Teksti suurus:

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 40

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord1

Vastu võetud 19.12.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2, § 82 lõike 3 ja § 128 lõike 2 alusel.

§ 1.   Seadmete võimsused, millest alates on nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

  Keskkonnaametis registreeritakse paikse heiteallika käitaja tegevus, kui:
  1) tema põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel ületab 0,3 MWth, kuid on väiksem kui 1 MWth;
  2) tema põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas;
  3) tema terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses) laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

§ 2.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlus

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõend

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõendi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 4.   Välisõhu saastamisega seotud registreeringu aastaaruanne ja selle esitamise kord

  (1) Registreeringu aastaaruande vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) Aruandeaasta, mille kohta teavet esitatakse, on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

  (3) Registreeringut omav paikse heiteallika käitaja esitab välisõhu saastamisega seotud tegevuse aastaaruande Keskkonnaametile iga järgneva aasta 31. jaanuariks.

  (4) Lõikes 1 nimetatud aruanne esitatakse veebipõhisesse andmekogusse või kahes eksemplaris paberil või digitaalallkirja seaduse kohaselt digitaalselt allkirjastatult Keskkonnaametile.

  (5) Kui heiteallika käitajal puudub võimalus esitada aastaaruanne digitaalselt, kannab tema paberil esitatud andmed 31. märtsiks elektroonilisse süsteemi Keskkonnaamet.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Kui isik, kes omab välisõhu kaitse seaduse alusel antud välisõhu saasteluba või atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud õhusaasteluba tegevuseks, milleks atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisest alates puudub loa omamise kohustus, kuid alates 01.01.2018 kehtib registreerimise kohustus, esitab Keskkonnaametile taotluse loa kehtetuks tunnistamiseks ja tegevuse registreerimiseks kahe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, tunnistab Keskkonnaamet loa kehtetuks ning registreerib paikse heiteallika käitaja tegevuse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Paikse heiteallika käitja registreeringu taotluse vorm

Lisa 2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi vorm

Lisa 3 Paikse heiteallika käitaja registreeringu aastaaruande vorm

/otsingu_soovitused.json