§ 7.   Välisriigi asutuse väljaantud dokumendi alusel andmete üleandmine

  (1) Välisriigi asutuse väljaantud dokumendi alusel antakse üle:
  1) välisriigi asutuse väljaantud dokumendi kohta käesoleva määruse § 6 lõigetes 1 ja 2 loetletud andmed;
  2) muudatused isikuandmetes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed annab üle välisriigi asutuse väljaantud dokumenti haldusmenetluses kasutav käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmeandja.

  (3) Välisriigi asutuse välja antud dokumendi andmete üleandmisel antakse selle olemasolul üle ka dokumendi tõlge eesti, inglise või vene keelde.

§ 8.   Andmete töötlemise andmed

  (1) Igakordsel andmete üleandmisel kantakse registrisse vähemalt järgmised andmete töötlemise andmed:
  1) registrisse kande tegemise aeg;
  2) registrisse kande tegija andmed vastavalt seaduse § 23 lõike 3 punktile 3;
  3) andmeandja andmed vastavalt seaduse § 23 lõike 4 punktile 1;
  4) andmete üleandmise aeg.

  (2) Andmete kodeerimise viisid ja vahendid andmete töötlemisel ning andmete üleandmise meetodid lepitakse kokku registri vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmeandja vahel sõlmitavas lepingus vastavalt seaduse §-le 19.

§ 9.   Mittetäielikest, kaheldavatest ja ebaõigetest andmetest teatamine

  Kui andmeandja avastab registris mittetäielikud, kaheldavad või ebaõiged andmed ja tal puudub õigus neid täiendada või parandada, teatab andmeandja avastatud puudustest sellele andmeandjale, kes vastutab nende andmete õigsuse eest või selle võimaluse puudumisel volitatud töötlejale. Teatamise viisid ja vahendid lepitakse kokku registri vastutava töötleja, volitatud töötleja ja andmeandja vahel sõlmitavas lepingus vastavalt seaduse §-le 19.

3. peatükk Kaitseressursside Ameti, kohtutäiturite, Maksu- ja Tolliameti, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Politsei- ja Piirivalveameti üleantavate andmete loetelu 
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

§ 10.   Sideandmete andmine

  (1) Isiku sideandmete andmisel antakse üle:
  1) isiku sideandmed vastavalt seaduse § 411 lõigetele 1 ja 4 või 5;
  2) seaduse § 26 lõike 1 punktis 101 nimetatud dokumendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed, kui need andmed on olemas.

  (2) Riigi Infosüsteemi Amet annab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud andmetele üle ka andmed sideandmete kehtivuse lõppemise kohta.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

4. peatükk Kohaliku omavalitsuse poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 11.   Sünnikande koostamine

  Sünnikande koostamisel antakse üle:
  1) tervishoiuteenuse osutaja tõendi ja/või politseiasutuse tõendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed, kui need on üle andmata;
  2) sünnikande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  3) vastsündinu kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 9, 11 ja 16 loetletud isikuandmed.

§ 111.   Isaduse omaksvõtu kande koostamine

  Isaduse omaksvõtu kande koostamisel antakse üle:
  1) isaduse omaksvõtu kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku kohta, kelle suhtes isadus omaks võetakse, seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 11 ja 16 loetletud muutunud andmed;
  3) lapse vanemate hooldusõiguse andmete muudetud andmed seaduse § 21 lõike 1 punkti 11 kohaselt.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 112.   Abielukande koostamine

  Abielukande koostamisel antakse üle:
  1) abielukande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) abielu sõlmimise kuupäev, kellaaeg ja koht;
  3) naise ja mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
  4) eelmiste abielude lõppemise alused (nende olemasolul);
  5) naise ja mehe elukoht;
  6) perekonnaseisu andmete muudetud andmed;
  7) lapse hooldusõiguse andmete muudetud andmed (nende olemasolul).
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 113.   Abielulahutuse kande koostamine

  Abielulahutuse kande koostamisel antakse üle:
  1) abielulahutuse kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) lahutatud abielu kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) mõlema abikaasa elukoht;
  4) abielu lahutamise aeg ja koht;
  5) naise ja mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
  6) perekonnaseisu andmete muudetud andmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 12.   Surmakande koostamine

  Surmakande koostamisel antakse üle:
  1) arstliku surmateatise ja/või politseiasutuse tõendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) surmakande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  3) surma aeg ja koht;
  4) surnu leidmise koht, kui surmakoht ei ole teada;
  5) matmiskoht, kui see on teada;
  6) surmast tingitud hooldusõiguse muudatused (nende olemasolul);
  7) andmed abielu lõppemise kohta (nende olemasolul);
  8) surma registreerimise avalduse esitaja isikunimi ja isikukood ja/või juriidilise isiku registrikood ja asukoht (nende olemasolul).

