Teksti suurus:

Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2021, 4

Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 06.03.2019 nr 14
RT I, 12.03.2019, 19
jõustumine 15.03.2019, osaliselt 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2019RT I, 02.07.2019, 205.07.2019
12.12.2019RT I, 18.12.2019, 101.01.2020
17.12.2021RT I, 21.12.2021, 301.01.2022

Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 465 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Haigekassa andmekogu (edaspidi andmekogu) on Eesti Haigekassa seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Andmekogu peetakse seadustest tulenevate Eesti Haigekassa avalike ülesannete täitmise eesmärgil, milleks on ravikindlustushüvitiste võimaldamine, tervishoiuteenuste eest tasumine ning tervishoiuteenuste korraldamisega seotud teiste ülesannete täitmine vastavalt ravikindlustuse seadusele, tervishoiuteenuste korraldamise seadusele ja muudele õigusaktidele ning haigekassa eelarves ettenähtud kuludele.

  (3) Andmekogu ametlik nimetus on haigekassa andmekogu.

  (4) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Health Insurance Fund Database.

§ 2.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa).

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kes täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 4 lõike 2 rakendamiseks loodud infosüsteemis Eesti juurdepääsupunkti ülesandeid.
[RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

2. peatükk Andmekogu ülesehitus, andmete kaitse ja õiguslik tähendus 

§ 3.   Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosneb elektroonsest andmebaasist ja arhiveeritud andmekogu andmetest.

  (2) Andmekogu alusandmed on elektroonsed või paberil. Paberil alusdokumentide andmed kantakse andmekogusse elektroonselt.

§ 4.   Andmekogu andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.

  (2) Andmekogusse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogu turvaklass on K3T2S2.

  (4) Andmekogu turbeaste on kõrge (H).

§ 5.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses. Kandes märgitud asjaolu omandab õigusliku tähenduse kande tegemisest, kui seaduses ei ole ette nähtud teistsugust tähtpäeva.

3. peatükk Andmete koosseis, töötlemine ja logimine 

§ 6.   Andmeandjad

  Andmekogusse esitavad andmeid:
  1) kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks andmeid esitama kohustatud isik (edaspidi kindlustaja) vastavalt ravikindlustuse seadusele;
  2) riigi või kohaliku omavalitsuse poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel isiku eest sotsiaalmaksu maksja;
  3) kindlustuskaitset taotlev või kindlustatud isik;
  4) tervishoiuteenuse osutaja.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised isiku üldandmed:
  1) eesnimi (eesnimed);
  2) perekonnanimi (perekonnanimed);
  3) isikukood või selle puudumise korral muu isikut identifitseeriv kood;
  4) sünniaeg;
  5) surmakuupäev;
  6) sugu;
  7) rahvus;
  8) rahvastikuregistrijärgne elukoht (aadress);
  9) välisriigi aadress;
  10) sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress);
  11) arvelduskonto andmed.

  (2) Andmekogusse kantakse järgmised kindlustuskaitse aluseks olevad andmed:
  1) tööle või teenistusse asumise kuupäev, sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmise kuupäev, kindlustuskaitse tekkimise alguskuupäev (ravikindlustuse aluse algus);
  2) kindlustatava tähtajalise kindlustuskaitse korral järgneva tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamise tähtaeg, sotsiaalmaksu maksmise ja kindlustuskaitse õiguse omamise lõppkuupäev (ravikindlustuse aluse lõpp);
  3) kindlustusliik;
  4) kindlustuskaitse tekkimise ja lõppemise kuupäev (ravikindlustuse kehtivuse algus ja lõpp);
  5) kindlustuskaitse peatumise aluse algus- ja lõppkuupäev;
  6) kindlustuskaitse peatumise algus- ja lõppkuupäev;
  7) kindlustaja andmed (äriregistrikood, isikukood, muu kindlustajat identifitseeriv kood);
  8) Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud vormikohase tõendi number.

