Teksti suurus:

Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 21.12.2021, 5

Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded

Vastu võetud 22.06.2006 nr 140
RT I 2006, 31, 237
jõustumine 09.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RT I 2009, 4, 3319.01.2009
28.06.2012RT I, 03.07.2012, 1506.07.2012
05.04.2019RT I, 10.04.2019, 113.04.2019
16.12.2021RT I, 21.12.2021, 101.02.2022

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 87 lõike 2, § 873 lõigete 5 ja 7 ning § 875 lõike 5 alusel.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) elektroonilise side seaduse § 87 lõike 2 punktide 1, 3 ja 4 eesmärkidest tulenevad nõuded üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus) osutamisele;
  2) tehnilised ja riigi julgeoleku tagamise eesmärgist lähtuvad nõuded üldkasutatavale elektroonilise side võrgule (edaspidi sidevõrk);
  3) sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast teavitamise kohustuse, kasutusloa taotlemise ja selle menetluse ning auditeerimiskohustuse sisu ja kord.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

2. peatükk ÜLDISED NÕUDED SIDETEENUSE OSUTAMISELE JA SIDEVÕRKUDELE 

§ 2.   Teavitamine

  (1) Elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) on kohustatud määruses sätestatud kvaliteedinäitajate statistilised andmed ja muud määruses sätestatud teenuse kvaliteeti iseloomustavad näitajad avalikult kättesaadavaks tegema elektroonilise side seaduse § 87 lõikes 3 toodud korras.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

  (2) Paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud statistilised andmed tehakse kalendriaasta statistilise kokkuvõttena avalikult kättesaadavaks hiljemalt järgmise aasta 1. märtsiks. Juhul kui statistilised andmed tehakse avalikult kättesaadavaks veebilehe kaudu, siis hoitakse neid avalikuna vähemalt kaks aastat.

§ 3.   Nõuded sidevõrkudele, sideteenuse kvaliteedile ja sideteenuse osutamisele

  (1) Sideettevõtja peab planeerima, projekteerima, ehitama, hooldama ja kasutama sideteenuse osutamiseks kasutatavat sidevõrku nii, et:
  1) on piiratud kõrvaliste isikute võimalus ligipääsuks sidevõrgule ning seal edastatavale ja talletatud teabele;
  2) sideteenus on minimaalselt häiritud elektrikatkestuste, sidevõrgu rikete, tarkvaraviiruste ning muude sidevõrku ja sideteenust häirivate tegurite esinemisel;
  3) sideettevõtja peab valima hooldustööde ja mõõtmise sellise metoodika ja mahu, et oleks tagatud sideteenuse lepingus nimetatud, sideteenusele esitatavate kvaliteedinõuete täitmine.

  (2) Sideettevõtja peab rikketeate vastu võtma mõistliku aja jooksul. Rikketeade tuleb registreerida viisil, mis võimaldab hiljem tuvastada ja avalikustada rikketeadete arvu, sidevõrgu rikke olemuse, rikketeate registreerimise aja ja rikke kõrvaldamise aja. Sidevõrgu rike käesoleva määruse tähenduses on sidevõrgu mittetoimimisest tingitud sideteenuse kasutamise võimaluse täielik või osaline puudumine lõppkasutajal.

  (3) Telefoni- ja mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab tehnilise võimaluse olemasolu korral seadma hädaabinumbrile 112 tehtud kõnedele kõrgema prioriteedi muu kõneliiklusega võrreldes.

  (4) Sideettevõtja on kohustatud tegema avalikult kättesaadavaks statistilised andmed vähemalt sideteenuse järgmiste kvaliteedinäitajate kohta:
  1) elektroonilise side seaduse § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest;
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]
  2) laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga;
  3) rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest.

