Teksti suurus:

Muuseumiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 363

Muuseumiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.12.2018

§ 1.  Muuseumiseaduse muutmine

Muuseumiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „otsuse tegemisel” sõnaga „otsustamisel”;

2) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigile kuuluvasse muuseumikogusse arvatud kultuurilooliselt oluline ainueksemplar, mis saadetakse ajutiselt välisriiki ning mille kahjuhüvitise tagamist ei ole otsustatud käesoleva seaduse § 27 lõike 2 kohaselt, tuleb kindlustada selle rahaliselt hinnatavas väärtuses ja § 26 lõikes 1 sätestatud kahju ulatuses.”;

3) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Näituse kahjuhüvitis ei kata rahvusvaheliste näituste eksponeerimise praktikas tunnustatud riske, mida näituse eksponeerija ei saa mõjutada ja millega tagatise andmise ajal arvestada.”;

4) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Täpsustava loetelu riskidest, mida näituse kahjuhüvitis ei kata, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

5) paragrahvi 26 lõikes 4 asendatakse sõnad „otsuse tegemist” sõnaga „otsustamist”;

6) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Näituse kahjuhüvitise tagamise või sellest keeldumise otsustab Vabariigi Valitsus või Vabariigi Valitsuse volituse alusel valdkonna eest vastutav minister käesoleva seaduse § 28 lõikes 3 nimetatud piirmäära ulatuses.”;

7) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Näituse kultuuriloolist olulisust, tagatava kahjuhüvitise tavapäratult suurt hinda või võlaõigusseaduse alusel sõlmitava kindlustuslepingu või välisriigi samaväärse õiguse kohaselt antava garantii olemasolu arvestades võib kahjuhüvitise tagamise otsustamisel määrata, et tagatava kahjuhüvitisega kaetakse üksnes osa näituse koosseisust, väärtusest, eksponeerimise või vedamise perioodist või territooriumist. Kui tagamata kahjuhüvitise osa ei ole kaetud välisriigi samaväärse õiguse kohaselt antava garantiiga, tuleb see tagada võlaõigusseaduse alusel sõlmitava kindlustuslepinguga.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 321 järgmises sõnastuses:

§ 321. Käesoleva seaduse § 26 rakendamine

Näitusele, mille kahjuhüvitise tagamine on otsustatud enne 2019. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse käesoleva seaduse § 26 kuni 2018. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json