Teksti suurus:

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 43

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord

Vastu võetud 20.12.2017 nr 63

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõike 5 alusel.

§ 1.   Koolituse korraldamine ja läbiviimine

  (1) Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolitust (edaspidi koolitus) korraldab Sotsiaalministeerium oma hallatava teadus- ja arendusasutuse (edaspidi koolitusasutus) kaudu.

  (2) Koolituse läbiviimisele kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõudeid.

§ 2.   Koolituse õppekava maht, koolituse ülesehitus ja läbimise tingimused

  (1) Koolituse õppekava maht on:
  1) hoolduspere vanemale 58 akadeemilist tundi;
  2) perevanemale ja kasvatajale 160 akadeemilist tundi.

  (2) Hoolduspere vanema koolitus koosneb üheksast õppusest, iseseisvast tööst, perekülastusest ja kooshindamise kohtumisest. Hoolduspere vanema koolitusel käsitletavad teemad ja õpiväljundid ning omandatavad teadmised ja oskused on kehtestatud määruse lisas 1.

  (3) Perevanema ja kasvataja koolitus koosneb 11 moodulist ja iga mooduli raames tehtavast iseseisvast tööst. Perevanema ja kasvataja koolitusel käsitletavad teemad ja õpiväljundid ning omandatavad teadmised ja oskused on kehtestatud määruse lisas 2.

  (4) Hoolduspere vanema koolituse läbimise tingimuseks on osalemine vähemalt kaheksal õppusel, perekülastusel ja kooshindamise kohtumisel ning iseseisva töö tegemine.

  (5) Perevanema ja kasvataja koolituse läbimise tingimuseks on osalemine vähemalt 90 protsendi ulatuses auditoorses töös ning iga mooduli raames iseseisvalt tehtud töö esitamine.

§ 3.   Koolituse läbimise tunnistus

  (1) Koolituse läbimisel väljastab koolitusasutus koolituse läbinule tunnistuse.

  (2) Hoolduspere vanema koolituse läbimisel lisatakse tunnistusele kaaskiri, milles on sisuline hinnang koolituse läbinu valmisoleku kohta saada hoolduspere vanemaks.

§ 4.   Rakendussäte

  Hoolduspere vanema koolituse läbinuks loetakse ka isikud, kes on läbinud koolituse, mis oli enne 1. jaanuari 2018. a kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooni alusel kohustuslik perekonnas hooldajatele ning mis vastab käesoleva määruse §-s 1 ja § 3 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Hoolduspere vanema täienduskoolituse õppekava

Lisa 2 Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava

/otsingu_soovitused.json