  (3) Andmekogusse kantakse järgmised isiku perearsti ja -õe andmed:
  1) perearsti ees- ja perekonnanimi, isikukood, eriala kood ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  2) isiku avalduse kuupäev perearsti nimistusse registreerumiseks;
  3) nimistu kood, nimistut haldava juriidilise isiku andmed;
  4) perearsti nimistusse kuulumise alguskuupäev;
  5) perearsti nimistust väljaarvamise kuupäev;
  6) pereõe ees- ja perekonnanimi ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  7) abiarsti ees- ja perekonnanimi ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  8) asendusarsti ees- ja perekonnanimi ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood.

  (4) Andmekogusse kantakse järgmised isikule osutatud tervishoiuteenuse hüvitise andmed:
  1) raviarve number;
  2) raviarve alustamise ja lõpetamise kuupäev;
  3) surmakuupäev;
  4) ravile saabumise liigi kood;
  5) teave vältimatu arstiabi osutamise kohta;
  6) esimese töövõimetuslehe number;
  7) teenuse tüübi kood;
  8) lepingueriala kood;
  9) suunanud arsti eriala;
  10) põhidiagnoosi kood (RHK 10);
  11) kaasuva diagnoosi kood (RHK 10);
  12) haiguse kliinilise raskusastme või staadiumi tunnus;
  13) haigestumise välispõhjuse kood (RHK 10);
  14) selle statsionaarset raviteenust osutava haigla registrikood, kust patsient vahetult tervishoiuteenuse osutaja juurde saabus või kuhu ta edasi suunatakse;
  15) osutatud tervishoiuteenuse kood (sh NCSP kood) ja hulk;
  16) tervishoiuteenuse osutamise kuupäev;
  17) hambavalem;
  18) vajaduse korral DMF kood;
  19) piirhinnast erineva hinna rakendamise koefitsient;
  20) tervishoiuteenuse summa;
  21) raviarve lõpetamise põhjus;
  22) raviarve kogusumma;
  23) tervishoiuteenuse osutaja nimi ja äriregistrikood;
  24) raviarve vormistanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, eriala kood ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  25) saatekirja number;
  26) tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 52 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” § 4 lõike 2 punktis 5 nimetatud andmed.
[RT I, 18.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Andmekogusse kantakse järgmised isiku ajutise töövõimetuse hüvitise andmed:
  1) töövõimetuslehe number ja liik;
  2) tööõnnetuse toimumise raporti number ja tööõnnetuse toimumise kuupäev;
  3) kutsehaigestumise raporti number;
  4) arsti määratud eeldatav sünnitamiskuupäev;
  5) esmane või järgnev töövõimetusleht;
  6) esmase töövõimetuslehe töövabastuse alguskuupäev;
  7) hooldatava isikukood, selle puudumise korral sünniaeg;
  8) tööst vabastamise põhjus ja põhjuste identifikaatori number;
  9) tööst vabastamise algus- ja lõppkuupäev;
  10) diagnoosi kood (RHK 10);
  11) ravi eiramise kuupäev ja asjaolu;
  12) töövõimetuslehe lõpetamise otsus ja tööle asumise kuupäev;
  13) tervishoiuteenuse osutaja nimi ja äriregistrikood;
  14) töövõimetuslehe välja kirjutanud ja lõpetanud tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, eriala kood ja tervishoiutöötaja tervishoiutöötajate riikliku registri kood;
  15) makstud/arvestatud sotsiaalmaksu summa;
  16) hüvitatavate kalendripäevade arv;
  17) ühe kalendripäeva keskmine tulu;
  18) kuupäev, millest alates puudub õigus hüvitisele ja milleni (kaasa arvatud) puudub õigus hüvitisele;
  19) hüvitise määramisest keeldumise õiguslik alus;
  20) ajutiselt teisele tööle üleviimise algus- ja lõppkuupäev;
  21) makstav palk ajutiselt teisele tööle üleviimise ajal;
  22) arvestatud ajutise töövõimetuse hüvitise summa;
  23) kinnipeetud tulumaksu summa;
  24) kohtutäituri arestimisakti alusel ajutise töövõimetuse hüvitisest kinnipeetud summa;
  25) makstud ajutise töövõimetuse hüvitise summa;
  26) ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi tõendi väljastanud välisriik.