  (5) Raadiohäirete vältimiseks ei tohi signaalide edastamiseks või suunamiseks kasutatava elektrikaablisüsteemi poolt kiiratud väljatugevus ületada järgmises tabelis toodud piirväärtusi:

Sagedusvahemik (MHz)

Väljatugevus
(Tippväärtus (dB(µV/m))

Mõõtekaugus

Mõõteriba

0,009 kuni 0,15

40 – 20 × log (f [MHz])

3 m

200 Hz

0,15 kuni 1

40 – 20 × log (f [MHz])

3 m

9 kHz

1 kuni 30

40 – 8,8 × log (f [MHz])

3 m

9 kHz

30 kuni 1000

271

3 m

120 kHz

1000 kuni 3000

402

3 m

1 MHz

1 Vastab efektiivsele kiirgusvõimsusele 20 dB(pW)
2 Vastab efektiivsele kiirgusvõimsusele 33 dB(pW)

  (6) Eeldatakse, et elektrikaablisüsteem on nõuetekohane ega tekita raadiohäireid, kui elektrikaablisüsteemi seadmed vastavad harmoneeritud standarditele.

21. peatükk NÕUDED SIDETEENUSELE JA SIDEVÕRGULE RIIGI JULGEOLEKU TAGAMISEKS 
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

1. jagu Üldsätted 
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 31.   Nõuete kohaldamisala

  (1) Käesolevas peatükis kehtestatud nõudeid kohaldatakse sideettevõtjale, kes on elektroonilise side seaduse § 87 lõikes 4 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja või kes rakendab sideteenuse osutamisel Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudi 5G mitte-eraldiseisva (edaspidi 5G NSA) või uuema põlvkonna mobiilsidevõrgu standardit.

  (2) Käesolevas peatükis kehtestatud nõudeid ei kohaldata järgmiste seadmete suhtes:
  1) ehitusseadustiku § 612 lõike 1 tähenduses sidevõrgu füüsiline taristu;
  2) võrguelement, mis ei ole võimeline signaali töötlema või mis ei vaja toimimiseks energiat;
  3) toiteseade;
  4) kliimaseade;
  5) lõppkasutaja omandis või valduses olev terminalseade.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

2. jagu Teavitamiskohustus 
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 32.   Sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast teavitamine

  (1) Sideettevõtja teavitab iga kalendriaasta 1. märtsiks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit enda sidevõrgus vastava aasta 1. jaanuari seisuga kasutatavast riist- ja tarkvarast.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teavituses esitab sideettevõtja sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara kohta järgmise teabe:
  1) nimetus ja versiooni number;
  2) kogus;
  3) tootja nimi;
  4) omaniku nimi;
  5) kasutusõiguse lepingu poolte nimed ja kasutusõiguse kehtivusaeg, kui riist- või tarkvara omanik ei ole sideettevõtja;
  6) funktsioon sidevõrgus;
  7) füüsiline kasutuspiirkond, mille võib esitada riigi, haldusüksuse, asustusüksuse, aadressiobjekti või muu piirkondliku täpsusega;
  8) riist- või tarkvara kasutusloa olemasolu või selle puudumine;
  9) kui tegemist on mobiilsidevõrgus kasutatava riist- või tarkvaraga, siis millise mobiilsidevõrgu standardi põlvkonna jaoks riist- või tarkvara töötab;
  10) loetelu juriidilistest isikutest, kellel on peale sideettevõtja administreerimisligipääs riist- või tarkvarale, ning ligipääsu tingimused juriidiliste isikute kaupa;
  11) sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara hooldus- ja tugiteenuste osutajad juriidiliste isikute kaupa, kui see erineb punktides 4 ja 5 nimetatud isikust;
  12) selgitused, millisele osale teavitusest tuleks lisada juurdepääsupiirangud avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet edastab lõikes 1 nimetatud teavituse teadmiseks julgeolekuasutustele ja Riigi Infosüsteemi Ametile.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

3. jagu Kasutusloa kohustus 
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 33.   Riist- või tarkvara kasutusluba ja selle taotlemine

  (1) Sideettevõtja taotleb enne riist- või tarkvara plaanitavat kasutusele võtmist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt riist- või tarkvara kasutusloa.