§ 121.   Surnuks tunnistamine

  Surnuks tunnistamisel antakse üle:
  1) surnuks tunnistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) surmakoht ja -aeg;
  3) surnu leidmise koht, kui surmakoht ei ole teada;
  4) matmiskoht;
  5) surmast tingitud hooldusõiguse muudatused (nende olemasolul);
  6) andmed abielu lõppemise kohta (nende olemasolul).
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 122.   Surnuks tunnistamise tühistamine

  Surnuks tunnistamise tühistamisel antakse üle:
  1) surnuks tunnistamise tühistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tühistatud kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku surnuks tunnistamisel muudetud andmete muudatused.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 123.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamisel või muutmisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või -kande andmete parandamise ja muutmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) perekonnaseisuakti või -kande kohta, mille andmeid parandati ja muudeti, käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) parandatud või muudetud isikuandmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 124.   Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine

  Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmisel või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamisel antakse üle:
  1) uue eesnime, perekonnanime või isikunime otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) valdkonna eest vastutava ministri käskkirja kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  3) isikule antud või taastatud eesnimi, perekonnanimi või isikunimi.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 125.   Andmehõivekanded enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel

  Enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel andmehõivekannete tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed üle perekonnaseisuaktilt ulatuses, milles Eestis vastavaid kandeid tehakse. Andmete rahvastikuregistrisse kandmisel arvestatakse vastavasse akti kantud andmekoosseisu.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 126.   Abieluvõimetõendi andmine

  Abieluvõimetõendi andmisel antakse üle:
  1) abieluvõimetõendi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) avaldatud tulevase abikaasa ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünniaeg, sugu, sünnikoht ja elukoht;
  3) abieluvõimetõendi esitamise riik.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 13.   Isikukoodi andmine taotluse alusel

  (1) Isikukoodi andmisel taotluse alusel antakse üle:
  1) isikukoodi taotluse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku kodakondsusjärgse riigi isikukood (kui see on kantud kehtivasse isikut ja kodakondsust tõendavasse dokumenti);
  3) isiku kehtiva isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi kohta käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 1–5 loetletud andmed;
  4) isiku kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber).

  (2) Kui isikukoodi annab isiku taotluse alusel maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus, antakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmetele üle:
  1) isiku elukoha aadress;
  2) isiku kodakondsus.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 14.   Rahvastikuregistri väljavõtte andmine
[Kehtetu - RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 15.   Elukoha andmete registrisse kandmine elukohateate alusel

  Elukohateate alusel antakse üle:
  1) elukohateate kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende olemasolul);
  3) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 5 loetletud sideandmed (nende olemasolul).

§ 16.   Elukoha andmete registrisse kandmine kohaliku omavalitsusüksuse algatusel, aadressiandmete muutumisel ja omaniku õigustatud nõudmisel
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]

  Elukoha andmete registrisse kandmisel kohaliku omavalitsusüksuse algatusel, aadressiandmete muutumisel ja omaniku õigustatud nõudmisel antakse üle:
[RT I, 22.03.2017, 9 - jõust. 25.03.2017]
  1) kohaliku omavalitsuse teate kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende olemasolul).

§ 17.   Elukoha andmete muutmine üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse alusel

  Elukoha andmete muutmisel üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse alusel antakse üle:
  1) üürivaidlust lahendava komisjoni otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende olemasolul).

§ 18.   Elukoha aadressiandmete muutmine kohanime ja aadressikoha andmete muutmisel

  Kohanime ja aadressikoha andmete muutmisel antakse üle:
  1) kohaliku omavalitsusüksuse pädeva asutuse kohanime ja aadressikoha nime ja numbrite muutmise teate kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) muudetud ja uute kohanimede, aadressikoha nimede ja numbrite andmed.

