Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2018, 35

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruse nr 17 "Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele" muutmine

Vastu võetud 10.12.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja § 15 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 8. aprilli 2015. a määruses nr 17 „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) üliõpilase juhendamisprotsessis osalevale (kaas)juhendajale või konsultandile makstav juhendamise tasu juhul, kui (kaas)juhendaja või konsultant töötab samas ülikoolis, kus üliõpilane õpib;“;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „44%“ tekstiosaga „49%“;

3) paragrahvi 16 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rakendusasutus võib algatada iseseisvalt või rakendusüksuse ettepanekul investeeringute kava muutmise tulenevalt ASTRA vahendite tegelikust kasutamisest, vahehindamise tulemustest, toetusega seotud mahtude täpsustumisest või muudest asjaoludest. Käesoleva paragrahvi lõigetes 2-6 ja lõikes 7 sätestatut ei kohaldata projektile antava toetuse summa suurendamisel käesoleva paragrahvi lõike 61 alusel.“;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„(61) Põhjendatud juhtudel ja vabade vahendite olemasolul võib investeeringute kavaga kinnitatud projektile antava toetuse summat suurendada kooskõlas taotluste menetlemise määruse §-ga 11. Projektile antava toetuse summa suurendamist võivad taotleda investeeringute kavaga kinnitatud toetuse saajad.

(62) Põhjendatud juhuks käesoleva paragrahvi lõike 61 tähenduses on projekti kallinemine, sealhulgas projekti tegevuste laiendamine, kui see on vajalik projekti eesmärgi täitmiseks, täiendavad tegevused ei muuda projekti eesmärki ega projekti tulemusnäitajaid ning see toob kaasa ettepaneku esitaja infrastruktuuri terviklahenduse.“;

5) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui taotlus on esitatud käesoleva paragrahvi lõike 61 alusel, koostab rakendusasutus investeeringute kava muutmise eelnõu taotluste osas, mis sisaldavad investeeringuid, hinnates taotlusi vastavalt käesoleva määruse § 14 lõikele 2, ning esitab selle Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks, kuulates ära meetme juhtkomisjoni arvamuse.“;

6) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saajal ei ole õigust taotleda projekti toetuse summa suurendamist, välja arvatud käesoleva määruse §-s 16 sätestatud tingimustel ja korras.“.

§ 2. Määruse rakendamine

Määruse § 1 punkti 1 rakendatakse 1. jaanuarist 2018. a.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json