Teksti suurus:

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 352

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 05.12.2018

§ 1.  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 2. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1. jagu
Vältimatu abi ja ravikindlustusega hõlmamata isiku rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused
”;

2) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatud vältimatu abi eest tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”;

3) seaduse 2. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Ravikindlustusega hõlmamata isiku rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused

(1) Ravikindlustusega hõlmamata isikul on õigus saada käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel kehtestatud tervishoiuteenuseid, mille eesmärk on tagada rahvatervise kaitse.

(2) Ravikindlustusega hõlmamata isiku rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste kulud tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

(3) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu, kuulates enne ära Eesti Haigekassa nõukogu arvamuse.”;

4) paragrahvi 52 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 667 lõike 2 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „2018. aastal” tekstiosaga „alates 2018. aasta 1. jaanuarist kuni 2020. aasta 31. detsembrini”.

§ 2.  Eesti Haigekassa seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse § 12 lõiget 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) annab valdkonna eest vastutavale ministrile arvamuse ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu kehtestamise või selle muutmise kohta;”.

§ 3.  Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 28.12.2017, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „ja 15–18” tekstiosaga „, 17 ja 18”;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seaduse § 9 punktid 15 ja 16 jõustuvad 2021. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 4.  Psühhiaatrilise abi seaduse muutmine

Psühhiaatrilise abi seaduse § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Ravikindlustusega hõlmamata isiku vältimatu psühhiaatrilise abi eest tasumine

Ravikindlustusega hõlmamata isikule antava vältimatu psühhiaatrilise abi kulud tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”.

§ 5.  Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse muutmine

Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 41 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Ravikindlustusega hõlmamata isiku tervishoiuteenuste ja riikliku siirdamisasutuse ülesannete täitmise kulude hüvitamine”;

2) paragrahvi 41 pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja riikliku siirdamisasutuse ülesannete täitmise”;

3) paragrahvi 41 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ravikindlustusega hõlmamata elusdoonorile osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede või elundi hankimise ja käitlemisega ning elundi eemaldamise tagajärjel tekkinud terviseseisundist tuleneva raviga, tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

(2) Ravikindlustusega hõlmamata surnud doonorile ja potentsiaalsele surnud doonorile osutatud tervishoiuteenuste kulud, mis on seotud rakkude, kudede või elundite hankimise ning käitlemisega, tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”.

§ 6.  Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmine

Surma põhjuse tuvastamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Patoanatoomilise lahangu kulud tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”;

2) paragrahvi 28 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kuni patoanatoomilise lahangu katkestamiseni tehtud lahangu kulud tasutakse Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”;

3) paragrahvi 29 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui kohtuarstliku ekspertiisi või kohtuarstliku lahangu käigus tuvastatakse, et isiku surm on saabunud haiguse tagajärjel, tasutakse lahangu kulud Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”;

4) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui surnu veetakse patoanatoomilisele lahangule käesoleva seaduse § 14 lõikes 2 sätestatud juhul arsti saatekirja alusel, tasutakse surnu vedamisega seotud kulud Eesti Haigekassa eelarvest Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus sätestatud alustel, tingimustel ja korras.”.

§ 7.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 5 punkt 2 jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json