Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2019, 29

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal

Vastu võetud 19.12.2019 nr 76

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük nakkepüünistega

  (1) Alates 1. märtsist kuni 4. maini on lubatud kasutada kaldavõrke jääalusel püügil Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates kolme kilomeetri laiusel veealal.

  (2) Avaveevõrguga kalapüük on keelatud 1. septembrist 14. septembrini.

§ 2.  Püük lõkspüünistega

  (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab ankurdatud mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest välja võtma 10. maiks ja vaiadega veekogu põhja kinnitatud mõrrad ja mõrrajadad viima mittetöötavasse seisundisse, lastes mõrrakere veekogu põhja.

  (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud kasutada lõkspüüniseid, välja arvatud juhul, kui lõkspüüniste juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus on vähemalt 76 mm:
  1) 1. jaanuarist 20. juunini;
  2) alates rääbisepüügi peatamisest kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras või hiljemalt 21. augustist 31. detsembrini.

§ 3.  Püük kurnpüünistega

  (1) Peipsi järvel on keelatud kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga 1. septembrist 14. septembrini.

  (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini, välja arvatud jääalune püük.

  (3) Silmasuurus peab pöörinooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 34 mm ja tiibades vähemalt 42 mm.

  (4) Silmasuurus peab põhjanooda päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast, olema vähemalt 42 mm ja tiibades vähemalt 34 mm.

§ 4.  Siiapüügi keeld

  Keelatud on siiapüük.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json