  (6) Andmekogusse kantakse järgmised isikule osutatud täiskasvanute hambaravi ja hambaproteesiteenuse hüvitise andmed:
  1) hüvitise liik;
  2) hüvitise limiidi aluseks olev periood;
  3) tasutud summa ja jääk;
  4) teenuse osutamise kuupäev;
  5) tervishoiuteenuste loetelu kood;
  6) tervishoiuteenuse osutaja nimi ja äriregistrikood;
  7) tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, eriala kood ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood.

  (7) Andmekogusse kantakse järgmised andmed ravi eest välisriigis tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks:
  1) diagnoosi kood (RHK 10), raviteenuse liik ja nimetus;
  2) Eesti raviarsti ees- ja perekonnanimi, eriala kood ja tervishoiutöötajate riikliku registri kood ning Eesti tervishoiuteenuse osutaja nimi, äriregistri kood ja aadress;
  3) arstide konsiiliumi otsuse kuupäev;
  4) õiguslik alus tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks;
  5) tervishoiuteenuse summa;
  6) välisriigi tervishoiuteenuse osutaja nimi ja aadress ning välisriigi arve esitaja juriidilise isiku nimi, aadress ja arvelduskonto number;
  7) haigekassa juhatuse otsuse kuupäev ja number;
  8) välisriik, kus tervishoiuteenust osutatakse.

  (8) Andmekogusse kantakse järgmised andmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2011/24/EL sätestatud patsiendiõiguse kohaldamiseks piiriüleses tervishoius:
  1) diagnoosi kood (RHK 10), raviteenuse liik, nimetus ja kirjeldus;
  2) ravil viibimise algus- ja lõppkuupäev;
  3) tervishoiuteenuse osutaja nimi ja aadress;
  4) riik, kus tekkis tervishoiuteenuse saamise vajadus;
  5) hüvitise saamise õiguslik alus;
  6) saatekiri;
  7) arve ja tasumise kuupäev.

  (9) Alusdokumendid kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks ning ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks on sätestatud ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1 ja § 53 lõike 7 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrustes.

§ 8.   Muud isikud andmeandjatena ja andmete edastamise viis

  (1) Rahvastikuregister edastab andmekogule § 7 lõike 1 punktides 1–8 nimetatud andmed.

  (2) Äriregister edastab andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3, 5 ja 7 nimetatud andmed ning asutuste kandeandmed.

  (3) Maksukohustuslaste register edastab andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3, 5 ja 7 nimetatud andmed ning andmed kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu kohta.

  (4) Tervishoiutöötajate riiklik register edastab andmekogule § 7 lõikes 3, lõike 4 punktis 24, lõike 5 punktis 14 ja lõike 6 punktis 7 nimetatud andmed.
[RT I, 18.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (5) Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riiklik register edastab andmekogule § 7 lõike 4 punktis 23, lõike 5 punktis 13 ja lõike 6 punktis 6 nimetatud andmed.
[RT I, 18.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

  (6) Töötamise register edastab andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3, 5 ja 7 nimetatud andmed ning registrikande numbri.

  (7) Eesti hariduse infosüsteem edastab andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3, 5 ja 7 nimetatud andmed ning õppekava koodi.

  (8) Paragrahvi 7 lõike 2 punktides 1–3 ja 7 nimetatud andmeid edastavad andmekogule:
  1) töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register;
  2) töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu;
  3) [kehtetu - RT I, 21.12.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]
  4) kaitseväekohustuslaste register;
  5) sotsiaalkaitse infosüsteem.