  (2) Sideettevõtja taotleb kasutusloa 10 tööpäeva jooksul pärast riist- või tarkvara kasutusele võtmist, kui riist- või tarkvara on tarvis viivitamata kasutusele võtta selleks, et kõrvaldada või vahetult ära hoida küberintsidenti küberturvalisuse seaduse tähenduses.

  (3) Kasutusloa taotluses esitab sideettevõtja § 32 lõike 2 punktides 1, 3–7 ja 9–11 nimetatud teabe ning selgitused, millisele osale riist- või tarkvara kasutusloa taotlusest tuleks lisada juurdepääsupiirangud avaliku teabe seaduse tähenduses.

  (4) Sideettevõtja võib riist- või tarkvara kasutusluba taotlemata vahetada välja riistvara ja võtta kasutusele tarkvara uuendused, mille puhul muutub kasutusloas kinnitatud riist- või tarkvara nimetus või versiooni number, eeldusel, et muud kasutusloas kinnitanud andmed jäävad samaks.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 34.   Riist- või tarkvara kasutusloa taotluse menetlemine ja kooskõlastamine

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet edastab riist- või tarkvara kasutusloa taotluse 5 tööpäeva jooksul selle saabumisest arvamuse andmiseks julgeolekuasutustele ja Riigi Infosüsteemi Ametile.

  (2) Kui julgeolekuasutus või Riigi Infosüsteemi Amet leiab, et riist- või tarkvara kasutusloa taotluses nimetatud sidevõrgu riist- või tarkvara võib ohustada riigi julgeolekut, esitab ta 20 tööpäeva jooksul kasutusloa taotluse kohta põhjendatud arvamuse koos ettepanekuga riist- või tarkvara kasutamine keelata või seada selle kasutamisele tingimused.

  (3) Kui julgeolekuasutus või Riigi Infosüsteemi Amet leidis arvamuses, et taotluses nimetatud riist- või tarkvara võib ohustada riigi julgeolekut, annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sideettevõtjale võimaluse esitada 20 tööpäeva jooksul arvamus, milline on taotluse rahuldamata jätmise või tingimuste seadmise mõju sideettevõtjale ning sideteenuse osutamisele, tehes ühtlasi ettepaneku ka tingimuste kohta.

  (4) Pärast lõikes 3 nimetatud sideettevõtjale antud arvamuse esitamise tähtaja möödumist edastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet sideettevõtja taotluse koos lõigetes 2 ja 3 nimetatud arvamusega kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni küberjulgeoleku nõukogule (edaspidi küberjulgeoleku nõukogu).

  (5) Kooskõlastamisel hindab küberjulgeoleku nõukogu, kas kasutusloa taotluses nimetatud sidevõrgu riist- või tarkvara on kõrge riskiga riist- või tarkvara või kas selle kasutamine võib ohustada riigi julgeolekut tehniliste omaduste või seadistuste tõttu. Kui riist- või tarkvara võib ohustada riigi julgeolekut, hindab küberjulgeoleku nõukogu, millistel tingimustel on riist- või tarkvara võimalik kasutada, ning kaalub riist- või tarkvara kasutusloa andmisest keeldumise ja tingimusliku kasutusloa korral tingimuste seadmise mõju sideettevõtjale, sideteenuse ja sidevõrkude toimepidevusele, sideturule ja konkurentsile ning annab hinnangu kasutusloa tähtaja kohta.

  (6) Küberjulgeoleku nõukogu kooskõlastab taotluse või jätab selle põhjendatult kooskõlastamata 30 tööpäeva jooksul pärast lõikes 4 nimetatud materjalide saamist. Vajaduse korral võib küberjulgeoleku nõukogu pikendada kooskõlastamise tähtaega kuni 15 tööpäeva võrra, teavitades sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 35.   Kasutusloa tähtaja erisus

  Riistvara väljavahetamisel või tarkvara uuendamisel § 33 lõikes 4 nimetatud juhul jätkub uue riist- või tarkvara puhul väljavahetatud riistvarale või uuendatud tarkvarale varem antud kasutusloa tähtaeg.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 36.   Kasutusloa menetluse tähtaeg