§ 19.   Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamine

  Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamisel antakse üle:
  1) statistiliste andmete teate kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku vabal tahtel antud andmed rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.

§ 191.   Valimisjaoskondade moodustamine

  Valimisjaoskondade moodustamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed valimisjaoskondade moodustamise määruse kohta;
  2) valimisjaoskondade arv, piirid ja numeratsioon;
  3) hääletamisruumide asukohad eelhääletamise päevadel ja valimispäeval;
  4) selle valimisjaoskonna aadress, kus valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda;
  5) selle valimisjaoskonna aadress, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed selles vallas või linnas on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna, Tallinnas linnaosa täpsusega.
[RT I, 03.02.2017, 22 - jõust. 06.02.2017]

5. peatükk Kohtu poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 20.   Lapsendamine

  Lapsendamise otsustamisel antakse üle:
  1) lapsendamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) lapsendatud lapse kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–9, 11 ja 16 loetletud uued isikuandmed.

§ 21.   Lapsendamise kehtetuks tunnistamine

  Lapsendamise kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) lapsendamise kehtetuks tunnistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kehtetuks tunnistatud kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) lapsendatud lapse kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–9, 11 ja 16 loetletud uued (taastatud) isikuandmed.

§ 22.   Abielu kehtetuks tunnistamine

  Abielu kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) abielu kehtetuks tunnistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kehtetuks tunnistatud abielu kohta koostatud akti või kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) mehe ja naise kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§ 23.   Abielu lahutamine

  Abielu lahutamisel antakse üle:
  1) abielu lahutamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) lahutatud abielu kohta koostatud akti või kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) lahutatud abikaasade kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§ 24.   Abielulahutuse kehtetuks tunnistamine

  Abielulahutuse kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) abielulahutuse kehtetuks tunnistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kehtetuks tunnistatud kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) kehtetuks tunnistatud abielulahutuse kohta koostatud akti või kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  4) mehe ja naise kohta seaduse § 21 lõike 1 punktides 1, 10 ja 16 loetletud uued (muudetud) isikuandmed.

§ 25.   Leitud lapse kodakondsuse määramine

  Leitud lapse kodakondsuse määramisel antakse üle:
  1) leitud lapse kodakondsuse määramise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) leitud lapse kodakondsuse andmed.

§ 26.   Ruumist väljatõstmise otsustamine

  Isiku(te) ruumist väljatõstmisel antakse üle:
  1) isiku(te) ruumist väljatõstmise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) väljatõstetavate isikute elukoha andmete muudetud andmed.

§ 27.   Isiku põlvnemise tuvastamine

  Isiku põlvnemise tuvastamisel antakse üle:
  1) isiku põlvnemise tuvastamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku, kelle põlvnemist tuvastatakse, seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 11 ja 16 nimetatud muudetud andmed.

§ 28.   Isiku põlvnemise tuvastamise tühistamine

  Isiku põlvnemise tuvastamise tühistamisel antakse üle:
  1) isiku põlvnemise tuvastamise tühistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tühistatud kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku, kelle põlvnemise tuvastamine tühistati, seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–7, 11 ja 16 nimetatud muudetud andmed.

§ 29.   Hooldusõiguse muudatused

  Hooldusõigus(t)es muudatuste tegemisel antakse üle:
  1) hooldusõigus(t)es muudatuste tegemise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) lapse (laste) vanema(te) hooldusõiguse andmete muudetud andmed vastavalt seaduse § 21 lõike 1 punktile 11;
  3) lapse (laste) hooldusõiguse andmete muudetud andmed.

§ 30.   Lapse eraldamine perekonnast

  Lapse eraldamisel perekonnast antakse üle:
  1) lapse perekonnast eraldamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) andmed lapse perekonnast eraldamise kohta.

§ 31.   Lapse perekonnast eraldamise lõpetamine

  Lapse perekonnast eraldamise lõpetamisel antakse üle:
  1) lapse perekonnast eraldamise lõpetamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) andmed lapse perekonnast eraldamise lõpetamise kohta.

§ 32.   Lapse elukohaks ühe vanema elukoha määramine

  Lapse elukohaks ühe vanema elukoha määramisel antakse üle:
  1) lapse elukoha määramise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) lapse elukoha andmete muudetud andmed.

