Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 33

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2018 nr 61

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

§ 1. Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse arv “137“ arvuga “143“;

2) paragrahvi 2 lõikes 11 asendatakse arv “1066“ arvuga “1077“;

3) paragrahvi 2 lõikes 12 asendatakse arv “50“ arvuga “52“;

4) paragrahvi 2 lõikes 13 asendatakse number “39“ numbriga “41“;

5) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse number “115“ numbriga “120“;

6) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse number “208“ numbriga “214“;

7) paragrahvi 2 lõikes 4 asendatakse number “415“ numbriga “432“;

8) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 1 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 559 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 619 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 619 eurot kalendrikuus.“;

9) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;
2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;
3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.“;

10) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 826 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 893 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 893 eurot kalendrikuus.“;

11) paragrahvi 2 lõige 61 sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 3 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 837 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 928 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 928 eurot kalendrikuus.“;

12) paragrahvi 2 lõikes 7 asendatakse number “1209“ numbriga “1955“.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json