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab sideettevõtja kasutusloa taotluse rahuldamise ning kasutusloa väljastamise 30 tööpäeva jooksul pärast selle saamist, kui taotluse suhtes ei kohaldata § 34 lõikeid 3–6.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab kasutusloa taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning kasutusloa väljastamise 105 tööpäeva jooksul pärast selle saamist, kui taotluse suhtes kohaldatakse § 34 lõikeid 3–6.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

4. jagu Auditeerimiskohustus 
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 37.   Auditeerimiskohustuse sisu ja korraldus

  (1) Sideettevõtja tellitava vastavusauditiga kontrollitakse, kas sideettevõtja on täitnud elektroonilise side seaduse § 873 alusel kehtestatud ja käesoleva määruse alusel täpsustatud kohustused.

  (2) Riist- ja tarkvarast teavitamise kohustuse täitmisel kontrollib audiitor, kas sideettevõtja:
  1) on teavitamiskohustuse täitnud tähtajaks;
  2) esitatud teavituse sisu vastab § 32 lõike 2 nõuetele ning kajastab täielikult teavituse esitamise hetkel sideettevõtja kasutuses olnud riist- ja tarkvara.

  (3) Riist- või tarkvara kasutusloa kohustuse täitmisel kontrollib audiitor, kas sideettevõtja:
  1) on loakohustuse täitnud tähtajaks ja iga loakohustusele alluva riist- või tarkvara korral;
  2) esitatud riist- või tarkvara kasutusloa taotluse sisu vastab § 33 lõike 3 nõuetele;
  3) on küberintsidendi kõrvaldamisel või vahetul ärahoidmisel põhjendatult lähtunud § 33 lõike 2 nõuetest;
  4) on põhjendatult jätnud riist- või tarkvara kasutusloa taotlemata § 33 lõikes 4 nimetatud olukordades.

  (4) Audiitor esitab 30 päeva pärast auditi teostamist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile lõigetes 2 ja 3 nimetatud auditite järeldused.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

3. peatükk MOBIILTELEFONITEENUS 

§ 4.   Nõuded mobiiltelefoniteenuse osutamisele ja mobiiltelefonivõrgule

  (1) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab tegema üldsusele kättesaadavaks võrguplaneerimiskaardi alusel koostatud maksimaalse täpsusega levialakaardi, mida võimaldavad sideettevõtja poolt kasutatavad riist- ja tarkvara.

  (2) GSM tehnoloogial põhineva mobiiltelefoniteenuse osutamise korral on sideettevõtja kohustatud lõikes 1 nimetatud levialakaardil eristatavalt tähistama vabas õhus 1,7 m kõrguselt maapinnast arvutatud järgmiste väljatugevustega piirkonnad:
  1) väljatugevus suurem kui 51 dBµV/m (teenus on kättesaadav);
  2) väljatugevus 34 dBµV/m kuni 51 dBµV/m (teenuse kasutamisel võib esineda häireid);
  3) väljatugevus alla 34 dBµV/m (teenus on kättesaamatu).

  (3) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu katteala määratlemisel peab võrgu kattealas baasjaama kiiratud väljatugevus olema vähemalt 58 dBµV/m 5 MHz kohta vähemalt 95% baasjaama katteala ulatuses, mõõdetuna vabas õhus 1,7 meetri kõrgusel maapinnast.

  (4) Andmeedastuskiiruse mõõtmisel peab mõõtepunktis kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu baasjaama kiiratud väljatugevus olema vähemalt 58 dBµV/m 5 MHz kohta, mõõdetuna vabas õhus 1,7 meetri kõrgusel maapinnast.

§ 5.   Terminalseadme identifitseerimine

  (1) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab terminalseadme kaotamise või varguse korral terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed, mis on vajalikud terminalseadme sulgemiseks, kandma tema hallatavasse mobiiltelefonide identifitseerimise registrisse (Equipment Identity Register, edaspidi EIR).