§ 33.   Vanema õiguste äravõtmine

  Vanema õiguste äravõtmisel antakse üle:
  1) vanema õiguste äravõtmise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku(te), kellelt vanema õigused ära võeti, andmed vanema õiguste äravõtmise kohta;
  3) lapse (laste), kelle suhtes võeti ära vanema õigused, andmed tema suhtes vanema õiguste äravõtmise kohta.

§ 34.   Vanema õiguste äravõtmise tühistamine

  Vanema õiguste äravõtmise tühistamisel antakse üle:
  1) vanema õiguste äravõtmise kohtulahendi tühistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tühistatud kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku(te), kelle vanema õiguste äravõtmine tühistati, muudetud andmed vanema õiguste äravõtmise kohta;
  4) lapse (laste), kelle suhtes vanema õiguste äravõtmine tühistati, muudetud andmed tema suhtes vanema õiguste äravõtmise kohta.

§ 35.   Vanema õiguste taastamine

  Vanema õiguste taastamisel antakse üle:
  1) vanema õiguste taastamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kohtulahendi, millega vanema õigused ära võeti, kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku(te), kelle vanema õigused taastati, andmed vanema õiguste taastamise kohta;
  4) lapse (laste), kelle suhtes vanema õigused taastati, andmed tema suhtes vanema õiguste taastamise kohta.

§ 36.   Lapse äravõtmine vanemalt ilma vanema õiguste äravõtmiseta

  Lapse äravõtmisel vanemalt ilma vanema õiguste äravõtmiseta antakse üle:
  1) lapse äravõtmise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) andmed lapse (laste) äravõtmise kohta vanema(te)lt.

§ 37.   Lapse tagasiandmine vanemale

  Lapse vanemale tagasiandmisel antakse üle:
  1) lapse vanemale tagasiandmise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) andmed lapse (laste) tagasiandmise kohta vanema(te)le.

§ 38.   Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramine

  Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramisel antakse üle:
  1) eestkostja määramise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) andmed eestkoste kohta vastavalt seaduse § 21 lõike 1 punktile 12;
  3) andmed selle kohta, et isik on piiratud teovõimega;
  4) andmed teovõime piiramise kohta valimisõiguse osas;
  5) eestkostja hooldusõiguse andmete muudetud andmed;
  6) alaealise eestkostetava hooldusõiguse andmete muudetud andmete kohta.

§ 381.   Alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamine

  16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise kohtulahendi kohta;
  2) teovõime andmete muudetud andmed.
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

§ 382.   Alaealise isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise määruse tühistamine

  16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise määruse tühistamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed 16–17-aastase isiku valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistamise määruse tühistamise kohtulahendi kohta;
  2) tühistatud määruse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) teovõime andmete muudetud andmed.
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

§ 39.   Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise tühistamine

  Alaealisele või piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määramise tühistamisel antakse üle:
  1) eestkostja määramise kohtulahendi tühistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kohtulahendi, millega isikule määrati eestkostja, kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) eestkoste andmete muudetud andmed;
  4) teovõime piiramise andmete muudetud andmed;
  5) eestkostja hooldusõiguse andmete muudetud andmed;
  6) alaealise eestkostetava hooldusõiguse andmete muudetud andmed.

§ 40.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete muutmine või kehtetuks tunnistamine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete muutmisel või kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete muutmise või kehtetuks tunnistamise kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) muudetud või kehtetuks tunnistatud perekonnaseisuakti või -kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku(te) seaduse §-des 21 ja 22 loetletud muudetud andmed.

§ 41.   Registrisse kantud isikuandmete muutmine või täiendamine

  Registrisse kantud isikuandmete muutmisel või täiendamisel kohtulahendiga antakse üle:
  1) kohtulahendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku(te) seaduse §-des 21 ja 22 loetletud andmed, mida kohtulahendiga muudeti või lisati.

6. peatükk Maanteeameti poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 42.   Juhiloa andmine

  Juhiloa andmisel antakse juhiloa kohta üle käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 43.   Juhiloa kehtetuks tunnistamine

  Juhiloa kehtetuks tunnistamisel antakse kehtetuks tunnistatud juhiloa kohta üle käesoleva määruse § 6 lõikes 3 loetletud andmed.

