Teksti suurus:

Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2017, 44

Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavate dokumentide ja esitatavate andmete loetelu ning hoolduspere sobivuse hindamise toimingud

Vastu võetud 20.12.2017 nr 64

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 456 lõike 5 alusel.

§ 1.   Hoolduspere avalduse andmed

  (1) Hoolduspere avalduses (edaspidi avaldus) esitatakse hoolduspere vanema kohta järgmised üldandmed:
  1) nimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) rahvastikuregistrisse kantud ja tegeliku elukoha aadress;
  4) kontaktandmed;
  5) perekonnaseis;
  6) sotsiaalne seisund;
  7) haridus;
  8) erivajaduse, puude ja töövõime andmed;
  9) rahvus;
  10) usuline kuuluvus;
  11) suhtluskeel;
  12) kinnitus selle kohta, et isik vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Avalduses esitatakse perekonna elukoha kohta järgmised andmed:
  1) eluaseme liik ja kasutamise alus;
  2) eluaseme üldpindala ja tubade arv;
  3) hinnang eluaseme olukorrale;
  4) hinnang eluaseme kohasusele lapse jaoks;
  5) võimalus tagada lapsele oma tuba;
  6) teave koduloomade kohta;
  7) kinnitus selle kohta, et eluruumid vastavad sotsiaalhoolekande seaduse § 4512 lõike 1 punktis 6 sätestatud nõuetele.

  (3) Avalduses esitatakse hoolduspere vanemaga ühist eluruumi kasutavate isikute kohta järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) sotsiaalne seisund;
  4) erivajaduse ja puude andmed;
  5) seos hoolduspere vanemaga;
  6) kinnitus selle kohta, et hoolduspere vanemaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 lõike 1 punktides 4–7 ja lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (4) Avalduses esitatakse perre oodatava lapse kohta järgmised andmed:
  1) mitu last ollakse valmis perre võtma;
  2) valmidus võtta perre erivajadusega laps;
  3) lapse soovitav sugu;
  4) lapse soovitav vanus;
  5) lapse soovitav suhtluskeel.

  (5) Avalduses esitatakse kõikide perre varem hooldamisele paigutatud laste kohta järgmised andmed:
  1) lapse sugu;
  2) lapse vanus;
  3) lapse erivajadus;
  4) lapse suhtluskeel;
  5) lapse paigutamise aeg;
  6) lapse eestkostja;
  7) lapse paigutanud kohaliku omavalitsuse üksuse nimi.

  (6) Avalduse esitaja ja temaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik annavad nõusoleku päringute tegemiseks riiklikesse andmekogudesse käesolevas paragrahvis nimetatud enda isikuandmete kontrollimiseks vastavalt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimääruses sätestatule.

  (7) Avalduse esitaja ja temaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik annavad nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks ja edastamiseks lastekaitsetöötajale, kui see on vajalik lapse hooldusperre paigutamiseks.

  (8) Avalduse esitaja kinnitab avalduses esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

  (9) Avalduse esitajaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik kinnitab lõikes 3 nimetatud andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 2.   Hoolduspere sobivuse hindamiseks kogutavad dokumendid

  Avalduse esitaja esitab dokumentaalselt tõendatavate nõuete kohta dokumendi või selle ärakirja, välja arvatud juhul, kui andmed on kättesaadavad riikliku andmekogu vahendusel.

§ 3.   Hoolduspere sobivuse hindamise toimingud

  (1) Hoolduspereks saada soovijat nõustab Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet on kohustatud hoolduspere sobivuse kindlakstegemiseks muu hulgas:
  1) kontrollima, et hoolduspere vanem ja temaga ühist eluruumi kasutav täisealine isik vastavad sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
  2) tegema hoolduspereks saada soovija kohta pereuuringu ja vajaduse korral seda uuendama;
  3) tutvuma hoolduspereks saada soovija elukohas elamistingimustega;
  4) suunama hoolduspere vanema sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud täienduskoolitusele.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet peab hoolduspereks saada soovija kohta pereuuringu käigus välja selgitama ja dokumenteerima vähemalt järgmise teabe:
  1) suhted vanemate, õdede, vendade ja nende lastega lapsepõlves ning pereuuringu tegemise ajal;
  2) lapsepõlve kasvukeskkond ja praegune elukeskkond;
  3) hariduse andmed;
  4) töötamise andmed;
  5) majandusliku olukorra andmed;
  6) terviseseisundi andmed;
  7) huvid ja vaba aja harrastused;
  8) suhtlusringkonna kirjeldus;
  9) usuline veendumus;
  10) hoiakud ja väärtused;
  11) suhted isikutega, kellega koos elatakse;
  12) hoolduspereks saamise motiiv;
  13) sugulaste ja teiste lähedaste isikute suhtumine hoolduspereks saamisesse;
  14) teadmised lastest ja nendega suhtlemise kogemus, ootused hoolduspere vanemaks olemise suhtes.

  (4) Pereuuringule lisatakse uuringu tegija hinnang hoolduspereks saada soovija suutlikkuse kohta lapse kasvatamisega toime tulla.

  (5) Sotsiaalkindlustusamet külastab hoolduspereks saada soovija kodu ja koostab elamistingimuste kohta kokkuvõtte koos hinnanguga eluaseme seisukorra ja lapse kasvatamiseks sobivuse kohta.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json