  (2) Lõikes 1 sätestatud toiming teostatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast terminalseadme omaniku või valdaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi laekumist või teiselt sideettevõtjalt andmete saamist.

  (3) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja, kellele esitati avaldus või õiend terminalseadme sulgemiseks, peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast avalduse või õiendi saamist, edastama avalduses või õiendis toodud terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed, mis on vajalikud terminalseadme sulgemiseks, teistele mobiiltelefoniteenust osutavatele sideettevõtjatele.

  (4) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja, kellele teine mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja edastas andmed sulgemisele kuuluva terminalseadme kohta, peab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 12 tunni jooksul pärast andmete saamist, kandma selle terminalseadme identifitseerimist võimaldavad andmed tema hallatavasse EIR-i terminalseadme sulgemiseks.

  (5) Mobiiltelefoniteenust osutaval sideettevõtjal on keelatud sideteenuste osutamine lõigetes 1 ja 4 nimetatud viisil registrisse kantud terminalseadme kaudu.

  (6) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab kustutama kaotatud või varastatud terminalseadme osas kehtestatud piirangud oma EIR-ist terminalseadme ostudokumentidega omandisuhet tõestava isiku või sulgemise taotluse esitanud kasutaja kirjaliku avalduse või politsei õiendi alusel ning teavitama EIR-i kantud terminalseadme kasutamisele kehtestatud piirangute kõrvaldamisest 12 tunni jooksul ka teisi mobiiltelefoniteenust osutavaid sideettevõtjaid.

  (7) Pärast lõikes 6 toodud kirjaliku avalduse või politsei õiendi saamist peab mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja terminalseadme kohta käivad piirangud kustutama oma hallatavast EIR-ist 12 tunni jooksul.

  (8) Mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja peab keelustama oma hallatavas EIR-is sellise terminalseadme kasutamise, millel on tuvastatud identifitseerimiskoodi ebaseaduslik muutmine või mille identifitseerimiskood ei vasta sellele seadmele kinnitatud koodi standardile.

  (9) Kui mobiiltelefoniteenust osutav sideettevõtja tuvastab mitme ühesuguse identifitseerimiskoodiga või standardile mittevastava identifitseerimiskoodiga terminalseadme kasutamise, siis peab ta sellest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul teavitama politseid, edastades ka võimalike kasutajate andmed.

4. peatükk KAABELLEVITEENUS 

§ 6.   Nõuded kaabelleviteenuse osutamisele ja kaabellevivõrgule

  (1) Kaabelleviteenuse osutamise korral peab elektroonilise side seaduse § 96 lõike 1 punktis 2 toodud sideteenuse kirjeldus sisaldama vähemalt:
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]
  1) edastatavate programmide nimetusi;
  2) edastatavate programmide sagedusi;
  3) edastatavate programmide originaalkeelt ja tõlkeks kasutatavat keelt.

  (2) Kaabellevivõrgu ja selles edastatavate televisiooni- ja raadiolevisignaalide parameetrid peavad kaabellevivõrgu lõpp-punktis vastama Eesti standardi EVS-EN 60728-1 jaotise 5 nõuetele.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

5. peatükk ANDMESIDETEENUS 

§ 7.   Nõuded andmesideteenuse osutamisele

  (1) Käesolevas peatükis käsitletakse andmesideteenusena sideteenust, mis võimaldab andmete edastamist pakettkommutatsiooni abil. Internetiteenus käesoleva peatüki tähenduses on internetiühenduse loomise ja toimimise võimaldamine andmesideteenuse vahendusel.

  (2) Andmesideteenuse osutamise korral on sideettevõtja kohustatud tegema avalikult kättesaadavaks informatsiooni lõppkasutajale osutatava andmesideteenuse alla- ja üleslaadimise andmeedastuskiiruse kohta.