7. peatükk Maavalitsuse poolt üleantavate andmete loetelu 
[Kehtetu - RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 44. - § 57.
[Kehtetu - RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

8. peatükk Notari poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 58.   Abielukande koostamine

  Abielukande koostamisel antakse üle:
  1) abielukande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) abielu sõlmimise kuupäev, kellaaeg ja koht;
  3) naise ja mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
  4) eelmiste abielude lõppemise alused (nende olemasolul);
  5) naise ja mehe elukohad;
  6) perekonnaseisu andmete muudetud andmed;
  7) lapse hooldusõiguse andmete muudetud andmed.

§ 59.   Abielulahutuse kande koostamine

  Abielulahutuse kande koostamisel antakse üle:
  1) abielulahutuse kande kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  11) käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed lahutatud abielu kohta;
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]
  2) mõlema abikaasa elukoht;
  3) abielu lahutamise aeg ja koht;
  4) naise ja mehe uus perekonnanimi või perekonnanimed;
  5) perekonnaseisu andmete muudetud andmed.

§ 591.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamisel või muutmisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või -kande andmete parandamise ja muutmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) perekonnaseisuakti või -kande kohta, mille andmeid parandati ja muudeti, käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) parandatud või muudetud isikuandmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

9. peatükk Politsei- ja Piirivalveameti poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 60.   Isikut tõendavate dokumentide andmisel üleantavad andmed

  Isikut tõendavate dokumentide andmisel antakse üle käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed järgmiste dokumentide kohta:
  1) isikutunnistus;
  2) elamisloakaart;
  3) Eesti kodaniku pass;
  4) meremehe teenistusraamat;
  5) meresõidutunnistus;
  6) välismaalase pass;
  7) pagulase reisidokument;
  8) ajutine reisidokument.

§ 61.   Isikut tõendavate dokumentide kehtetuks tunnistamisel üleantavad andmed

  Paragrahvis 60 loetletud dokumentide kehtetuks tunnistamisel antakse nimetatud dokumentide kohta üle käesoleva määruse § 6 lõikes 3 loetletud andmed.

§ 62.   Elamisloa või elamisõiguse andmisest või pikendamisest keeldumisel keelduvate otsuste kohta üleantavad andmed

  Elamisloa või elamisõiguse andmisest või pikendamisest keeldumisel antakse üle käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed keeldumise otsuste kohta järgmiste dokumentide või õiguste andmisest või pikendamisest keeldumisel:
  1) tähtajaline elamisluba;
  2) pikaajalise elaniku elamisluba;
  3) tähtajaline elamisõigus;
  4) alaline elamisõigus.

§ 63.   Eesti kodakondsuse kaotamine

  Eesti kodakondsuse kaotamisel mõne muu riigi kodakondsuse vastuvõtmisega või Eesti kodakondsusest loobumisega antakse üle:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
  3) muudatus kodakondsuse andmetes.

§ 64.   Eesti kodakondsuse andmine või taastamine

  Eesti kodakondsuse andmisel või taastamisel antakse üle:
  1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) muudatus kodakondsuse andmetes.

§ 641.   Eesti kodakondsuse saamine sünni hetkest naturalisatsiooni korras

  Eesti kodakondsuse saamisel naturalisatsiooni korras sünni hetkest antakse üle käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse Eesti kodakondsuse määramise kohta.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

§ 642.   Eesti kodakondsusest loobumine

  Eesti kodakondsusest loobumise korral antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed Politsei- ja Piirivalveameti otsuse Eesti kodakondsusest loobumise kohta;
  2) muudatus kodakondsuse andmetes.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

§ 65.   Eesti kodakondsusest vabastamine või Eesti kodakondsuse äravõtmine

  Eesti kodakondsusest vabastamisel või Eesti kodakondsuse äravõtmisel antakse üle:
  1) Vabariigi Valitsuse korralduse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) kodakondsuse kaotanud isikule välisriigi asutuse poolt väljaantud dokumendi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
  3) muudatus kodakondsuse andmetes.

§ 66.   Tähtajalise elamisloa andmine

  Tähtajalise elamisloa andmisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisloa andmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisloa saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
  3) tähtajalise elamisloa kehtivusaeg;
  4) tähtajalise elamisloa number.

§ 67.   Tähtajalise elamisloa pikendamine

  Tähtajalise elamisloa pikendamisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisloa pikendamise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõike 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivusaeg;
  3) tähtajalise elamisloa number.