  (81) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister edastab andmekogule § 7 lõike 2 punktides 1–3 ja 7 nimetatud andmed ning andmed toimetulekutoetuse saamise fakti kohta.
[RT I, 21.12.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]

  (9) Isik, kelle andmete esitamise kohustus on sätestatud seaduse või riikidevahelise lepinguga, esitab andmed andmekogu vastutavale töötlejale paberil, digitaalselt allkirjastatuna või isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

  (10) Andmevahetus andmeandjatega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonset teabevahetust võimaldaval viisil.

§ 9.   Andmete õigsuse tagamine, andmekogusse kandmine ja muutmine

  (1) Andmekogule esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Andmekogusse kantavate ja andmekogust väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogule esitatud andmetele vastutab vastutav töötleja.

  (3) Paberil esitatud alusandmed kantakse andmekogusse viie tööpäeva jooksul alusandmete esitamisest arvates. Elektroonselt edastatud alusandmed salvestuvad andmekogusse üks kord ööpäevas.

  (4) Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise, lisades võimaluse korral andmekogusse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

  (5) Andmekogusse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on andmekogu vastutaval töötlejal õigus teha andmeandjale täpsustavaid päringuid seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Andmete logimine

  Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega andmekogus tehtud logid andmete töötlemise kohta.

4. peatükk Juurdepääs andmetele, andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 11.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele on vastutava töötleja, andmekaitse järelevalveasutuse ja andmekogu haldamise üle järelevalvet tegeva asutuse selleks volitatud isikul õigusaktist või halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Andmekogule juurdepääsu õigus on isikul, kes teeb andmekogu arendus- või hooldustöid, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (3) Andmesubjektile väljastatakse tema kohta käivaid andmeid andmesubjekti taotluse alusel.

  (4) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule ja eraõiguslikule juriidilisele isikule väljastatakse andmeid, kui see on vajalik talle õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks.

  (5) Tervishoiuteenuse osutajale, kelle poolt kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse, välja kirjutatud ravimi või meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse haigekassa üle võtab, võimaldatakse juurdepääs patsiendi kindlustuskaitse kehtivuse kontrollimiseks ja töövõimetuslehe väljakirjutamiseks vajalikele andmetele, sealhulgas kindlustusliigi kohta.

  (6) Kohtutäiturile väljastatakse ajutise töövõimetuse hüvitise andmeid kindlustatud isiku hüvitise arestimiseks ja aresti alt vabastamiseks.

  (7) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

  (8) Seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks andmekogust andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuskokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad vastutav töötleja ja andmeandja või andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi.

  (9) [Kehtetu - RT I, 02.07.2019, 2 - jõust. 05.07.2019]

  (10) Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid juurdepääsupiiranguga isikuandmeid on andmekogust väljastatud.

  (11) Andmekogusse kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel sulgeb vastutav töötleja ligipääsu vigastele andmetele kuni andmete parandamiseni.

  (12) Lepingutingimuste rikkumise korral võib haigekassa juurdepääsu andmetele lõpetada.

§ 12.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud kindlustatud isiku avalduse alusel esitatud alusandmeid säilitatakse seitse aastat taotluse esitamisest arvates. Välismaiste ravikindlustushüvitistega seotud alusandmeid säilitatakse 75 aastat nende saamisest arvates.

  (2) Andmekogu andmeid säilitatakse 75 aastat nende andmekogusse kandmisest arvates või 30 aastat isiku surmast arvates.

  (3) Andmekogu logiandmeid säilitatakse kaks aastat andmete tekkimisest.

5. peatükk Andmekogu järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 13.   Andmekogu järelevalve

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.   Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse haigekassa eelarvest.

§ 15.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel tuleb eraldi otsusega määrata andmete üleandmine või hävitamise kord ning tegevuse tähtaeg.

  (3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

  (2) Määruse § 11 lõige 9 jõustub 1. juulil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json