  (3) Andmeedastuskiirust mõõdetakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt heakskiidetud metoodika alusel.
[RT I, 10.04.2019, 1 - jõust. 13.04.2019]

  (4) Sideettevõtja on kohustatud internetiteenuse osutamise korral avalikult kättesaadavaks tegema järgmise informatsiooni:
  1) andmesideprotokollid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata;
  2) andmesidepordid, mille kasutamist võimaldatakse või ei võimaldata;
  3) teenusserverite olemasolu korral nende kasutamiseks vajalikud andmed.

51. peatükk RAADIORINGHÄÄLINGUVÕRK  
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

§ 71.   Nõuded FM raadioringhäälinguvõrgule

  (1) Minimaalne kasulik väljatugevus (minimum usable field strength) on soovitava vastuvõtukvaliteedi tagamiseks vajalik minimaalne väljatugevus looduslike ja tehislike müraallikate olemasolul ning muude saatjate mõju puudumisel.

  (2) Raadiosageduste kaitsesuhe (radio-frequency protection ratio) on vastuvõtja sisendis mõõdetud soovitud ja soovimatu signaali suhte minimaalne väärtus väljendatuna detsibellides (dB).

  (3) Raadiosageduste kaitsesuhte väärtused signaali rahuldavaks vastuvõtmiseks, kus kasutatakse maksimaalset sagedusdeviatsiooni ±75 kHz, on järgmised:

Kandesageduste vahekaugus
(kHz)

Signaali kaitsesuhe (dB), kasutades maksimaalset
sagedusdeviatsiooni ±75 kHz

0

45

100

33

200

7

300

–7

400

–20

  (4) FM raadioringhäälinguvõrgu signaali kvaliteet loetakse tehnilistele nõuetele vastavaks, kui signaali väljatugevuse mediaanväärtus mõõdetuna 10 m kõrguselt maapinnast on võrdne minimaalse kasuliku väljatugevuse väärtusega 54 dB (µV/m) või sellest suurem ja on tagatud lõikes 3 toodud raadiosageduste kaitsesuhted.

  (5) Raadiosageduste väljastamisel FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele tagatakse olemasolevatele FM raadioringhäälinguvõrgu jaamadele ühes asukohas vastuvõtt vastavalt lõikele 4 ainult ühel kandesagedusel.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

§ 72.   FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme väljatugevuse mediaanväärtuse määramine

  (1) FM raadioringhäälinguvõrgu raadiosaateseadme signaali väljatugevuse mediaanväärtuse määramiseks mõõdetakse väljatugevust välja kiiratud elektromagnetilise laine väljakujunenud tsoonis ning kohas, kus ümbritsevate objektide häiriv mõju signaali vastuvõtule on minimaalne.

  (2) Väljatugevust mõõdetakse vastavalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ITU-R SM.378 soovituses esitatud metoodikale.
[RT I, 03.07.2012, 15 - jõust. 06.07.2012]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Nõuete rakendamine

  (1) Paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud statistilised andmed 2006. aasta viimase nelja kuu kohta tuleb § 2 lõikes 2 toodud korras teha avalikkusele kättesaadavaks hiljemalt 1. märtsiks 2007. a.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 1 sätestatud nõuet rakendatakse alates 1. septembrist 2006. a.

§ 81.   Kasutusloa taotlemise kohustuse rakendamine

  (1) Riist- või tarkvara, mis on kasutusele võetud enne 1. veebruari 2022. a või mis võetakse kasutusele vahemikus 1. veebruar kuni 31. mai 2022. a, ja milles on võetud või milles võetakse kasutusele 5G NSA või uuema põlvkonna mobiilside standardi funktsioon, kasutusloa taotlus tuleb esitada 1. juuniks 2022. a.

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemisel ei järgita §-s 34 ja § 36 lõikes 2 sätestatud menetlustähtaegasid. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet lahendab lõike 1 alusel esitatud riist- või tarkvara kasutusloa taotlused 31. detsembriks 2022. a.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 82.   Sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast teavitamise kohustuse rakendamine

  Paragrahvi 32 lõikes 1 nimetatud teavitamiskohustus tuleb esmakordselt täita 1. märtsiks 2023. a.
[RT I, 21.12.2021, 1 - jõust. 01.02.2022]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json