§ 68.   Tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamine

  Tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamine otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§ 69.   Pikaajalise elaniku elamisloa andmine

  Pikaajalise elaniku elamisloa andmisel antakse üle:
  1) pikaajalise elaniku elamisloa andmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) pikaajalise elaniku elamisloa saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
  3) pikaajalise elaniku elamisloa kehtivuse alguskuupäev;
  4) pikaajalise elaniku elamisloa number.

§ 70.   Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamine

  Pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise kuupäev.

§ 71.   Tähtajalise elamisõiguse andmine

  Tähtajalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisõiguse andmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
  3) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg;
  4) tähtajalise elamisõiguse number.

§ 72.   Tähtajalise elamisõiguse pikendamine

  Tähtajalise elamisõiguse pikendamisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisõiguse pikendamise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisõiguse kehtivusaeg;
  3) tähtajalise elamisõiguse number.

§ 73.   Tähtajalise elamisõiguse lõpetamine

  Tähtajalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
  1) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) tähtajalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.

§ 74.   Alalise elamisõiguse andmine

  Alalise elamisõiguse andmisel antakse üle:
  1) alalise elamisõiguse andmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) alalise elamisõiguse saanud isiku kohta kogutud ja seaduse §-de 21 ja 22 alusel rahvastikuregistrisse kandmisele kuuluvad, seni üleandmata andmed;
  3) alalise elamisõiguse kehtivuse alguskuupäev;
  4) alalise elamisõiguse number.

§ 75.   Alalise elamisõiguse lõpetamine

  Alalise elamisõiguse lõpetamisel antakse üle:
  1) alalise elamisõiguse lõpetamise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) alalise elamisõiguse lõpetamise kuupäev.

§ 751.   E-residentsuse omandamine

  E-residentsuse omandamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandja teate kohta;
  2) e-residendi digitaalse isikutunnistuse kehtivuse tähtaeg.
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

§ 752.   E-residentsuse kehtetuks tunnistamine

  E-residentsuse kehtetuks tunnistamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandja teate kohta;
  2) e-residendi digitaalse isikutunnistuse kehtetuks tunnistamise aeg.
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

§ 76.   Elamisluba, elamisõigust või e-residentsust omava isiku andmete muutmine
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

  Elamisluba, elamisõigust või e-residentsust omava isiku andmete muutmisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed andmete muutmise alusdokumendi kohta;
  2) elamisluba, elamisõigust või e-residentsust omava isiku kohta kogutud seaduse §-des 21 ja 22 loetletud muudetud või lisatud andmed.
[RT I, 12.04.2016, 1 - jõust. 15.04.2016]

§ 77.   Isikukoodi andmine taotluse alusel

  Isikukoodi andmisel taotluse alusel antakse üle:
  1) isikukoodi taotluse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) isiku elukoha aadress;
  3) isiku kodakondsus;
  4) märkused;
  5) isikukoodi moodustamiseks elamisloa või elamisõiguse taotlemisel antakse lisaks loetletud andmetele üle taotleja perekonnaseisu andmed ja elamisloa taotluse menetlusse võtmise aeg.

§ 771.   Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamine

  Statistilistel eesmärkidel kogutavate andmete esitamisel antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed statistiliste andmete teate kohta;
  2) isiku vabal tahtel antud andmed rahvuse, emakeele ja hariduse kohta.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

10. peatükk Siseministeeriumi poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 78.   Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmine või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamine
[Kehtetu - RT I, 16.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 79.   Siseministri käskkirja uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise kohta väljavõtte andmine
[Kehtetu - RT I, 16.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 80.   Andmehõivekanded enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel

  Enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel andmehõivekannete tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed perekonnaseisuaktilt ulatuses, milles Eestis vastavaid kandeid tehakse. Andmete rahvastikuregistrisse kandmisel arvestatakse vastavasse akti kantud andmekoosseisu.

§ 801.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamisel või muutmisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või -kande andmete parandamise ja muutmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) perekonnaseisuakti või -kande kohta, mille andmeid parandati ja muudeti, käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) parandatud või muudetud isikuandmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

11. peatükk Sotsiaalkindlustusameti poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 81.   Välisriigis koostatud perekonnaseisuandmeid muutev dokument

  Sotsiaalkindlustusametile esitatud välisriigis koostatud perekonnaseisuandmeid muutva dokumendi kohta antakse üle:
  1) käesoleva määruse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed;
  2) muudatused isikuandmetes.

12. peatükk Tervishoiuteenuse osutaja poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 82.   Meditsiinilise sünnitõendi väljaandmine

  Meditsiinilise sünnitõendi väljaandmisel antakse üle:
  1) meditsiinilise sünnitõendi kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) vastsündinu isikuandmed (sugu, sünniaeg, isikukood);
  3) vastsündinu ema isikuandmed (isikukood või seaduse § 21 lõike 1 punktides 1–5, 7 ja 9 nimetatud andmed).

13. peatükk Välisministeeriumi poolt üleantavate andmete loetelu 

§ 83.   Diplomaatilise passi andmine

  Diplomaatilise passi andmisel antakse üle diplomaatilise passi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 84.   Diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamine

  Diplomaatilise passi kehtetuks tunnistamisel antakse üle kehtetuks tunnistatud diplomaatilise passi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 3 loetletud andmed.

§ 85.   Enne 20. augustit 1991. a välja antud kehtivast Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist teatamine

  Välisesinduse poolt enne 20. augustit 1991. a välja antud kehtivast Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist teatamisel antakse üle:
  1) dokumendi andmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) Eesti kodakondsust tõendava dokumendi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed.

§ 86.   Hääletamistaotluse esitamisest teatamine

  Hääletamistaotluse esitamisest teatamisel antakse üle:
  1) hääletamistaotluse esitamisest teatamise teate kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 esitatud andmed;
  2) taotluse esitanu või tema vanemate või vanavanemate viimase Eestis olnud püsiva elukoha andmed kehtiva haldusterritoriaalse korralduse alusel valla või linna ja Tallinnas linnaosa täpsusega.

§ 87.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamisel või muutmisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või -kande andmete parandamise ja muutmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) perekonnaseisuakti või -kande kohta, mille andmeid parandati ja muudeti, käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku(te) parandatud või muudetud isikuandmed.

§ 88.   Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamine

  Välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku elukoha andmete edastamisel antakse üle järgmised kontrollitud ja kinnitatud andmed:
  1) isiku(te) seaduse § 21 lõikes 3 loetletud elukoha andmed (nende olemasolul);
  2) isiku(te) sideandmed (telefoni- või faksinumber, e-posti aadress).

§ 89.   Abieluvõimetõendi andmine

  Abieluvõimetõendi andmisel antakse üle:
  1) abieluvõimetõendi kohta käesoleva määruse § 6 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) avaldatud tulevase abikaasa ees- ja perekonnanimi, isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünniaeg, sugu, sünnikoht ja elukoht;
  3) abieluvõimetõendi esitamise riik.

131. peatükk Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt üleantavate andmete loetelu 
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018, 13.1 peatükk kehtib 31. detsembrini 2019]

§ 891.   Andmehõivekanded enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel

  Enne 2010. aasta 1. juulit koostatud perekonnaseisuaktide alusel andmehõivekannete tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse andmed üle perekonnaseisuaktilt ulatuses, milles Eestis vastavaid kandeid tehakse. Andmete rahvastikuregistrisse kandmisel arvestatakse vastavasse akti kantud andmekoosseisu.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 892.   Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamine ja muutmine

  Perekonnaseisuakti või perekonnaseisukande andmete parandamisel või muutmisel antakse üle:
  1) perekonnaseisuakti või -kande andmete parandamise ja muutmise otsuse kohta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 loetletud andmed;
  2) perekonnaseisuakti või -kande kohta, mille andmeid parandati ja muudeti, käesoleva määruse § 5 lõikes 2 loetletud andmed;
  3) isiku parandatud või muudetud isikuandmed.
[RT I, 21.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018, 13.1 peatükk kehtib 31. detsembrini 2019]

14. peatükk Rakendussäte 

§ 90.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 91.   Enne 1. jaanuari 2016. aastal sündinud alaealise Eesti kodakondsuse saamine

  Alla 15-aastase alaealise kohta, kes on sündinud Eestis enne 1. jaanuari 2016. aastal ning kes saab Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras 1. jaanuaril 2016. aastal, antakse üle kodakondsuse saamise kuupäev.
[RT I, 29.12.2015, 65 - jõust. 01.01.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json